Audit ponownej certyfikacji - ISOQAR

Ocena / Audit recertyfikacyjny

Plan, termin oceny / auditu, skład zespołu audytującego uzgadniany jest pomiędzy zakładem a jednostką certyfikującą.

 

W przypadku ocen / auditów niezapowiedzianych termin oceny / auditu nie jest podawany klientowi.

 

W przypadku ocen / auditów zapowiedzianych, około 2-3 miesiące przed planowanym terminem auditu, pracownicy ISOQAR skontaktują sie z Państwem, aby potwierdzić aktualność danych, plan oraz termin oceny / auditu.

 

Ocena / audit odbywa się według poniższych etapów:

  • Spotkanie otwierające,
  • Ocena istniejącego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwa żywności,
  • Test identyfikowalności,
  • Ocena na miejscu,
  • Przegląd dokumentacji i zapisów/inspekcja w tym przegląd etykiet,
  • Przygotowanie wniosków,
  • Spotkanie zamykające.

BRC Food

Częstotliwość auditów to 6 lub 12 miesięcy, zależnie od wyników zakładu podczas auditu.

 

Termin kolejnego auditu zapowiedzianego powinien być ustalony w okresie nie krótszym niż 28 dni przed terminem, na który przypada kolejny audit. Zapewnia to wystarczający czas na podjęcie działań korygujących w razie wystąpienia niezgodności, bez ryzyka przerwy w certyfikacji.

 

Za utrzymanie certyfikacji odpowiedzialny jest zakład. Jeżeli audit będzie opóźniony, przeprowadzony po terminie, na który przypadał kolejny audit, za wyjątkiem uzasadnionych okoliczności, wówczas na kolejnym audicie będzie wystawiona duża niezgodność. Uzasadnione okoliczności powinny być udokumentowane w raporcie z auditu.

 

Protokół auditów niezapowiedzianych zasadniczo przebiega zgodnie z protokołem auditów zapowiedzianych. Audit niezapowiedziany może odbyć się w dowolnym momencie ale nie wcześniej niż 9 miesięcy przed terminem auditu. Audit niezapowiedziany zwykle odbywa się w terminie ostatnich 4 miesięcy od zakończenia cyklu certyfikacji. W przypadku auditu niezapowiedzianego klient nie jest informowany o terminie jego przeprowadzenia.

IFS Food

Zapowiedziana ocena IFS Food jest przeprowadzana w czasie i terminie uzgodnionym pomiędzy klientem i ISOQAR i jest wykonywana w ciągu następujących po sobie dni.

 

Ocena recertyfikacyjna IFS Food jest przeprowadzana najwcześniej osiem (8) tygodni przed a najpóźniej dwa (2) tygodnie po terminie oceny IFS Food (początkowa lub recertyfikacyjna ocena IFS Food).

 

Niezapowiedziana ocena IFS Food odbywa się najwcześniej szesnaście (16) tygodni przed a najpóźniej dwa (2) tygodnie po terminie oceny IFS Food (początkowa lub recertyfikacyjna ocena IFS Food). Niezapowiedziana ocena IFS Food przeprowadzana jest w ciągu następujących po sobie dni. W przypadku oceny niezapowiedzianej klient nie jest informowany o terminie jej przeprowadzenia.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności