Prawo Ochrony Środowiska w realiach polskich przedsiębiorców

Prawo Ochrony Środowiska w realiach polskich przedsiębiorców

Gdyby zadać pytanie osobie prowadzącej działalność gospodarczą o przepisy, które będą ją dotyczyć wymieni jednym tchem informacje o podatkach, ZUS i BHP.

 

Mało który (zwłaszcza początkujący) przedsiębiorca jest świadomy, że jego również będą dotyczyć przepisy ochrony środowiska. Jednak zgodnie z przepisami Ustawy Prawo ochrony środowiska w artykule 3 ustęp 20.a. (definicje) można przeczytać:

„Ilekroć w ustawie jest mowa o podmiocie korzystającym ze środowiska - rozumie się przez to: przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.), a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki."

 

Kolejne pytanie, które stawia sobie wielu przedsiębiorców dotyczy wskazanego wyżej korzystania ze środowiska: czym jest i czy na pewno korzystam ze środowiska?

Również i na to pytanie przedsiębiorca znajdzie odpowiedź w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska. W artykule 4 ust. 1.czytamy:

"Powszechne korzystanie ze środowiska przysługuje z mocy ustawy każdemu i obejmuje korzystanie ze środowiska, bez użycia instalacji, w celu zaspokojenia potrzeb osobistych oraz gospodarstwa domowego, w tym wypoczynku oraz uprawiania sportu, w zakresie:

  • 1. wprowadzania do środowiska substancji lub energii;
  • 2. innych niż wymienione w pkt 1 rodzajów powszechnego korzystania z wód w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.).

2. Korzystanie ze środowiska wykraczające poza ramy korzystania powszechnego może być, w drodze ustawy, obwarowane obowiązkiem uzyskania pozwolenia, ustalającego w szczególności zakres i warunki tego korzystania, wydanego przez właściwy organ ochrony środowiska"

 

Przedsiębiorca powinien więc zdobyć wiedzę, kiedy wchodzi w obszar objęty różnego rodzaju regulacjami prawnymi. Uchroni go to przed konsekwencjami, w tym finansowymi.

 

Najważniejsze obowiązki

W krótkim artykule nie sposób przedstawić wszystkich wymagań, których jest bardzo wiele.

W poniższej tabeli przedstawiono wykaz najważniejszych obowiązków przedsiębiorcy, które w praktyce mogą dotyczyć zdecydowanej większości firm.

 

Tabela: Przegląd najczęściej spotykanych wymagań z zakresu ochrony środowiska

  Czy mam w związku z tym jakieś obowiązki?Czy mam w związku z tym jakieś obowiązki?
L.p.W trakcie prowadzonej działalności gospodarczej:NIETAK
1Posiadam pojazd w działalności gospodarczej? - Prowadzę ewidencję zużytego paliwa w Mg i:
- składam do Marszałka Województwa sprawozdanie 
- zakładam konto w KOBIZE i wypełniam raport
2Wytwarzam odpady? - Wytworzone odpady magazynuję i przekazuję wyłącznie podmiotom posiadającym stosowne uzgodnienia (decyzje) w zakresie odbioru odpadów.
- Prowadzę na bieżąco  ewidencję odpadów oraz wypełniam Karty Przekazania Odpadu 
- składam do Marszałka Województwa informację o ilości wytworzonych w roku poprzednim odpadów
- w stosownym przypadku zwracam się do organu ochrony środowiska o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
3Emituję gazy i pyły do powietrza w sposób „niezorganizowany” (na wolnym powietrzu, bez żadnego „emitora” – np. komina)? - Prowadzę ewidencję substancji i materiałów powodujących emisje
- składam do Marszałka Województwa sprawozdanie 
- zakładam konto w KOBIZE i wypełniam raport
4Emituję gazy i pyły do powietrza w sposób „zorganizowany” (z instalacji)? - w przypadku gdy jest to wymaganie uzyskuję pozwolenie lub występuję ze zgłoszeniem. 
- Wyliczam emisję gazów i pyłów lub 
- prowadzę ewidencję substancji i materiałów powodujących emisje 
- składam do Marszałka Województwa sprawozdanie 
- zakładam konto w KOBIZE i wypełniam raport
5Nie posiadam numeru BDO - w przypadku gdy jest to wymaganie składam wniosek o wpis do Bazy i uzyskuję numer

 

Jeśli zaznaczyłbyś wszystkie checkboxy w kolumnie NIE - proponujemy szkolenie
Jeśli zaznaczyłbyś większość checkboxów  w kolumnie NIE - proponujemy szkolenie 
Jeśli zaznaczyłbyś checkboxy  w kolumnie TAK – zapoznaj się z programem szkolenia, a być może znajdziesz coś, co Cię zainteresuje.

 

Dlaczego prawo ochrony środowiska jest ważne czyli…
ryzyko ponoszone w związku z nieprzestrzeganiem przepisów ochrony środowiska (kary administracyjne, mandaty);

Jednym z celów niniejszego artykułu jest wskazanie elementów funkcjonowania każdej firmy w zmieniającym się otoczeniu prawnym. 

Nie jest zasadne  epatowanie wysokością kar, tym niemniej dla wielu przedsiębiorców to właśnie kara jest pierwszym sygnałem istnienia przepisów prawa środowiskowego.  

 

Przykłady sankcji z tytułu „najprostszego” z przepisów – ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r. z późniejszymi zmianami)

Przepisy działu X określają rodzaje działań niezgodnych z  przepisami, które podlegają karze aresztu lub grzywny. Orzekanie w tych sprawach odbywa w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Kary aresztu lub grzywny grożą m.in. za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących: zasady bliskości, obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i  sprawozdawczych. 
Kary pieniężne, w zależności od rodzaju przewinienia mogą sięgać od 1000 zł do 1 000 000 zł.

 

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat obowiązków przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska zachęcamy do udziału w organizowanym przez ISOQAR szkoleniu. Więcej informacji na ten temat dostępnych jest TUTAJ

 

Autor: Marek Cybulski

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności