Raport 8D jako narzędzie zamykania niezgodności w normach ISO

Raport 8D jako narzędzie zamykania niezgodności w normach ISO

Podczas audytów norm z rodziny ISO często pojawiają się niezgodności. Ludzie rozumiejący te normy wiedzą, że niezgodność to potencjalna możliwość do ciągłego doskonalenia. Aby tak się stało, należy w sposób metodyczny rozwiązywać problemy, których dotyczą niezgodności. Jedną z metod pracy z niezgodnościami jest raport 8D. Jest to 8 kolejnych działań jakie należy podjąć aby rozwiązać problem ale również zapobiegać jego ponownemu wystąpieniu.

 

Poniżej przedstawię 8 kroków z których składa się raport 8D

 

1D Grupa robocza

Należy ustalić grupę roboczą tak aby jej praca była jak najbardziej efektywna. W tym celu grupa powinna spełniać poniższe wymagania:

 • Optymalna liczba członków grupy to od 5 do 8 osób.
 • Lider zespołu oraz jego kompetencje powinny być jasno określone.
 • Zespól jest interdyscyplinarny – jego członkowie to ludzie z różnych poziomów organizacji.
 • Członkowie posiadają dobrą znajomość omawianych wyrobów i procesów.
 • Członkowie posiadają uprawnienia, które mogą być pomocne podczas wdrażania rozwiązań.

 

2D Opisanie problemu

Najlepiej przeprowadzić opis problemu podając następujące dane:

 • Opis zdarzenia  i wszystkie jego znane szczegóły.
 • Określenie miejsca wystąpienia.
 • Ustalenie momentu pojawienia się problemu.
 • Ilość wyrobu, który został objęty błędem.
 • Użyte sposoby identyfikacji.
 • Informacja o konsekwencjach dla klientów.

 

3D Akcja natychmiastowa

Należy podjąć natychmiastowe działania, mające na celu zminimalizowanie skutków i zagrożeń wynikłych z zaistniałego problemu.

 

Przykładowe akcje natychmiastowe to:

 • Wstrzymanie wysyłek do chwili rozwiązania problemu.
 • Segregowanie gotowego wyrobu na produkcji oraz na magazynie, gdzie mógł już trafić.
 • Wysłane informacji do klienta jeżeli produkt już do niego trafił.
 • Kontakt z dostawcami, jeżeli mogli oni być przyczyną problemu.

 

4D Znalezienie przyczyny źródłowej

Jest to ważny etap, który ma na celu zapobieganie ponownemu wystąpieniu problemu. W tym celu można użyć jednego z narzędzi do identyfikacji przyczyn źródłowych jakim jest diagram Ishikawy. Przyczynę źródłową należy określić w sposób jednoznaczny i spójny.

 

5D Akcja korekcyjna

Akcje korekcyjne maja na celu faktyczne rozwiązania pojawiającego się problemu.  Mogą one być następujące:

 • Wprowadzenie do procesu dodatkowej kontroli.
 • Dodanie nowej operacji testowania wyrobu.

 

6D Weryfikacja akcji korekcyjnej

Na tym etapie ustalamy skuteczność oraz poprawność ustalonej przyczyny źródłowej. Jeżeli poprawy nie widać, trzeba wrócić do kroku 4D i przeanalizować możliwe błędy. Dobrym sposobem na weryfikację jest prześledzenie mierzalnych wskaźników, które z nich bezpośrednio wynikają.

 

7D Akcja zapobiegawcza

Należy określić działania zapobiegające pojawieniu się problemu w przyszłości. To kolejne działania, które powinny być wdrożone po działaniach korekcyjnych. Często takie działania ingerują bezpośrednio w parametry procesu, materiału lub wyrobu.

 

8D Ocena i zamknięcie 8D

W ostatni etap zaangażowany jest lider grupy lub dodatkowo klient, jeśli wyroby wadliwe trafiły do klienta. Oceniają oni skuteczność. Ocena powinna opierać się na danych i wskaźnikach mierzalnych a nie na subiektywnym odczuciu. Po ocenie można zamknąć raport a wyniki zaprezentować grupie oraz innym zainteresowanym członkom organizacji.

 

Systematyczne i ustandaryzowane podejście do zidentyfikowania przyczyn źródłowych wpłynie z pewnością nie tylko na wyniki auditów lecz i na ciągłość działania organizacji.

 

 

 

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności