Etap II przygotowanie raportu przez Auditora - ISOQAR

Raport BRC Food

W przypadku certyfikacji na zgodność z BRC Food:


W przypadku stwierdzenia podczas auditu niezgodności z wymaganiami, organizacja musi podjąć działania korygujące w celu natychmiastowego usunięcia problemu (korekcja) i przeprowadzić analizę głównej przyczyny niezgodności oraz określić plan działań zapobiegawczych w celu usunięcia głównej przyczyny i niedopuszczenia do ponownego pojawienia się niezgodności.

 

Działania korygujące do stwierdzonych niezgodności powinny zostać podjęte przez zakład i przedstawione jednostce certyfikującej w ciągu 28 dni lub powinna zostać przeprowadzona ponowna wizyta, zależnie od liczby i rodzaju niezgodności.

 

Po przesłaniu dowodów, jednostka certyfikująca dokonuje ich przeglądu w ciągu 14 dni. Jeśli działania korygujące są satysfakcjonujące, wówczas wystawione są certyfikat i odpowiednia ocena. Opracowany jest obszerny raport z auditu, który otrzymuje Klient i biuro ISOQAR.

Raport IFS Food

W przypadku certyfikacji na zgodność z wymaganiami IFS Food:

 

W przypadku stwierdzenia podczas auditu niezgodności z wymaganiami, firma powinna przekazać plan działań korygujących jednostce certyfikującej w terminie do dwóch tygodni od dnia otrzymania raportu wstępnego i zarysu planu działań. W przypadku, gdy firma nie dotrzyma tego terminu, należy ponownie przeprowadzić pełny pierwszy audit lub audit odnawiający.

 

Firma powinna przekazać pisemny plan działań korygujących przed otrzymaniem ostatecznego raportu i certyfikatu. Zadaniem planu działań korygujących jest zadeklarowanie przez firmę dążenia do ciągłego doskonalenia.

 

Auditor lub przedstawiciel jednostki certyfikującej powinien ocenić adekwatność planu działań korygujących w ostatniej kolumnie planu działań przed opracowaniem ostatecznego raportu z auditu. Jeśli działania korygujące są nieadekwatne, jednostka certyfikująca powinna zwrócić plan działań do firmy celem uzupełnienia go w określonym czasie.

Wspólne elementy BRC i IFS

System oceniania auditu certyfikacyjnego ma na celu informowanie użytkowników raportu o zaangażowaniu zakładu w stałe utrzymanie zgodności ze Standardem oraz decyduje o częstotliwości auditów. Ocena jest uzależniona od ilości i wagi ewentulanych niezgodności stwierdzonych w trakcie auditu.

 

Raport z auditu ma na celu przedstawienie przedsiębiorstwu oraz jego obecnym lub potencjalnym klientom, profilu przedsiębiorstwa, a także zgodnego z faktami podsumowania zgodności zakładu z wymaganiami Standardu.

 

Raport z auditu musi umożliwić czytelnikowi uzyskanie informacji o:

  • stosowanych środkach kontroli bezpieczeństwa żywności i udoskonaleniach wprowadzonych od ostatniego auditu,
  • stosowanych systemach dotyczących „najlepszej praktyki”, procedur, wyposażenia i metod produkcyjnych,
  • niezgodnościach, podjętych działaniach korygujących oraz planach usunięcia ich głównej przyczyny (działania zapobiegawcze).

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności