Krok III przygotowanie raportu przez Auditora - ISOQAR

Krok III - przygotowanie raportu wstępnego, walidacja planu działań i przygotowanie raportu z oceny / auditu - BRC Food

W przypadku stwierdzenia podczas auditu niezgodności z wymaganiami, organizacja musi podjąć działania korygujące w celu natychmiastowego usunięcia problemu (korekcja) i przeprowadzić analizę głównej przyczyny niezgodności oraz określić plan działań zapobiegawczych, w celu usunięcia głównej przyczyny i niedopuszczenia do ponownego pojawienia się niezgodności.

 

Działania korygujące do stwierdzonych niezgodności powinny zostać podjęte przez zakład i przedstawione jednostce certyfikującej w ciągu 28 dni lub powinna zostać przeprowadzona ponowna wizyta, zależnie od liczby i rodzaju niezgodności.

 

Po przesłaniu dowodów, jednostka certyfikująca dokonuje ich przeglądu w ciągu 14 dni. Jeśli działania korygujące są satysfakcjonujące, wówczas wystawione są certyfikaty i odpowiednia ocena. Opracowany jest obszerny raport z auditu, który otrzymuje Klient i biuro ISOQAR.

Krok III - przygotowanie raportu wstępnego, walidacja planu działań i przygotowanie raportu z oceny / auditu - IFS Food

Krok trzeci rozpoczyna się od przygotowania raportu wstępnego i wstępnego planu działań odnoszącego się do stwierdzonych odchyleń i niezgodności. Za przygotowanie dokumentów odpowiedzialny jest auditor.

 

Klient po otrzymaniu dokumentów powinien przedstawić propozycję korekt i działań naprawczych. Firma powinna zaproponować korekty i działania naprawcze dla wszystkich odchyleń ocenionych na C i D, wymagań KO ocenionych na C oraz dla stwierdzonych niezgodności.

 

Przygotowany plan działań wraz z dowodami wdrożonych korekt powinien być odesłany do auditora.

 

Po otrzymaniu dokumentów, a przed sporządzeniem raportu z oceny IFS Food, auditor waliduje korekty i działania naprawcze. Jeżeli dowody potwierdzające wdrożenie korekt lub działań naprawczych są niewystarczające auditor zwraca plan działań do firmy w celu uzupełnienia i poprawy. Jeżeli plan działań nie zostanie przedstawiony do walidacji w wyznaczonym czasie certyfikat nie będzie wydany.

 

Auditor po zatwierdzeniu planu działań odpowiedzialny jest za przygotowanie raportu z oceny.

 

Kolejny krok polega na przeprowadzeniu przeglądu technicznego, podjęciu końcowej decyzji o wydaniu lub niewydaniu certyfikatu IFS oraz wprowadzeniu raportu z oceny, planu działań i certyfikatu do portalu IFS.

Raport z oceny / auditu

Raport z oceny / auditu:

 • odzwierciedla wnioski auditora,
 • jest opracowywany zgodnie z zatwierdzonym formatem,
 • jest przygotowywany w języku ojczystym i języku angielskim, zgodnie z wymaganiami właściciela normy.

 

Raport z oceny zawiera:

 • Nazwę ocenianej firmy,
 • Nazwa jednostki certyfikującej,
 • Szczegóły dotyczące akredytacji,
 • Datę oceny / auditu,
 • Czas trwania oceny / auditu,
 • Uczestników oceny / auditu,
 • Podsumowanie oceny / auditu,
 • Zakres oceny / auditu,
 • Wynik oceny / auditu,
 • Listę odstępstw i niezgodności,
 • Profil firmy,
 • Inne szczegółowe informacje i dane wymagane przez właściciela normy.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności