Audit ponownej certyfikacji - ISOQAR

Audit ponownej certyfikacji

Harmonogram auditu i wybór programu auditów jest uzgadniany pomiędzy zakładem a jednostką certyfikującą.

 

Pierwsza certyfikacja, jak i ponowne certyfikacje mogą się odbyć zgodnie z programem auditów niezapowiedzianych. Jeśli zakład chce się do niego zgłosić, powinien możliwie najszybciej powiadomić o tym jednostkę certyfikującą.

 

W przypadku auditów zapowiedzianych, około 2-3 miesięce przed planowanym terminem auditu, pracownicy ISOQARa skontaktują sie z Państwem, aby potwierdzić aktualność danych i termin auditu.

BRC Food

Częstotliwość auditów to 6 lub 12 miesięcy, zależnie od wyników zakładu podczas auditu.

 

Termin kolejnego auditu zapowiedzianego powinien być ustalony w okresie nie krótszym niż 28 dni przed terminem, na który przypada kolejny audit. Zapewnia to wystarczający czas na podjęcie działań korygujących w razie wystąpienia niezgodności, bez ryzyka przerwy w certyfikacji.

 

Za utrzymanie certyfikacji odpowiedzialny jest zakład. Jeżeli audit będzie opóźniony, przeprowadzony po terminie, na który przypadał kolejny audit, za wyjątkiem uzasadnionych okoliczności, wówczas na kolejnym audicie będzie wystawiona duża niezgodność. Uzasadnione okoliczności powinny być udokumentowane w raporcie z auditu.

IFS Food

Audit odnawiający może być planowany najwcześniej osiem (8) tygodni przed lub najpóźniej dwa (2) tygodnie po terminie auditu (termin jest datą rocznicy auditu pierwszego).

 

Jeśli to nie jest spełnione, lub gdy niektóre etapy procesu certyfikacji nie zostały na czas ukończone, certyfikat nie może zostać odnowiony w „stosownym terminie”. Nowa data będzie prowadzić do przerwy w certyfikacji.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies