Zintegrowany System Zarządzania – czym jest i jakie korzyści niesie dl

Czym jest Zintegrowany System Zarządzania?

Wzrost konkurencji na rynku, duże tempo zmian oraz konieczność dostosowywania się do nowej rzeczywistości sprawia, że organizacje stale poszukują nowych sposobów na  efektywniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów oraz szybki rozwój. Skuteczne zarządzanie organizacją oraz szybkie reagowanie na pojawiające się szanse i zagrożenia jest kluczem do sukcesu.

 

Zintegrowany system zarządzania należy rozumieć jako co najmniej dwa współdziałające ze sobą i uzupełniające się podsystemy istniejące w ramach jednej organizacji. Dzięki niemu organizacja ma możliwość zarządzania kluczowymi procesami w sposób całościowy. Przykładem takiego systemu może być system integrujący ze sobą np. system zarządzania jakością (ISO 9001), zarządzania środowiskowego (ISO 14001) oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001).

 

Integracja wielu, wydawałoby się różnych systemów, możliwa jest dzięki ich wspólnej strukturze. Dzięki temu organizacje mogą połączyć różnorodne wymagania poszczególnych systemów zarządzania w jednolitą strukturę lub metodologię.

 

Integracja systemów, w jeden zintegrowany system zarządzania może być wykonywana w organizacjach o dowolnej wielkości, działających w różnych sektorach. Zazwyczaj odbywa się to po to, aby obniżyć koszty operacyjne i uprościć system zarządzania.

 

Audyt zintegrowanego systemu zarządzania jest przeprowadzony w oparciu o taki sam zestaw dokumentacji, polityk, procesów i procedur. Z tego względu, czas oraz koszt certyfikacji takich organizacji jest niższy.

 

Zalety Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Główną zaletą wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania w organizacji jest dążenie do maksymalizacji skuteczności działania wszystkich wdrożonych systemów zarządzania poprzez wykorzystanie efektu synergii.

 

Ponadto integrując kilka systemów w jeden zintegrowany system zarzadzania, organizacje nie muszą opracowywać i powielać kilkunastu dokumentów oraz elementów systemu takich jak: polityka, cele, zasoby lub procesy, co pozwala zaoszczędzić nie tylko czas ale i pieniądze.

 

Zintegrowany system staje się mniej złożony i łatwiejszy do zrozumienia dla zainteresowanych stron. Spójność pomaga również w ustanowieniu wspólnych celów, które są ważne dla organizacji. Integracja eliminuje również zbędne czynności i zakłócenia, dzięki systematycznemu podejściu do podejmowania decyzji.

 

Zintegrowane systemy zarządzania umożliwiają również organizacjom przeprowadzanie zintegrowanych audytów, których koszt jest zwykle znacznie niższy niż koszt pojedynczej certyfikacji dla każdej z norm.

 

Audyt zintegrowanego systemu zarządzania

Organizacje posiadające zintegrowany system zarządzania zamiast przeprowadzać kilka oddzielnych audytów dla każdego wdrożonego systemu, mogą skorzystać z tak zwanego audytu zintegrowanego, który swoim zasięgiem obejmuje wszystkie posiadane systemy. Takie rozwiązanie niesie dla organizacji wiele korzyści.

 

Zintegrowane audyty prowadzą przede wszystkim do zmniejszenia liczby przerw w pracy, usprawnienia procesów i poprawy spójności z celami w różnych systemach. Organizacja może również zaoszczędzić swój czas, przeprowadzając jeden audyt certyfikacyjny dla wielu standardów, co stanowi oszczędną alternatywę dla kilku oddzielnych audytów.

 

Kolejną oszczędnością płynącą z integracji audytów jest zaoszczędzony czas Twoich pracowników – zamiast być poddawanym dwóm, czy trzem audytom w ciągu roku, pracownicy będą poświęcą swój czas na jeden zintegrowany audyt.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności