Wydanie certyfikatu - ISOQAR

Wydanie certyfikatu

Decyzja o przyznaniu lub nieprzyznaniu certyfikatu oraz o ocenie będzie podjęta niezależnie przez kierownictwo ISOQAR, na podstawie przeglądu technicznego raportu z oceny / auditu oraz po zamknięciu odstępstw / niezgodności w wyznaczonych ramach czasowych.

 

Końcowa decyzja podejmowana jest przez osobę niezaangażowaną w przeprowadzenie oceny / auditu.

 

Certyfikowana organizacja zostanie powiadomiona o decyzji odnośnie certyfikacji po zakończeniu powyższego przeglądu.

BRC Food

Certyfikat będzie ważny od daty jego wydania zapisanej na certyfikacie, a traci ważność po upływie 6 lub 12 miesięcy.

 

Jeżeli certyfikat zostanie przyznany, powinien on być wydany przez jednostkę certyfikującą w ciągu 42 dni kalendarzowych od zakończenia auditu.

 

Certyfikat wystawiany jest dla zakładu, ale pozostaje własnością jednostki certyfikującej, która zachowuje prawo własności oraz prawo do kontrolowania jego użycia i okazywania.

IFS Food

Certyfikat będzie ważny od daty jego wydania zapisanej na certyfikacie, a traci ważność po upływie 12 miesięcy. Jeśli ocena nie zostanie przeprowadzona we właściwym czasie użytkownicy portalu IFS zostaną o tym poinformowani.

 

Czas pomiędzy datą oceny a datą przyznania certyfikatu wynosi średnio 6 do 8 tygodni i jest określony w następujący sposób:

 • 2 tygodnie na opracowanie wstępnego raportu z oceny i wstępnego planu działań,
 • 2 tygodnie dla firmy na odpowiedź dotyczącą  ewentualnych odchyleń i niezgodności (tzn. opracowanie planu działań zawierającego opis podjętych korekt i działań naprawczych),
 • 2 tygodnie dla auditora na sprawdzenie podjętych korekt i proponowanych działań korygujących, na przeprowadzenie przeglądu technicznego i podjęcie końcowej dycyzji o wydaniu lub niewydaniu certyfikatu IFS oraz wprowadzenie raportu z oceny, planu działań i certyfikatu do portalu IFS.

CERTYFIKAT IFS I BRC

Certyfikat IFS i BRC zawiera:

 • Nazwę jednostki certyfikującej
 • Zakres certyfikacji
 • Informację o wyłączeniach
 • Kategorie produktów
 • Nazwę i adres certyfikowanej organizacji
 • Wynik oceny / auditu
 • Kryterium oceny / auditu
 • Numer certyfikatu
 • Datę oceny / auditu
 • Datę wystawienia certyfikatu
 • Datę następnej oceny / auditu
 • Datę ważności certyfikatu
 • Logo jednostki akredytującej
 • Logo właściciela normy
 • Podpis osoby odpowiedzialnej za podjęcie decyzji certyfikacyjnej

 

Dodatkowo certyfikat IFS zawiera:

 • Numer GS1 GLN
 • Numer COID
 • Kod pakowalni (jeśli ma zastosowanie)
 • Numer zatwierdzenia / zezwolenia sanitarnego / weterynaryjnego (jeśli ma zastosowanie)
 • Informację dotyczącą procesów częściowo zleconych na zewnątrz (jeśli ma to zastosowanie)
 • Informację o działalności brokerskiej / logistycznej (jeśli ma to zastosowanie)
 • Datę ostatniej niezapowiedzianej oceny IFS Food
 • Kod QR

 

W przypadku certyfikatu BRC dodatkowo umieszczany jest:

 • Numer auditora
 • Informacja dotycząca modułów dobrowolnych
 • Numer zakładu (BRC site code)

 

Prosimy pamiętać, że wszystkie wydane przez nas certyfikaty wraz z załącznikami stanowią własność jednostki certyfikującej i muszą być zwrócone na żądanie.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności