2й надзорный аудит

2й надзорный аудит

Сертификация предоставленная ISOQAR действительна 3 года. Чтобы сертификат продолжал действовать в течение этого времени, наш аудитор проводит не реже одного раза в год надзорный аудит.

 

Обычно второй надзорный аудит проводится менее чем после 24 месяца с даты выдачи сертификата.

 

Основная цель этого аудита заключается в обеспечении, что система менеджмента является эффективной и соответствует требованиям стандарта. Кроме того, аудитор также подтверждает правильность использования сертификата и регистрационных знаков, путем экспертизы системы менеджмента за последние 12 месяцев.

 

Продолжительность надзорного аудита в значительной степени зависит от сертифицированного стандарта и области сертификации и обычно он занимает меньше времени, чем сертификация.

 

После трех лет Ваш сертификат истекает. Для поддержки непрерывности сертификации и ее продления, мы проводим ресертификационный аудит.

Свяжитесь с нами

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies