Znaczące aspekty środowiskowe

Co to są aspekty środowiskowe i jak je klasyfikować?

Aspekty środowiskowe, to element działań, wyrobów lub usług organizacji, który wzajemnie oddziałuje lub może wzajemnie oddziaływać ze środowiskiem – definicja przytoczona z normy ISO 14001:2015 (pkt. 3.2.2.)

 

Znaczącym aspektem środowiskowym jest ten, który może mieć lub ma jeden bądź więcej znaczących wpływów na środowisko.

Aspekty te są określane przez organizacje przy użyciu jednego lub więcej kryteriów. 

 

Przykładowe klasyfikacje aspektów środowiskowych: 

 • aspekty bezpośrednie - są związane z tymi działaniami organizacji, nad którymi sprawuje ona kontrolę zarządczą.
 • aspekty pośrednie - to takie, które mogą wynikać z relacji organizacji ze stronami trzecimi, na które organizacja ma pewien wpływ.

 

Inna metoda klasyfikacji skupia się na czasie, w jakim wystąpiły bądź wystąpią:

 • aspekty przeszłe – np. zanieczyszczenia gleby na terenie, który firma nabyła pod działalność inwestycyjną,
 • aspekty teraźniejsze – związane z bieżącą pracą przedsiębiorstwa,
 • aspekty przyszłe – wynikające z planowanych przedsięwzięć, do których występowania firma może się przygotować.

 

I kolejna metoda, to określenie warunków pracy, w jakich powstaje aspekt:

 • aspekty związane z warunkami normalnymi,
 • aspekty związane z warunkami nietypowymi, np. rozruch linii technologicznej, remont hali,
 • aspekty związane z warunkami awaryjnymi.

 

Ustalając kryteria oceny aspektów środowiskowych należy wziąć pod uwagę m.in.:

 • informacje o stanie środowiska w celu zidentyfikowania czynności, wyrobów i usług, które wpływają na środowisko, 
 • dane dotyczące ryzyka związanego z nakładami materiałów i energii, zrzutami, odpadami i emisjami, 
 • opinie zainteresowanych stron, 
 • regulowane działania Urzędu w dziedzinie środowiska,
 • projektowanie, rozwój, wytwarzanie, dystrybucję, obsługę, użycie, ponowne użycie, recykling i usuwanie produktów wytwarzanych przez organizację, 
 • działania, które są źródłem najbardziej znaczących kosztów środowiskowych i korzyści dla środowiska. 

Każda organizacja powinna utrzymywać udokumentowane informacje dotyczące:

 • aspektów środowiskowych i ich wpływów na środowisko;
 • kryteriów, które zostały użyte do określenia aspektów środowiskowych;
 • znaczących aspektów środowiskowych.

 

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat certyfikacji ISO 14001 oraz poznać wynikające z niej korzyści zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu 22 649 76 64 lub mailowo isoqar@isoqar.pl

 

Zachęcamy także do udziału w szkoleniu PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA, którego celem jest przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy w zakresie wymagań związanych z korzystaniem ze środowiska. W ramach szkolenia omówione zostaną m.in. obowiązki przedsiębiorców wynikające z uregulowań prawnych, zasady ewidencji i sprawozdawczości dla organów kontrolujących oraz konsekwencje wynikające z niewywiązania się z tych obowiązków.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies