Jak normy ISO pomagają w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju

W jaki sposób normy ISO certyfikowane przez ISOQAR pomagają organizacjom w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ - CZĘŚĆ I

Postępujące zmiany klimatyczne, niezrównoważone i nieodpowiedzialne wykorzystywanie zasobów naturalnych, degradacja środowiska, nierównomierny i niesprawiedliwy podział dóbr, ubóstwo i podziały społeczne doprowadziły do przyjęcia w 2015 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, która zobowiązała państwa członkowskie do wspólnego wysiłku na rzecz ludzi, naszej planety i dobrobytu. Zakłada ona, że do 2030 roku, Ziemia będzie sprawiedliwym, bezpiecznym i rozwijającym się w sposób zrównoważony miejscem do życia dla nas wszystkich.

 

Aby urzeczywistnić te założenia opracowanych zostało 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju i 169 powiązanych z nimi zadań. Zarówno cele jak i powiązane z nimi zadania są współzależne i niepodzielne oraz zapewniają równowagę pomiędzy trzema aspektami zrównoważonego rozwoju: gospodarczym, społecznym i środowiskowym.

 

Cele Zrównoważonego Rozwoju należy rozumieć jako pewnego rodzaju plan działania, na rzecz naszej planety, społeczeństwa i klimatu, w którym potrzeby naszego pokolenia powinny być zaspokajane w sposób zrównoważony, odpowiedzialny i z troską o środowisko naturalne oraz z uwzględnieniem potrzeb przyszłych pokoleń.

 

W jaki sposób normy ISO certyfikowane przez ISOQAR pomagają w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju?

Cele zrównoważonego rozwoju utożsamiają ambitny plan wyeliminowania ubóstwa, ochrony naszej planety, przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz poprawy jakości życia. Są uznawane na całym świecie za niezbędne dla przyszłego zrównoważonego rozwoju naszego świata.

 

Aby ich osiągnięcie było możliwe konieczne jest współdziałanie na wielu szczeblach. W działania te muszą zaangażować się nie tylko państwa i organizacje pozarządowe ale również, a może przede wszystkim firmy.

 

Zaangażowanie się w realizację Celów Zrównoważonego rozwoju powinno być szczególnie istotne z punktu widzenia firm i ich liderów. Wyobraźmy sobie każdego lidera jako kapitana statku, który wpłynął w sam środek sztormu. Rolą kapitana jest zadbanie o bezpieczeństwo pasażerów, załogi i statku oraz wyprowadzenie go na spokojne wody. Podobnie w firmach, rolą liderów jest troska o zadowolenie pracowników, spełnianie potrzeb klientów, partnerów oraz realizacja celów biznesowych. Szybkie tempo zmian zachodzących we współczesnym świecie sprawia, że staje się to coraz trudniejsze. Pomóc w tym może realizacja 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.

 

Normy ISO certyfikowane przez ISOQAR dostarczają skuteczne narzędzia, które pomogą organizacjom i firmom sprostać tym wyzwaniom. Zapewniają one solidną podstawę, na której mogą rozwijać się innowacje i są niezbędnymi narzędziami pomagającymi rządom, przemysłowi i konsumentom przyczynić się do osiągnięcia każdego z Celów Zrównoważonego Rozwoju.

 

Normy ISO mogą pomóc organizacjom uzyskać zdolność realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w trzech obszarach: gospodarczym, środowiskowym i społecznym.

 

ISOQAR CEE włącza się w te działania i pragnie wspierać swoich klientów w realizacji wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju, poprzez oferowanie usług akredytowanej certyfikacji. Pragniemy wykorzystać nasze umiejętności, doświadczenie i specjalistyczną wiedzę, aby wnieść pozytywny wkład w ich osiągnięcie. Wierzymy że wspólne zaangażowanie pozwoli nam stworzyć nowy, lepszy świat.

 

Cele, w których realizacji wspieramy naszych klientów:

 

Cel 1: Koniec z ubóstwem - wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie.

 

Normy ISO zapewniają zbiór najlepszych praktyk we wszystkich obszarach działalności gospodarczej - od rolnictwa po sektor usług finansowych. Międzynarodowe normy ISO przyczyniają się do zrównoważonej produkcji żywności i dóbr, a także zrównoważonego zatrudnienia pomagając w ten sposób eliminować ubóstwo na świecie.

Normy które wspierają organizacje w realizacji celu: ISO 9001, ISO 14001.

 

 

Cel 2: Zero głodu- wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo.

 

ISO opracowało ponad 1 600 norm dla sektora produkcji żywności, które mają na celu budowanie zaufania do branży spożywczej, poprawę efektywności gospodarczej gospodarstw rolnych oraz promowanie zrównoważonych i etycznych zakupów.

Skupiając się w szczególności na sektorze spożywczym,  rodzina  norm ISO 22000 dotyczących zarządzania bezpieczeństwem żywności pomaga organizacjom identyfikować i kontrolować zagrożenia, przyczyniając się w ten sposób do zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa oferowanych na rynku produktów.

Normy które wspierają organizacje w realizacji celu: ISO 22000, ISO 14001.

 

 

Cel 3: Dobre zdrowie i jakość życia - zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt.

 

Dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej jest podstawowym prawem każdego człowieka. Normy ISO dostarczają nam najlepszych praktyk umożliwiając świadczenie bezpiecznych i wysokiej jakości usług medycznych. Ponadto pomagają tworzyć bezpieczne miejsca pracy ograniczając w ten sposób ryzyko wypadków.

Normy które wspierają organizacje w realizacji celu: ISO 14001, ISO 22000, ISO 45001.

 

 

Cel 4: Dobra jakość edukacji - zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie.

 

Normy które wspierają organizacje w realizacji celu: ISO 14001.

 

 

Cel 5: Równość płci - osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt.

 

Normy które wspierają organizacje w realizacji celu: ISO 45001.

 

 

Cel 6: Czysta woda i warunki sanitarne - zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi.

 

Ponad 80% ścieków wytwarzanych na całym świecie wraca do ekosystemu bez oczyszczania lub ponownego wykorzystania. Ponadto około 40% światowej populacji nie ma dostępu do czystej wody w ilości niezbędnej do zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb.

Dlatego tak wiele uwagi poświęcono opracowaniu norm, które pomagają chronić środowisko naturalne m.in. poprzez ograniczenie nadmiernego zużycia wody oraz emisji ścieków, a także utrzymanie systemów zaopatrzenia w wodę pitną, również w przypadku wystąpienia incydentów.

Normy które wspierają organizacje w realizacji celu: ISO 14001, ISO 22301.

 

 

Cel 7: Czysta i dostępna energia - zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie.

 

Normy ISO dostarczają wielu wytycznych i rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Zapewniają one solidną bazę techniczną, która może zostać wykorzystana zarówno przed podmioty gospodarcze jak i rządy państw do osiągnięcia krajowych i międzynarodowych celów energetycznych.

ISO posiada ponad 200 norm związanych z efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii, a wiele innych jest w trakcie opracowywania. Szczególną uwagę warto zwrócić na normę ISO 50001 – System Zarządzania Energią, która pomaga organizacjom, niezależnie od ich wielkości i profilu, w bardziej efektywnym wykorzystaniu energii, poprzez opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania energią.

Normy które wspierają organizacje w realizacji celu: ISO 50001, ISO 14001, ISO 22301.

 

 

Cel 8: Wzrost gospodarczy i godna praca - promować stabilny i zrównoważony wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi.

 

Międzynarodowe Normy ISO od lat wspierają rozwój gospodarczy poprzez ustalenie wspólnego języka i uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym specyfikacji, które mogą być stosowane przy opracowywaniu przepisów krajowych i międzynarodowych.

Będąc zbiorem najlepszych praktyk, są one również niezbędnymi narzędziami ograniczającymi bariery w handlu międzynarodowym, co zostało uwzględnione w Porozumieniu w sprawie barier technicznych w handlu Światowej Organizacji Handlu.

Ponadto ISO posiada również wiele szczegółowych norm promujących godną pracę, w tym ISO 45001 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, która pomaga organizacjom na całym świecie w ochronie zdrowia i bezpieczeństwa swoich pracowników.

Normy które wspierają organizacje w realizacji celu: ISO 14001, ISO 22716, ISO 22301, ISO 28000, ISO 45001.

 

Druga cześć artykułu dostępna jest TUTAJ.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności