Audit ponownej certyfikacji - ISOQAR

Audit ponownej certyfikacji

Harmonogram auditu i wybór programu auditów jest uzgadniany pomiędzy zakładem a jednostką certyfikującą.

 

Pierwsza certyfikacja, jak i ponowne certyfikacje mogą się odbyć zgodnie z programem auditów niezapowiedzianych. Jeśli zakład chce się do niego zgłosić, powinien możliwie najszybciej powiadomić o tym jednostkę certyfikującą.

 

W przypadku auditów zapowiedzianych, około 2-3 miesięce przed planowanym terminem auditu, pracownicy ISOQARa skontaktują sie z Państwem, aby potwierdzić aktualność danych i termin auditu.

BRC Food

Częstotliwość auditów to 6 lub 12 miesięcy, zależnie od wyników zakładu podczas auditu.

 

Termin kolejnego auditu zapowiedzianego powinien być ustalony w okresie nie krótszym niż 28 dni przed terminem, na który przypada kolejny audit. Zapewnia to wystarczający czas na podjęcie działań korygujących w razie wystąpienia niezgodności, bez ryzyka przerwy w certyfikacji.

 

Za utrzymanie certyfikacji odpowiedzialny jest zakład. Jeżeli audit będzie opóźniony, przeprowadzony po terminie, na który przypadał kolejny audit, za wyjątkiem uzasadnionych okoliczności, wówczas na kolejnym audicie będzie wystawiona duża niezgodność. Uzasadnione okoliczności powinny być udokumentowane w raporcie z auditu.

IFS Food

Audit odnawiający może być planowany najwcześniej osiem (8) tygodni przed lub najpóźniej dwa (2) tygodnie po terminie auditu (termin jest datą rocznicy auditu pierwszego).

 

Jeśli to nie jest spełnione, lub gdy niektóre etapy procesu certyfikacji nie zostały na czas ukończone, certyfikat nie może zostać odnowiony w „stosownym terminie”. Nowa data będzie prowadzić do przerwy w certyfikacji.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności