Cele jakości jako narzędzie ciągłego doskonalenia - ISOQAR

Cele jakości jako narzędzie ciągłego doskonalenia

Cele jakości są jednym z elementów systemu zarządzania jakością.

 

Przy ustalaniu celów dobrze pamiętać o tym, aby były one „SMART”.

 

SMART to sposób formułowania celów, który zwiększa szansę na ich realizację. To jednocześnie akronim opisujący pięć cech, jakie powinien spełniać dobrze sformułowany cel:

 

(S) Skonkretyzowane - pracownik musi konkretnie wiedzieć, co ma robić


(M) Mierzalne - cel musi mieć swoj wskaźnik, aby po jego realizacji móc sprawdzić czy działania były skuteczne


(A) Akceptowalne - cel musi być zaakcpetowany przez pracowników, którzy będą go realizować


(R) Realne - cel musi być możliwy do wykonania, powinien być określony w ramach możliwości finansowania firmy


(T) Terminowe - cel powinien posiadać termin realizacji

 

 

Norma ISO 9001:2015 wymaga, aby cele były spójne z polityką jakości. Z drugiej strony od polityki jakości wymaga się, aby stanowiła ramy do ustanowienia celów jakościowych.

Chodzi o powiązanie tych dwóch elementów tak, aby tworzyły logiczną całość.

W praktyce może to wyglądać następująco: jeżeli w polityce jakości deklarujemy, że terminowość jest dla nas ważna to istotne jest, aby pośród celów jakości znalazł się taki cel, który odnosi się do zwiększenia terminowości dostaw. W tym konkretnym przypadku organizacja powinna zbierać dane dotyczące terminowości dostaw, analizować je i wyciągać wnioski na podstawie, których będzie podejmować kolejne działania.

 

W ten sposób cele jakości stają się narzędziem ciągłego doskonalenia procesów w organizacji.

SMART ISOQAR

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies