Kontekst Organizacji w ISO 9001:2015

Kontekst Organizacji w ISO 9001:2015

Norma ISO 9001:2015 podobnie jak inne normy stworzone w oparciu o Anex SL  wprowadza pojęcie kontekstu organizacji. Stanowi on fundament systemu zarządzania jakością.

 

Według słownika PWN jednym ze znaczeń kontekstu jest „zespół czynników współistniejących, powiązanych z czymś". Zgodnie z definicją zawartą w ISO 9000:2015 „Kontekst organizacji stanowi kombinacja zewnętrznych i wewnętrznych czynników, które moga miec wpływ na podejście organizacji do ustalania i osiągania swoich celów”. Określenie kontekstu organizacji oraz zainteresowanych stron ma ogromne znaczenie dla wdrożenia i utrzymania systemu zarządzania jakością. Wymaga ona znajomości wszystkich procesów zachodzących w organizacji jak i znajomości środowiska, w którym organizacja fukcjonuje. Dobrze więc gdy w określenie kontekstu organizacji zaangażowani są różni ludzie z róźnych poziomów organizacji. W celu zrozumienia organizacji i jej kontekstu należy zidentyfikować czynniki wewnętrzne i zewnętrzne mające powiązanie z jakością, a które mogłyby wpłynąć na cel funkcjonowania organizacji. Należy uwzględnić nie tylko wymagania klientów, ale również wymagania prawne i inne regulacje.

 

Metody jakie mogą zostać użyte do określenia kontekstu organizacji to np. analiza SWOT (silne strony, słabe strony,możliwości oraz zagrożenia) lub analiza LoNG PESTEL (czynniki polityczne, ekonomiczne, społeczne, technologiczne, środowiskowe oraz prawo rozpatrywane na poziomie lokalnym, krajowym oraz globalnym). Ta druga wydaje się dokładniejsza i na pewno jej zastosowanie pozwoli nie przeoczyć żadnego z czynników istotnych z punktu widzenia kontekstu organizacji.

 

Mimo, że norma nie wymaga udokumentowania przeprowadzonej analizy, trzeba stwierdzić, że będzie to więcej niż przydatne dla organizacji. Trudno sobie wyobrazić brak takiego zapisu przy zastosowaniu systematycznego podejścia do zarządzania. Przedstawienia tabelaryczne kontekstu czy potrzeb i oczekiwań zainteresownych stron na pewno będą przydatne przy kolejnych przglądach kontekstu organizacji. Jednak najważniejszym dowodem na spełnienie tych wymagań będzie świadomość najwyższego kierownictwa i uwzględnienie elementów kontekstu organizacji w innych elementach systemu zarządzania.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies