Normy ISO a Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ - ISOQAR

W jaki sposób normy ISO certyfikowane przez ISOQAR pomagają organizacjom w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ - CZĘŚĆ II

Jeśli nie zapoznałeś się jeszcze z pierwszą cześcią artykułu, możesz to zrobić klikając w LINK.

 

Cel 9: Innowacyjność, przemysł, infrastruktura - budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność.

 

Normy ISO wspierają zrównoważoną industrializację poprzez uzgodnione na szczeblu międzynarodowym specyfikacje, które spełniają wymagania dotyczące jakości, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju.

Obejmując praktycznie wszystkie branże, dają zaufanie inwestorom i konsumentom, tworząc środowisko, w którym produkty i usługi mogą się rozwijać. Co więcej, normy ISO zapewniają uniwersalny język, przełamując w ten sposób bariery techniczne w handlu międzynarodowym. Jest to szczególnie ważne dla krajów rozwijających się, ponieważ pozwala im łatwiej konkurować na globalnym rynku. Ponadto są one ważnymi narzędziami w budowaniu bezpiecznej i odpornej infrastruktury.

Normy które wspierają organizacje w realizacji celu: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22301, ISO 28000, ISO 45001

 

 

Cel 10: Mniej nierówności - zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami.

 

Normy ISO przyczyniają się do zmniejszania nierówności, ponieważ służą jako wspólny język, który pomaga przełamywać bariery w handlu, promować innowacyjność i wyrównywać szanse dla wszelkiego rodzaju organizacji pragnących konkurować na rynkach krajowych i międzynarodowych.

Normy które wspierają organizacje w realizacji celu: ISO 45001

 

 

Cel 11: Zrównoważone miasta i społeczności- uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu.

 

Odpowiedzialne korzystanie z zasobów, ochrona środowiska i poprawa dobrostanu obywateli to jedne z głównych celów dla ekspertów komitetu technicznego ISO. Oprócz tego ISO posiada setki norm dotyczących inteligentnych systemów transportowych, gospodarki wodnej i ciągłości biznesowej, zaprojektowanych w taki sposób, aby społeczeństwa były bezpieczne, zrównoważone i przystosowane do stawiania czoła wyzwaniom. Należy do nich m.in. ISO 22301 - System Zarządzania Ciągłością Działania.

Normy które wspierają organizacje w realizacji celu:  ISO 22301, ISO 28000, ISO 45001, ISO 50001.

 

 

Cel 12: Odpowiedzialna produkcja i konsumpcja - zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji.

 

Zmniejszenie naszego wpływu na środowisko, promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i zachęcanie do odpowiedzialnych decyzji zakupowych to tylko niektóre ze sposobów, w jakie normy ISO przyczyniają się do zrównoważonej konsumpcji i produkcji.

Normy które wspierają organizacje w realizacji celu: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 50001.

 

 

Cel 13: Działania w dziedzinie klimatu- podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom.

 

ISO posiada szereg norm, które odgrywają zasadniczą rolę pomagając monitorować zmiany klimatu, określać ilościowo emisje gazów cieplarnianych i promować dobre praktyki w zarządzaniu środowiskiem.

Godnym uwagi jest rodzina norm ISO 14000 dla Systemów Zarządzania Środowiskowego, która wyszczególnia praktyczne narzędzia dla organizacji do zarządzania wpływem ich działań na środowisko naturalne. Jedną z najczęściej stosowanych norm jest ISO 14001 - System Zarządzania Środowiskowego, która pozwala na stworzenie odpowiednich warunków do funkcjonowania organizacji w sposób, który pozwoli zminimalizować negatywne czynniki oddziałujące na środowisko.

Normy które wspierają organizacje w realizacji celu: ISO 14001, ISO 50001.

 

 

Cel 14: Życie pod wodą - chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony.

 

Zrównoważone rybołówstwo oraz ochrona oceanów są jednymi z najważniejszych celów zrównoważonego rozwoju. Nadmierna eksploatacja zasobów morskich, zanieczyszczenie wód oraz zakwaszenie oceanów, będące następstwem zwiększonej ilości dwutlenku węgla w atmosferze, doprowadziły do wyginięcia wielu gatunków. Dlatego tak ważne jest podjęcie odpowiednich kroków umożliwiających zahamowanie negatywnego wpływu człowieka na środowisko naturalne. Pomóc w tym może norma ISO 14001 – System Zarządzania Jakością.

Normy które wspierają organizacje w realizacji celu: ISO 9001, ISO 14001.

 

 

Cel 15: Życie na lądzie - chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej.

 

Ochrona i promowanie życia na lądzie poprzez lepsze wykorzystanie zasobów jest celem wielu norm ISO. Podobnie jak w przypadku ochrony życia w wodzie, tak i w tym przypadku można wykorzystać normę ISO 14001, która dostarcza organizacjom zbioru najlepszych praktyk w zakresie ograniczania ich negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Normy które wspierają organizacje w realizacji celu: ISO 14001.

 

 

Cel 16: Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje - promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu.

 

Normy które wspierają organizacje w realizacji celu: ISO 22301, ISO 45001.

 

 

Jeśli Twoja organizacja chce włączyć się w działania na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju OZN, skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możemy Ci w tym pomóc.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności