Wydanie certyfikatu - ISOQAR

Wydanie certyfikatu

Decyzja o przyznaniu certyfikatu oraz o ocenie będzie podjęta niezależnie przez kierownictwo jednostki certyfikującej. na podstawie przeglądu technicznego raportu z auditu oraz po zamknięciu niezgodności w wyznaczonych ramach czasowych.

 

Przedsiębiorstwo zostanie powiadomione o decyzji odnośnie certyfikacji po zakończeniu powyższego przeglądu.

BRC Food

Jeżeli certyfikat zostanie przyznany, powinien on być wydany przez jednostkę certyfikującą w ciągu 42 dni kalendarzowych od zakończenia auditu.

 

Data(y) auditu wpisana na certyfikat powinna być datą auditu związaną z wystawieniem tego certyfikatu, bez względu na to, czy miały miejsce późniejsze wizyty w celu weryfikacji ewentualnych działań korygujących wynikających z auditu.

 

Certyfikat wystawiany jest dla zakładu, ale pozostaje własnością jednostki certyfikującej Alcumus ISOQAR Ltd., która zachowuje prawo własności oraz prawo do kontrolowania jego użycia i okazywania.

IFS Food

Jednostka certyfikująca ponosi odpowiedzialność za przyznanie lub wstrzymanie przyznania certyfikatu IFS Food. Decyzja jest podejmowana przez inne osoby niż te, które przeprowadzały audit. Certyfikat będzie ważny od daty jego wydania zapisanej na certyfikacie, a traci ważność po upływie 12 miesięcy. Data auditu odnawiającego powinna być określona od dnia poprzedniego auditu.

 

Czas pomiędzy datą auditu a datą przyznania certyfikatu wynosi średnio 6 do 8 tygodni i jest określony w następujący sposób:

  • 2 tygodnie na opracowanie wstępnego raportu z auditu
  • 2 tygodnie dla firmy na odpowiedź dotyczącą  ewentualnych odstępstw i niezgodności (tzn. opracowanie planu działań)
  • 2 tygodnie dla Auditora na sprawdzenie proponowanych działań korygujących, na procedury certyfikacyjne i wprowadzenie raportu z auditu, planu działań i certyfikatu na portal auditu.

WSPÓLNE ELEMENTY BRC I IFS

Certyfikat zawiera m.in. następujące informacje:

  • zakres auditu i dopuszczalne wyłączenia z zakresu,
  • wybrana opcja auditu (np. zapowiedziany/niezapowiedziany),
  • adres certyfikowanego zakładu,

 

Prosimy pamiętać, że wszystkie wydane przez nas certyfikaty wraz z załącznikami stanowią własność firmy Alcumus ISOQAR Ltd.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności