Etap I audit certyfikujący u Klienta - ISOQAR

Cel Etapu I

Celem auditu jest uzyskanie wiarygodnego obrazu działalności zakładu i poziomu zgodności z wymaganiami standardu BRC lub IFS.

 

Audit w zakładzie składa się z następujących etapów:

  • Spotkanie otwierające – w celu potwierdzenia zakresu i przebiegu auditu,
  • Inspekcja obiektów produkcyjnych – w celu przeglądu praktycznego wdrożenia systemów, łącznie z obserwacją procedur związanych ze zmianą produktu oraz rozmów z pracownikami,
  • Przegląd dokumentacji – przegląd udokumentowanych systemów HACCP i systemów zarządzania jakością,
  • Identyfikowalność – łącznie z przeglądem wszystkich odpowiednich zapisów produkcyjnych (np. przyjęcie surowców, zapisy z produkcji, kontrole produktu końcowego oraz specyfikacje). Jest to audit pionowy, zgodny z wytycznymi BRC dotyczącymi technik audytu,
  • Przegląd inspekcji obiektów produkcyjnych – w celu weryfikacji i przeprowadzenia dalszych kontroli dokumentacji,
  • Końcowy przegląd wyników przez Auditora(ów) – przygotowanie do spotkania zamykającego,
  • Spotkanie zamykające – w celu omówienia wyników auditu z Przedstawicielami Zakładu. (Uwaga: ewentualne niezgodności są następnie poddawane niezależnej weryfikacji przez kierownictwo jednostki certyfikującej).

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies