Wybór auditora i jego rola - ISOQAR

Wybór auditora i jego rola

W ISOQAR mamy głębokie poczucie obowiązku zagwarantowania, że Auditorzy, których delegujemy do Państwa firmy, posiadają odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie.

 

Fakt zdania egzaminu w zakresie odpowiedniego standardu nie wystarczy, by przeprowadzać audity dla ISOQAR. Auditor, który zostanie wyznaczony do certyfikacji Państwa systemu zarządzania musi posiadać adekwatne doświadczenie i wiedzę z Państwa branży.

 

Rolą Auditora jest przede wszystkim sprawdzenie w sposób obiektywny i sprawiedliwy czy Państwa system, niezależnie od tego czy jest to system zarządzania czy system zgodności, spełnia wymogi danego standardu. Kładziemy również nacisk na sprawdzenie skuteczności systemu oraz zapewnienie, że wspiera on osiągnięcie przez Państwa celów biznesowych.

 

Auditor nie sprawdzi każdego aspektu działania systemu Państwa firmy, ponieważ nie ma takiej możliwości. Badane są „próbki" działań w celu znalezienia obiektywnych dowodów potwierdzających fakt, że firma rzeczywiście wykonuje to, co zostało zadeklarowane zgodnie z wymaganiami standardu.

Podejście procesowe

Podczas certyfikacji systemów zarządzania, Auditor analizuje poszczególne procesy zachodzące w Państwa przedsiębiorstwie. Zwraca on szczególną uwagę na punkty, w których jeden proces się kończy a drugi rozpoczyna, ponieważ z doświadczenia wiemy, że są to najsłabsze ogniwa w systemach zarządzania.

 

Auditor bada również, czy dany proces efektywnie prowadzi do pożądanego rezultatu. Auditor przeprowadza rozmowę zarówno z zarządem, dyrektorami i kadrą kierowniczą, jak i pracownikami przedsiębiorstwa.

Dowody zgodności

Dowody potwierdzające spełnienie wymogów zwykle są zapisem procesu produkcji bądź świadczenia usług, odnoszącym się do wszystkich aspektów działalności. Zapis taki może być sporządzony w formie papierowej lub elektronicznej. 

 

W oparciu o te dowody oraz obserwacje, Auditor podejmuje decyzję o wydaniu rekomendacji dotyczącej certyfikacji.

Spotkanie zamykające

Istotne znaczenie ma spotkanie zamykające audit, na którym Auditor przedstawia raport oraz prezentuje wskazówki mogące okazać się pomocne w rozwijaniu i doskonaleniu działalności Państwa organizacji. 

 

Prosimy pamiętać, że rolą naszego Auditora jest sprawdzenie Państwa systemu i poszukiwanie zgodności a nie konsultowanie.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności