Czym jest „issues” w normie ISO 9001:2015

Issues w ISO 9001:2015

Nowa wersja normy ISO 9001:2015 po wielu miesiącach prac związanych z jej aktualizacją ujrzała światło dzienne we wrześniu ubiegłego roku. Wprowadziła ona wiele nowych elementów, które mają pomóc firmom działającym zgodnie z jej wymaganiami osiągnąć trwały sukces.

 

Jednym z takich elementów jest prawie cały rozdział 4, który obliguje firmy do zrozumienia organizacji i jej kontekstu. Kontekst organizacji opisywany jest, jako „external and internal issues”.

 

O ile wyrazy „external” i „internal” są jasne i czytelne, i oznaczają odpowiednio „zewnętrzny” i „wewnętrzny”, tak tłumaczenie pojęcia „issue” nie jest już takie jednoznaczne.

 

Według słownika języka angielskiego wyraz „issues” to: 

  • ważna sprawa do organizacji,
  • temat do dyskusji i debat,
  • zmieniające się okoliczności. 

 

Wydaje się, że w języku polskim wyrazy, które najlepiej oddają znaczenie tego słowa to: „czynniki”, „aspekty” lub „kwestie”.

 

Słownik języka polskiego (PWN) definiuje te pojęcia w następujący sposób: 

  • czynnik – „jedna z przyczyn danego zjawiska; jeden ze składników warunkujących, rozstrzygających"
  • aspekt – „punkt widzenia, z którego rozpatruje się daną rzecz lub zjawisko, ujęcie, postać czegoś, rodzaj, przejaw"
  • kwestia – „sprawa wymagająca rozstrzygnięcia, załatwienia; zagadnienie problem”   

 

Z powyższego wynika, że najbliższym polskim odpowiednikiem dla słowa „issues” są „kwestie”.

 

Kontekst organizacji rozumiany, jako „external and internal issues” oznacza w takim razie „zewnętrzne i wewnętrzne kwestie”.

 

Istnieje wiele metod do identyfikacji takich kwestii. Można je znaleźć w wielu publikacjach, podręcznikach lub Internecie.

 

Bardzo ciekawa wydaje się zależność między tytułem rozdziału „Zrozumienie organizacji i jej kontekstu” i samego wymagania punktu 4.1, który brzmi: ”Organizacja powinna określić zewnętrzne i wewnętrzne kwestie …”. Z powyższego wynika, że żeby coś zrozumieć, trzeba coś najpierw ustalić, czyli stwierdzić coś po uprzednim zbadaniu.

 

Idąc tym tokiem myślenia, organizacje powinny rozpocząć pracę nad wdrożeniem nowej normy lub związane z modyfikacją już istniejącego systemu, od identyfikacji wszystkich kwestii zewnętrznych i wewnętrznych mających wpływ na jakość produkowanych wyrobów lub oferowanych usług.

 

Następie powinny dokonać analizy, które kwestie mają największy wpływ na ich biznes. Dzięki temu będą mogły dopiero w pełni zrozumieć rolę, jaką pełni ich organizacja w otaczającym ją świecie wewnętrznym i zewnętrznym.

 

Autor: Paweł Dąbrowski – Dyrektor Zarządzający 

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies