9 kroków do wdrożenia ISO/IEC 27001

9 kroków do wdrożenia ISO/IEC 27001

Istnieje wiele powodów, aby wdrożyć w firmie system ISO/IEC 27001 - międzynarodowy standard, który opisuje najlepsze praktyki w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS). System ten pomaga organizacjom w poprawie bezpieczeństwa, przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa cybernetycznego oraz ochronie i poprawie reputacji.

 

Wdrożenie tego systemu wymaga jednak wiele czasu i wysiłku. Poniżej opisaliśmy proces wdrożenia, w podziale na dziewięć kroków.

 

1.    Planowanie projektu
Projekt wdrożenia powinien rozpocząć się od wyznaczenia lidera projektu, który będzie współpracował z innymi pracownikami w celu stworzenia zarysu projektu. Podczas tego etapu warto znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:
Co chcemy osiągnąć?
Jak długo to zajmie?
Ile to będzie kosztować?
Czy mamy w firmie wsparcie Zarządu?

 

2.    Inicjowanie projektu
W ramach tego etapu firma powinna zbudować bardziej zdefiniowaną strukturę, która zawiera szczegółowe informacje dotyczące celów bezpieczeństwa informacji oraz zespołu, planu i rejestru ryzyka projektu.

 

3.    Przyjęcie metodologii wdrażania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) 
Następnym krokiem jest przyjęcie metodologii wdrażania SZBI. ISO/IEC 27001 uznaje, że "podejście procesowe" do ciągłego doskonalenia jest najskuteczniejszym modelem zarządzania bezpieczeństwem informacji. Nie określa jednak konkretnej metodologii, a zamiast tego pozwala organizacjom korzystać z dowolnej wybranej przez siebie metody lub kontynuować model, który już posiada.

 

4.    Struktura zarządzania
Na tym etapie System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji będzie potrzebował szerszego zrozumienia rzeczywistych ram działania organizacji. Częścią tego będzie identyfikacja zakresu systemu, który będzie zależał od kontekstu organizacji. 

 

5.    Podstawowe kryteria bezpieczeństwa
Organizacje powinny określić swoje podstawowe potrzeby w zakresie bezpieczeństwa. Należy tu wziąć pod uwagę wymagania i odpowiednie środki lub kontrole niezbędne do prowadzenia działalności.

 

6.    Zarządzanie ryzykiem
W ramach tego kroku firma powinna przeprowadzić analizę ryzyka. Norma ISO 27001 umożliwia organizacjom szerokie definiowanie własnych procesów zarządzania ryzykiem. Wspólne metody koncentrują się na analizie ryzyka dla określonych aktywów lub ryzyk prezentowanych w konkretnych scenariuszach. 

Istnieje pięć ważnych aspektów oceny ryzyka ISO 27001:

  • Ustanowienie ram oceny ryzyka
  • Identyfikacja ryzyka
  • Analizowanie ryzyka
  • Ocena ryzyka
  • Wybór opcji zarządzania ryzykiem

 

7.    Plan postępowania z ryzykiem

Jest to proces budowania zabezpieczeń, które będą chronić zasoby informacyjne organizacji. Aby zapewnić skuteczność tych zabezpieczeń, należy sprawdzić, czy pracownicy są w stanie obsługiwać te zabezpieczenia lub korzystać z nich, oraz czy są świadomi swoich obowiązków w zakresie bezpieczeństwa informacji.
W ramach wdrożenia należy opracować proces ustalania, przeglądu i utrzymywania kompetencji niezbędnych do osiągnięcia celów ISMS. Wymaga to przeprowadzenia analizy potrzeb i określenia pożądanego poziomu kompetencji.

 

8.    Pomiary, monitorowanie i nadzór
Aby system zarządzania bezpieczeństwem informacji był przydatny, musi spełniać swoje cele w zakresie bezpieczeństwa informacji. Organizacje muszą mierzyć, monitorować i przeglądać wydajność systemu w regularnych odstępach czasu. W ramach tego kroku powadzona jest identyfikacja mierników lub innych metod oceny skuteczności i wdrażania kontroli.

 

9.    Certyfikacja
Po wdrożeniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji organizacje mogą poddać się procesowi uzyskania certyfikatu od akredytowanej jednostki certyfikującej. Uzyskanie akredytowanego certyfikatu ISO/IEC 27001 potwierdza, że wdrożony system jest skuteczny i że organizacja rozumie znaczenie bezpieczeństwa informacji.

Proces certyfikacji obejmuje przegląd dokumentacji opracowanej dla systemu zarządzania bezpieczeństwem organizacji oraz audit certyfikujący, podczas którego sprawdzane jest funkcjonowanie systemu w praktyce.

 

Zadzwoń i zapytaj o koszt certyfikacji systemu ISO/IEC 27001.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności