Etap I audit certyfikujący u Klienta - ISOQAR

Cel Etapu I

Celem auditu jest uzyskanie wiarygodnego obrazu działalności zakładu i poziomu zgodności z wymaganiami standardu BRC lub IFS.

 

Audit w zakładzie składa się z następujących etapów:

  • Spotkanie otwierające – w celu potwierdzenia zakresu i przebiegu auditu,
  • Inspekcja obiektów produkcyjnych – w celu przeglądu praktycznego wdrożenia systemów, łącznie z obserwacją procedur związanych ze zmianą produktu oraz rozmów z pracownikami,
  • Przegląd dokumentacji – przegląd udokumentowanych systemów HACCP i systemów zarządzania jakością,
  • Identyfikowalność – łącznie z przeglądem wszystkich odpowiednich zapisów produkcyjnych (np. przyjęcie surowców, zapisy z produkcji, kontrole produktu końcowego oraz specyfikacje). Jest to audit pionowy, zgodny z wytycznymi BRC dotyczącymi technik audytu,
  • Przegląd inspekcji obiektów produkcyjnych – w celu weryfikacji i przeprowadzenia dalszych kontroli dokumentacji,
  • Końcowy przegląd wyników przez Auditora(ów) – przygotowanie do spotkania zamykającego,
  • Spotkanie zamykające – w celu omówienia wyników auditu z Przedstawicielami Zakładu. (Uwaga: ewentualne niezgodności są następnie poddawane niezależnej weryfikacji przez kierownictwo jednostki certyfikującej).

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności