Najczęstsze niezgodności w BRC Food

Najczęściej identyfikowane niezgodności w BRC Food

BRC posiada zaawansowany portal do analizy raportów, z którego można pozyskać mnóstwo danych przydatnych zarówno sieciom handlowym, certyfikowanym zakładom oraz jednostkom certyfikującym.

 

W ostatnio opublikowanym raporcie przedstawiono 10 punktów z normy BRC Food, w których najczęściej stawiane były niezgodności. W analizie uwzględniono 22 tysiące audytów z całego świata.

 

Warto sprawdzić czy w Państwa zakładach produkcyjnych poniższe punkty są na poziomie zgodności.

 

Prawie 4000 małych niezgodności i ok. 100 dużych niezgodności postawiono z punktu:

 

4.11.1 Higiena pomieszczeń i urządzeń

Pomieszczenia zakładu i urządzenia muszą być utrzymywane w czystości i w higienicznym stanie.

 

Na poziomie niecałych 3000 małych niezgodności i kilkudziesięciu dużych postawiono z następujących punktów:

 

4.6.1 Konstrukcja i utrzymanie urządzeń

Wszystkie urządzenia muszą być wykonane z odpowiednich materiałów. Konstrukcja i rozmieszczenie urządzeń muszą zapewniać, że będą one skutecznie czyszczone i utrzymywane.

 

4.4.8 Drzwi (wewnętrzne i zewnętrzne)

Drzwi (wewnętrzne i zewnętrzne) muszą być utrzymywane w dobrym stanie. Minimalne wymagania to:

 • drzwi zewnętrzne i rampy muszą być szczelne lub odpowiednio zabezpieczone,
 • drzwi zewnętrzne do obszarów z otwartymi produktami nie mogą być otwierane w trakcie pracy, z wyjątkiem sytuacji awaryjnych,
 • jeżeli drzwi zewnętrzne do obszarów z zamkniętymi produktami są otwierane, wówczas należy podjąć odpowiednie działania zapobiegające przedostawaniu się szkodników.

 

4.9.1.1 Kontrola substancji chemicznych

W zakładzie muszą być wprowadzone procesy zarządzania związane ze stosowaniem, przechowywaniem i postępowaniem z substancjami chemicznymi nieprzeznaczonymi do kontaktu z żywnością po to, aby zapobiec zanieczyszczeniu chemicznemu. Procesy te muszą obejmować co najmniej:

 • zatwierdzoną listę kupowanych substancji chemicznych,
 • dostępność kart charakterystyki i specyfikacji,
 • potwierdzenie, że substancja może być stosowana tam, gdzie przetwarzana jest żywność,
 • unikanie produktów o silnym zapachu,
 • etykietowanie i/lub identyfikację pojemników zawierających substancje chemiczne,
 • wyznaczony obszar przechowywania o ograniczonym dostępie, wyłącznie dla upoważnionych pracowników,
 • stosowanie substancji chemicznych wyłącznie przez przeszkolonych pracowników.

 

Między 2000 a 2500 małych niezgodności postawiono z następujących obszarów:

 

4.4.1 Ściany

Ściany muszą być łatwe do czyszczenia oraz wykończone i utrzymywane w stanie zapobiegającym gromadzeniu się kurzu, zmniejszającym do minimum gromadzenie się wilgoci i powstawanie pleśni.

 

2.7.1 Identyfikacja zagrożeń

Zespół HACCP ds. bezpieczeństwa żywności musi zidentyfikować i zapisać wszystkie potencjalne zagrożenia, które mogą pojawić się na każdym etapie w odniesieniu do produktu, procesu i obiektów. Identyfikacja musi obejmować zagrożenia związane z surowcami, zagrożenia wprowadzone podczas przetwarzania oraz te, które mogą przetrwać etapy obróbki, a także uwzględniać następujące typy zagrożeń:

 • zanieczyszczenie mikrobiologiczne,
 • zanieczyszczenie fizyczne,
 • zanieczyszczenie chemiczne i radiologiczne,
 • oszustwo (np. zastąpienie lub celowe/umyślne zafałszowanie),
 • złośliwe zanieczyszczenie produktów,
 • zagrożenie alergenami (patrz klauzula 5.3).

 

W identyfikacji zagrożeń należy również uwzględnić etapy wcześniejsze i kolejne.

 

4.15.1 Magazyny

Procedury zapewniające utrzymanie bezpieczeństwa i jakości produktu podczas magazynowania muszą być opracowane na podstawie oceny ryzyka, zrozumiałe przez odpowiednich pracowników i właściwie realizowane. W miarę potrzeby mogą one obejmować:

 • zarządzanie podczas przemieszczania produktów wymagających chłodzenia lub mrożenia pomiędzy obszarami o kontrolowanej temperaturze,
 • w przypadku konieczności, segregację produktów, w celu uniknięcia zanieczyszczenia krzyżowego (fizycznego, mikrobiologicznego lub alergenami) lub absorpcji zapachu,
 • przechowywanie materiałów nie bezpośrednio na podłodze i z dala od ścian,
 • specyficzne wymagania lub zasady układania, aby zapobiec uszkodzeniu produktu.

 

1.1.2 Kultura bezpieczeństwa żywności

Kierownictwo firmy musi określić i utrzymać klarowny plan rozwoju i ciągłego doskonalenia kultury bezpieczeństwa i jakości żywności. Musi on obejmować:

 • zdefiniowane działania obejmujące wszystkie obszary zakładu, które mają wpływ na bezpieczeństwo produktu,
 • plan działań wskazujący sposób realizacji i mierzenia działań oraz planowane ramy czasowe,
 • przegląd skuteczności zakończonych działań.

 

3.4.1 Audity wewnętrzne

Należy zaplanować program audytów wewnętrznych.

 

Program musi obejmować co najmniej cztery różne daty audytów rozplanowane na cały rok. Częstość audytów musi byś ustalona w odniesieniu do ryzyka związanego z danym działaniem oraz z wynikiem poprzedniego audytu. Wszystkie działania należy poddać audytowi przynajmniej raz w roku.

 

Zakres programu audytu wewnętrznego musi obejmować co najmniej:

 • HACCP lub plan bezpieczeństwa żywności, w tym działania mające na celu jego wdrożenie (np. zatwierdzenie dostawcy, działania korygujące i weryfikację),
 • warunki wstępne (np. higiena, ochrona przed szkodnikami),
 • plany dotyczące ochrony żywności i zapobiegania oszustwom,
 • procedury stosowane do spełnienia wymagań Normy.

 

Każdy audyt wewnętrzny w ramach programu musi mieć określony zakres i uwzględniać określone działania lub część HACCP lub planu bezpieczeństwa żywności.

 

4.11.2 Procedury czyszczenia

Należy posiadać udokumentowane procedury dotyczące czyszczenia i utrzymania budynku, zakładu i urządzeń. Procedury czyszczenia urządzeń przetwórczych i powierzchni mających kontakt z żywnością muszą obejmować co najmniej:

 • odpowiedzialność za czyszczenie,
 • przedmiot/obszar poddawany czyszczeniu,
 • częstość czyszczenia,
 • metodę czyszczenia, łącznie z demontażem urządzeń, o ile jest to wymagane
 • środki chemiczne i ich stężenia,
 • materiały stosowane do czyszczenia,
 • zapisy dotyczące czyszczenia oraz odpowiedzialność za ich weryfikację.

 

Częstość i metody czyszczenia muszą być ustalone na podstawie ryzyka.

 

Konieczne jest stosowanie procedur zapewniających osiągnięcie odpowiednich standardów czyszczenia

 

Podsumowując najwięcej niezgodności zostało postawionych z obszarów higieny i utrzymania pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych oraz urządzeń. W niezgodnościach pojawił się również aspekt kultury bezpieczeństwa żywności.

 

Jeśli chcieliby Państwo zgłębić temat kultury bezpieczeństwa żywności to zapraszamy do skorzystania ze szkoleń organizowanych przez ISOQAR. Więcej informacji TUTAJ

 

Skontaktuj się z nami, by uzyskać akredytowany certyfikat BRC Food!

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności