Główne zmiany w ISO 14001:2015

Główne zmiany w ISO 14001:2015 We wrześniu 2015 roku została opublikowana nowa wersja standardu ISO 14001: 2015. Aktualizacja dotyczy nie tylko brzmienia poszczególnych klauzul i wymagań normy, ale też całej jej podstawowej budowy. W celu ułatwi

We wrześniu 2015 roku została opublikowana nowa wersja standardu 

 

ISO 14001: 2015. Aktualizacja dotyczy nie tylko brzmienia poszczególnych klauzul
i wymagań normy, ale też całej jej podstawowej budowy. W celu ułatwienia zrozumienia nowych wymagań, poniżej znajduje się lista ich najważniejszych aspektów.

 

Strategiczne zarządzanie środowiskiem

W nowej wersji ISO 14001: 2015 zwiększone zostało znaczenie zarządzania środowiskiem w ramach procesów planowania strategicznego organizacji.

 

Pojawił się nowy wymóg - zrozumienie kontekstu organizacji – który ma na celu zidentyfikowanie oraz zwiększenie korzyści zarówno dla organizacji jak i dla środowiska.

 

Szczególny nacisk położony jest na zagadnienie ‘zmiany’ i świadomość jej wpływu na zainteresowane strony. ‘Zmiana’ jest rozumiana nie tylko jako zmiana oczekiwań dostawców, ale też możliwa zmiana prawa (globalnego lub lokalnego), regionalnych lub globalnych warunków środowiskowych. Każda zmiana pociąga za sobą potencjalne ryzyko dla organizacji.

 

Wszystkim potencjalnym ‘zmianom’ należy przypisać odpowiedni priorytet i wprowadzić działania w celu ograniczenia negatywnego ryzyka lub maksymalnego wykorzystania możliwości, które mogą z danego wydarzenia wyniknąć.

 

Działania te powinny być zintegrowane z systemem zarządzania środowiskowego działającym w organizacji.

 

Przywództwo

W celu zwiększenia efektywności systemu zarządzania środowiskiem, dodano nową klauzulę, która przypisuje określone odpowiedzialności roli przywódcy w celu zwiększenia promocji zarządzania środowiskiem w organizacji.

 

Ochrona środowiska

Oczekiwania względem organizacji, która posiada system zarządzania środowiskowego, zostały rozszerzone o zobowiązanie się do proaktywnych inicjatyw na rzecz ochrony środowiska zapobiegających jego szkodzie i degradacji, zgodnie z kontekstem organizacji.

 

Nowa wersja normy nie zawiera definicji "ochrony środowiska", ale sugeruje, że termin ten może obejmować: zapobieganie zanieczyszczeniom, zrównoważone wykorzystanie zasobów, przeciwdziałanie zmianom klimatu, ochronę różnorodności biologicznej i ekosystemów, itd.

 

Wpływ na środowisko

Względem dotychczasowej wersji normy ISO 14001, zmienia się nacisk dotyczący ciągłego doskonalenia. Wcześniej pod tym terminem kryła się tylko ogólna ‘ciągła poprawa systemu zarządzania’. Obecnie chodzi o poprawę ‘oddziaływania organizacji na środowisko’. Zgodnie z zobowiązaniami polityki organizacji, firma będzie, w stosownych przypadkach, ograniczać emisję spalin, ścieków i odpadów do poziomów ustalonych przez organizację.

 

Perspektywa cyklu życia

Oprócz bieżącego wymogu zarządzania aspektami środowiskowymi, związanymi
z nabyciem towarów i usług, organizacje będą musiały rozszerzyć swoją kontrolę
i wpływ na oddziaływanie na środowisko związane z projektowaniem i rozwojem produktu. Ma to na celu określenie każdego etapu cyklu życia produktu, tzn. nabycia surowców, projektowania, produkcji, transportu / dostawy, użycia, obróbki związanej z końcem życia wyrobu i ostatecznego składowania. Nie oznacza to wymogu wykonania oceny cyklu życia.

 

Procesy zlecane na zewnątrz

Organizacja musi kontrolować i mieć wpływ na procesy zlecane na zewnątrz.

 

Komunikacja

Kolejnym nowym elementem w aktualnej wersji normy ISO 14001: 2015 jest rozwój strategii komunikacji z jednakowym naciskiem na komunikację zewnętrzną
i wewnętrzną. Obejmuje to wymóg komunikowania spójnej i rzetelnej informacji,
oraz ustanowienie procedur dla osób pracujących pod kontrolą organizacji (outsourcing), aby mogły one zgłaszać organizacji własne propozycje ulepszenia systemu zarządzania środowiskowego. Decyzja, jakie informacje będą komunikowane na zewnątrz, należy do organizacji, ale musi ona uwzględniać informacje sprawozdawcze wymagane prawnie przez agencje regulacyjne i oczekiwania innych zainteresowanych stron.

 

Dokumentacja

Idąc z duchem komputeryzacji informacji w firmach i funkcjonowania systemów zarządzania w oparciu o wiedzę przechowywaną w ‘chmurze’, w nowej wersji normy odchodzi się od używania terminów ‘dokumenty’ i ‘zapisy w dokumentacji’ na rzecz nowego terminu - "udokumentowana informacja". Organizacja, która wdraża i stosuje system zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015 sama określa, które ‘procedury’ są niezbędne w celu zapewnienia skutecznej kontroli procesu. Pozwala to na łatwiejszą integrację z systemem zarządzania jakością ISO 9001.

 

Wspólne ramy ISO dla systemów zarządzania

Jedną z największych zmian w nowej wersji ISO 14001:2015 jest wykorzystanie Struktury Wysokiego Szczebla (HLS) dla Standardów Systemu Zarządzania (MSS). Struktura ta tworzy wspólne ramy dla wszystkich norm systemów zarządzania ISO, poprzez zastosowanie identycznego podstawowego tekstu normy i identycznej podstawowej terminologii.

Zmiany te są szczególnie korzystne dla firm zainteresowanych wdrożeniem
i stosowaniem wielu standardów z rodziny ISO, bo pozwalają na łatwiejszą integrację dowolnych systemów zarządzania ISO.

Pozwala to na osiągnięcie kompatybilności pomiędzy różnymi normami systemów zarządzania ISO, czyli większą elastyczność na korzyść użytkownika.

 

 

Opracowanie na podstawie www.iso.org

 

Zadzwoń pod numer 22 649 7664 i zapytaj, w jaki sposób możesz uzyskać certyfikat ISO 14001:2015.

Zadzwoń pod numer 22 649 7664 i zapytaj o cheklistę przejścia ISO 14001:2004 na ISO 14001:2015 oraz ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności