Audit ponownej certyfikacji wydanie certyfikatu - ISOQAR

Wydanie certyfikatu

Decyzja o przyznaniu certyfikatu oraz o ocenie będzie podjęta niezależnie przez kierownictwo jednostki certyfikującej na podstawie przeglądu technicznego raportu z auditu oraz po zamknięciu niezgodności w wyznaczonych ramach czasowych. Przedsiębiorstwo zostanie powiadomione o decyzji odnośnie certyfikacji po zakończeniu powyższego przeglądu.

 

Certyfikaty ozdobne

Jeżeli certyfikat zostanie przyznany, powinien on być wydany przez jednostkę certyfikującą w ciągu 42 dni kalendarzowych od zakończenia auditu.

 

Data(y) auditu wpisana na certyfikat powinna być datą auditu związaną z wystawieniem tego certyfikatu, bez względu na to, czy miały miejsce późniejsze wizyty w celu weryfikacji ewentualnych działań korygujących wynikających z auditu.

 

Certyfikat wystawiany jest dla zakładu, ale pozostaje własnością jednostki certyfikującej Alcumus ISOQAR Ltd., która zachowuje prawo własności oraz prawo do kontrolowania jego użycia i okazywania.

IFS Food

Jednostka certyfikująca ponosi odpowiedzialność za przyznanie lub wstrzymanie przyznania certyfikatu IFS Food. Decyzja jest podejmowana przez inne osoby niż te, które przeprowadzały audit. Certyfikat będzie ważny od daty jego wydania zapisanej na certyfikacie, a traci ważność po upływie 12 miesięcy. Data auditu odnawiającego powinna być określona od dnia poprzedniego auditu. Jeśli audit nie zostanie przeprowadzony we właściwym czasie Handlowcy Detaliczni lub inni użytkownicy zostaną poinformowani poprzez portal auditu.

 

Czas pomiędzy datą auditu a datą przyznania certyfikatu wynosi średnio 6 do 8 tygodni, jest określony w następujący sposób:

  • 2 tygodnie na opracowanie wstępnego raportu z auditu
  • 2 tygodnie dla firmy na odpowiedź dotyczącą  ewentualnych odstępstw i niezgodności (tzn. opracowanie planu działań)
  • 2 tygodnie dla Auditora na sprawdzenie proponowanych działań korygujących, na procedury certyfikacyjne i wprowadzenie raportu z auditu, planu działań i certyfikatu na portal auditu.

Wspólne elementy BRC i IFS

Certyfikat zawiera m.in. następujące informacje:

  • zakres auditu i dopuszczalne wyłączenia z zakresu,
  • wybrana opcja auditu (np. zapowiedziany/niezapowiedziany),
  • adres certyfikowanego zakładu,

 

Prosimy pamiętać, że wszystkie wydane przez nas certyfikaty wraz z załącznikami stanowią własność firmy Alcumus ISOQAR Ltd.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies