Etap II audit organizacji - ISOQAR

Cel Etapu II

Etap II certyfikacji zazwyczaj odbywa się w ciągu jednego tygodnia po ukończeniu Etapu I. Jest on przeprowadzony zgodnie z planem auditu przedstawionym pod koniec Etapu I.

 

Podczas Etapu II certyfikacji wykonuje się audit organizacji na zgodność z systemem zarządzania opisanym w dokumentacji systemowej, przez zebranie obiektywnych dowodów. Równie ważnym kryterium auditu jest weryfikacja zgodności, które zostały określone w odpowiednich normach.

Przebieg auditu

Etap II auditu certyfikującego zwykle składa się z:

  • Spotkania otwierającego,
  • Rozmów z pracownikami,
  • Weryfikacji zapisów,
  • Przeglądu wyników auditów wewnętrznych,
  • Wizyty w oddziałach lub miejscu świadczenia usługi, jeśli jest to konieczne,
  • Spotkania zamykającego.

Czego szuka Auditor?

Auditor chce zobaczyć niepodważalne dowody w formie udokumentownej informacji (elektronicznej lub papierowej) na to, że określone zadanie jest wykonywane prawidłowo. Procedury i instrukcje interesują go w mniejszym stopniu chyba, że są niezbędne do wykonania prawidłowo pracy.

 

Podczas auditu Auditor analizuje system zarządzania i poszukuje odpowiedzi na pytanie: "Co zaplanowano by zarządzać firmą, mając na celu zadowolenie klienta/bezpieczeństwo informacji/ciągłość działania itp.?".

 

Auditora interesuje sposób, w jaki kierownictwo zarządza ryzykiem oraz zapobiega lub usuwać błędy. Auditor jest także zainteresowany planem, jaki kierownictwo opracowało by firma odnosiła sukcesy. Auditor chce więc poznać sposób wyznaczania celów oraz metody ich realizacji.

 

W ISOQAR z doświadczenia wiemy, że przyjęcie nowego sposobu zarządzania nie jest łatwym krokiem. Zdajemy sobie sprawę, że kierownictwo potrzebuje zazwyczaj około trzech lat na całkowite wdrożenie nowego podejścia. Oparte jest ono na bazie najlepszych elementów starego systemu, który wymaga ulepszenia procesów oraz wyszkolenia i przygotowania ludzi do zmieniających się warunków.

 

Nasi Auditorzy są przygotowani do prowadzenia obserwacji działań firmy, jak i omawiania z kierownikami i dyrektorami treści systemu. Auditor zazwyczaj poświęca 50% swojego czasu na obserwacje i rozmowę z pracownikami. W tym czasie sugerujemy, aby Auditorowi towarzyszył tylko przedstawiciela kierownictwa. Pozwala to na zminimalizować stres u osób, z którymi akurat prowadzony jest audit.

 

Mamy świadomość, że pracownik jest pierwszą osobą, która wie, czy dana czynność jest wykonywana prawidłowo. Auditor chce zobaczyć jak wyglądają procesy i działania mające zapewnić, że klient otrzyma tylko dobre produkty/usługi zgodne z deklarownym opisem.

Raport

Pod koniec Etapu II Auditor sporządzi raport oraz podsumuje swoje obserwacje i przedstawi je na spotkaniu zamykającym, które odbywa się w ostatnim dnia auditu.

 

Może się zdarzyć, że podczas auditu wykryte zostaną poważne niezgodności i defekty w funkcjonowaniu systemu zarządzania. Auditor może wówczas zwołać spotkanie z kierownictwem przed spotkaniem zamykającym w celu ich omówienia.

 

Standardowo na spotkaniu zamykającym Auditor przedstawia naturę i wagę wykrytych niezgodnośc, dlatego ważne jest, żeby obecni na nim byli wszyscy kierownicy, właściciele i przedstawiciele zarządu. Wyniki z auditu są zapisane w raporcie z auditu.

 

Wydanie certyfikatu nastąpi po pozytywnym przejściu auditu oraz po uregulowaniu przez Klienta płatności za wykonaną usługę.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies