Certyfikat HACCP z ISOQAR

Certyfikat HACCP

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) jest systematycznym prewencyjnym podejściem do bezpieczeństwa żywności i bezpieczeństwa farmaceutyków, które określa zapobiegwacze działania przed fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi zagrożeniami.

 

HACCP jest wykorzystywany w celu identyfikacji potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności. W ramach tego systemu są wyznaczane działania, określane jako Krytyczne Punkty Kontroli (CCP), które mają za zadanie zmniejszyć lub całkowicie wyeliminować możliwość wystąpienia ryzyka. System jest stosowany na wszystkich etapach produkcji żywności, a także podczas procesów przygotowawczych, pakowania i dystrybucji.

Siedem zasad HACCP (zgodnie z Codex Alimentarius):

1. Przeprowadzenie analizy zagrożeń. Organizacja określa zagrożenia bezpieczeństwa żywności i określa środki zapobiegawcze, które będą stosowane do kontroli tych zagrożeń. Zagrożeniem bezpieczeństwa żywności jest każda biologiczna, chemiczna lub fizyczna własność, która może spowodować, że żywność będzie niebezpieczna do konsumpcji przez ludzi.


2. Określenie krytycznych punktów kontrolnych. Krytyczne Punkty Kontrolne (CCP) mogą być miejscem, etapem lub procedurą w procesie produkcji żywności, w którym można zastosować kontrolę w wyniku której zagrożenie bezpieczeństwa żywności zostanie wyeliminowane lub zredukowane do akceptowalnego poziomu.


3. Ustalenie limitów krytycznych dla każdego krytycznego punktu kontrolnego.
Limit krytyczny jest minimalną lub maksymalną wartością zagrożenia fizycznego, biologicznego lub chemicznego, która musi być kontrolowana w krytycznym punkcie kontrolnym aby zapobiec, wyeliminować lub zredukować do akceptowalnego poziomu ryzyko dla konsumenta.


4. Ustalenie wymagań monitorowania krytycznych punktów kontroli. Monitoring jest niezbędny do zapewnienia, że ​​proces jest pod kontrolą w każdym krytycznym punkcie kontrolnym. Każda procedura monitorowania i jego częstotliwość może być wymieniona w planie HACCP.


5. Ustalenie działań korygujących. Są to działania, które należy podjąć, gdy monitoring wykazuje odchylenie od ustalonego limitu krytycznego. Ostateczna zasada wymaga od planu HACCP identyfikacji działań korygujących, które należy podjąć w przypadku gdy wartości krytyczne są przekroczone. Działania korygujące mają na celu zapewnienie, że żaden produkt szkodliwy dla zdrowia lub zanieczyszczony w wyniku odchylenia od wartości krytycznych nie trafi na rynek.


6. Ustalenie procedur zapisów. System HACCP wymaga, aby wszystkie organizacje utrzymywały niektóre dokumenty, w tym analizy zagrożeń i pisemny plan HACCP oraz zapisy dokumentujące monitorowanie krytycznych punktów kontrolnych, wartości krytycznych, weryfikacji i postępowania z odchyleniami w procesach.


7. Ustanowienie procedur dla zapewnienia, że system HACCP działa w sposób zamierzony. Walidacja gwarantuje, że organizacje robią to, co mają zrobić, czyli skutecznie zapewniają bezpieczeństwo produktów. Wymagane jest żeby organizacje prowadziły walidację swoich planów HACCP.

Certyfikacja HACCP - dlaczego warto?

  • Certyfikacja i rejestracja na zgodność z HACCP pokazuje zaangażowanie w jakość i bezpieczeństwo żywności oraz wolę ciągłego doskonalenia wydajności;
  • Certyfikacja wskazuje istnienie efektywnego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, który spełnia rygory niezależnego, zewnętrznego auditu;
  • Certyfikat HACCP wzmacnia wizerunek organizacji w oczach Klientów, pracowników i akcjonariuszy oraz wskazuje, że organizacja spełnia wymagania prawne powyżej ustawowego minimum;
  • Stanowi przewagę konkurencyjną w działaniach marketingowych.

Certyfikacja HACCP

Gdy wszystkie wymagania HACCP są spełnione i stosowane, co może zostać potwierdzone przez wykonanie auditów wewnętrznych, organizacja może przystąpić do auditu zewnętrznego. Powinien on zostać wykonany przez stronę trzecią - akredytowaną jednostkę certyfikującą, np. ISOQAR.

 

Certyfikacja będzie przebiegać dwu etapowo. Etap I dotyczy przeglądu dokumentacji, a Etap II sprawdzenia funkcjonowania systemu zarządzania w organizacji. Zachęcamy do zapoznania się z ogólnym schematem Procesu certyfikacji.

 

Podczas certyfikacji HACCP auditor skupi się na przeglądzie planu HACCP, procedurach, zapisach z krytycznych punktów kontrolnych (CCP) oraz analizie czy ustanowione cele programów zarządzania są mierzalne i osiągalne. Auditor sprawdzi również czy ​​metody pracy są zgodne z procedurami i wyznaczonymi celami, a odpowiednie zapisy są utrzymywane.

 

Po pozytywnie zakończonej certyfikacji zostanie wydany certyfikat HACCP. Kolejnym etapem są audity przeglądowe, które mają na celu zapewnienie, że ​​system zarządzania jest skuteczny, doskonalony i nadal spełnia wymagania standardu HACCP.

Jaki jest koszt certyfikacji HACCP?

W ISOQAR stosujemy praktykę „szycia oferty na miarę". Bierzemy pod uwagę wiele czynników przed przedstawieniem kosztów certyfikacji.


W celu uzyskania oferty zachęcamy do wypełnienia Zapytania ofertowego lub kontaktu telefonicznego z naszym biurem.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies