Podejście oparte na ryzyku w ISO 9001:2015

Podejście oparte na ryzyku w ISO 9001:2015

W nowej normie ISO 9001:2015 znajdziemy nie tylko podejście procesowe, ale również podejście oparte na ryzyku.  W poprzedniej wersji normy ryzyko wpisane było jedynie w działania zapobiegawcze. Obecnie w każdym punkcie normy można odszukać ryzyko, nawet, jeżeli nie mówi się o nim bezpośrednio. Nic dziwnego, że temat wydaje się budzić wśród odbiorców nowej normy duże zainteresowanie.

 

Najczęściej grupa osób, która zaczyna zajmować się ryzykiem w organizacji i próbuje je zidentyfikować określa zagrożenia, jakie widzi w swoim otoczeniu. Potocznie ryzyko pojmujemy bowiem jako słowo mające jedynie zabarwienie pejoratywne. Gdy zapytamy kogokolwiek czy chciałby, aby w jego życiu wystąpiło ryzyko zawsze otrzymamy odpowiedz przeczącą.

 

Trzeba sobie uświadomić, że ryzyko, definiowane dla systemów zarządzania, jako wpływ niepewności,  zawiera dwie składowe:

  • ryzyko negatywne(zagrożenia)
  • ryzyko pozytywne (szanse)

Aby poprawnie przeprowadzić analizę ryzyka należy pamiętać, że w normie chodzi o dualistyczne pojmowanie ryzyka.

 

Gdy już zidentyfikujemy ryzyka, można dokonać ich oceny i podjąć działania.  Mogą one uwzględniać:

  • unikanie ryzyka poprzez decyzję o nierozpoczynaniu lub niekontynuowaniu działań powodujących ryzyko;
  • podjęcie lub zwiększenie ryzyka w celu wykorzystania szansy;
  • usunięcie źródła ryzyka;
  • zmianę prawdopodobieństwa;
  • zmianę następstw;
  • dzielenie ryzyka wraz z i inna stroną lub stronami (łącznie z umowami i finansowaniem ryzyka); oraz
  • retencję ryzyka na podstawie świadomej decyzji.

 

Nie należy zapominać, że ryzyka powinny być monitorowane i przeglądane.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies