Cele jakości jako narzędzie ciągłego doskonalenia - ISOQAR

Cele jakości jako narzędzie ciągłego doskonalenia

Cele jakości są jednym z elementów systemu zarządzania jakością.

 

Przy ustalaniu celów dobrze pamiętać o tym, aby były one „SMART”.

 

SMART to sposób formułowania celów, który zwiększa szansę na ich realizację. To jednocześnie akronim opisujący pięć cech, jakie powinien spełniać dobrze sformułowany cel:

 

(S) Skonkretyzowane - pracownik musi konkretnie wiedzieć, co ma robić


(M) Mierzalne - cel musi mieć swoj wskaźnik, aby po jego realizacji móc sprawdzić czy działania były skuteczne


(A) Akceptowalne - cel musi być zaakcpetowany przez pracowników, którzy będą go realizować


(R) Realne - cel musi być możliwy do wykonania, powinien być określony w ramach możliwości finansowania firmy


(T) Terminowe - cel powinien posiadać termin realizacji

 

 

Norma ISO 9001:2015 wymaga, aby cele były spójne z polityką jakości. Z drugiej strony od polityki jakości wymaga się, aby stanowiła ramy do ustanowienia celów jakościowych.

Chodzi o powiązanie tych dwóch elementów tak, aby tworzyły logiczną całość.

W praktyce może to wyglądać następująco: jeżeli w polityce jakości deklarujemy, że terminowość jest dla nas ważna to istotne jest, aby pośród celów jakości znalazł się taki cel, który odnosi się do zwiększenia terminowości dostaw. W tym konkretnym przypadku organizacja powinna zbierać dane dotyczące terminowości dostaw, analizować je i wyciągać wnioski na podstawie, których będzie podejmować kolejne działania.

 

W ten sposób cele jakości stają się narzędziem ciągłego doskonalenia procesów w organizacji.

SMART ISOQAR

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności