Podejście oparte na ryzyku w ISO 9001:2015

Podejście oparte na ryzyku w ISO 9001:2015

W nowej normie ISO 9001:2015 znajdziemy nie tylko podejście procesowe, ale również podejście oparte na ryzyku.  W poprzedniej wersji normy ryzyko wpisane było jedynie w działania zapobiegawcze. Obecnie w każdym punkcie normy można odszukać ryzyko, nawet, jeżeli nie mówi się o nim bezpośrednio. Nic dziwnego, że temat wydaje się budzić wśród odbiorców nowej normy duże zainteresowanie.

 

Najczęściej grupa osób, która zaczyna zajmować się ryzykiem w organizacji i próbuje je zidentyfikować określa zagrożenia, jakie widzi w swoim otoczeniu. Potocznie ryzyko pojmujemy bowiem jako słowo mające jedynie zabarwienie pejoratywne. Gdy zapytamy kogokolwiek czy chciałby, aby w jego życiu wystąpiło ryzyko zawsze otrzymamy odpowiedz przeczącą.

 

Trzeba sobie uświadomić, że ryzyko, definiowane dla systemów zarządzania, jako wpływ niepewności,  zawiera dwie składowe:

  • ryzyko negatywne(zagrożenia)
  • ryzyko pozytywne (szanse)

Aby poprawnie przeprowadzić analizę ryzyka należy pamiętać, że w normie chodzi o dualistyczne pojmowanie ryzyka.

 

Gdy już zidentyfikujemy ryzyka, można dokonać ich oceny i podjąć działania.  Mogą one uwzględniać:

  • unikanie ryzyka poprzez decyzję o nierozpoczynaniu lub niekontynuowaniu działań powodujących ryzyko;
  • podjęcie lub zwiększenie ryzyka w celu wykorzystania szansy;
  • usunięcie źródła ryzyka;
  • zmianę prawdopodobieństwa;
  • zmianę następstw;
  • dzielenie ryzyka wraz z i inna stroną lub stronami (łącznie z umowami i finansowaniem ryzyka); oraz
  • retencję ryzyka na podstawie świadomej decyzji.

 

Nie należy zapominać, że ryzyka powinny być monitorowane i przeglądane.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności