Urząd Regulacji Energetyki odpowiada na pytania związane z ustawą o ef

Urząd Regulacji Energetyki odpowiada na pytania związane z ustawą o efektywności energetycznej

W związku z obowiązkiem sporządzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa, wynikającym z ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831) – Urząd Regulacji Energetyki (URE) przygotował wyjaśnienia do najczęściej podnoszonych wątpliwości.

 

Poniżej wklejamy krótkie podsumowanie opublikowanych informacji.

 

 

KTO MUSI PRZEPROWADZIĆ AUDYT ENERGETYCZNY?

W myśl ustawy, zobowiązanym do przeprowadzenia audytu, lub do zlecenia jego przeprowadzenia jest duży przedsiębiorca.

W ustawie nie podano definicji ‘dużego’ przedsiębiorcy, w związku, z czym za dużego przedsiębiorcę uważane są podmioty, które nie spełniają kryteriów mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Przedsiębiorcy, którzy nie są zobowiązani do sporządzenia audytu energetycznego to Ci, którzy co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  1. Zatrudniali średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
  2. Osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Dużym przedsiębiorcą jest zatem ten przedsiębiorca, który nie spełnia definicji przedsiębiorcy średniego i jednocześnie nie jest małym przedsiębiorcą, albo mikroprzedsiębiorcą.

 

 

CZY POWIĄZANIA KAPITAŁOWE WPŁYWAJĄ NA OBOWIĄZEK PRZEPROWADZENIA AUDYTU ENEGETYCZNEGO?

Przepisy ustawowe nie nakazują badania powiązań między przedsiębiorcami (spółkami kapitałowymi), w celu ustalenia podmiotów zobowiązanych do przeprowadzania audytów energetycznych w kontekście spełnienia kryterium dużego przedsiębiorcy.

 

 

JAK OBLICZYĆ ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE?

Średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty. Przy obliczaniu średniorocznego zatrudnienia nie uwzględnia się pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Osoby wykonujące pracę zarobkową w ramach innego stosunku prawnego niż stosunek pracy, przykładowo na podstawie umów cywilnoprawnych, nie powinny być zatem uwzględniane w tej kalkulacji.

 

 

CZY ISO 50001 ZWALNIA Z OBOWIĄZKU PRZEPROWADZANIA AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH?

Przedsiębiorcy posiadający system zarządzania energią certyfikowany przez niezależny podmiot zgodnie z normą PN-EN ISO 50001, którzy w ramach tego systemu przeprowadzają regularnie przeglądy energetyczne, są zwolnieni z obowiązku przeprowadzania co 4 lata audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

 

 

JAKI POWINIEN BYĆ ZAKRES AUDYTU ENERGETYCZNEGO?

Zakres audytu jednoznacznie określa art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy. Zgodnie z tym przepisem audyt energetyczny przedsiębiorstwa zawiera szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo.

 

Z literalnego brzmienia powołanego przepisu wynika, że audyt energetyczny przedsiębiorstwa odnosi się do zużycia energii przez przedsiębiorstwo, przy czym należy mieć na uwadze, iż na fakt zużywania energii przez przedsiębiorstwo w budynku nie ma wpływu tytuł prawny, który stanowi podstawę do korzystania z niego. Natomiast sposób korzystania z budynku (czy z pomieszczeń znajdujących się w budynku) w oparciu o zawartą umowę, może mieć wpływ na zakres tego audytu.

 

 

CZY SPZOZy MAJĄ OBOWIĄZEK SPORZĄDZENIA AUDYTU ENERGETYCZNEGO?

SPZOZy nie mają statusu „przedsiębiorcy”, w związku z czym obowiązek określony w art. 36 ust. 1 ustawy - jako, że odnosi się do przedsiębiorców - ww.  podmiotów nie dotyczy. Natomiast obowiązek ten dotyczy innych podmiotów prowadzących działalność leczniczą, o ile posiadają one statut przedsiębiorcy.

 

 

CZY SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE MAJĄ OBOWIĄZEK SPORZĄDZENIA AUDYTU ENERGETYCZNEGO?

Spółdzielnia mieszkaniowa jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i jeżeli spełnia przesłanki wymienione w art. 36 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej, należy do kategorii podmiotów zobligowanych do przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

 

Spółdzielnia mieszkaniowa ma odrębną od jej członków podmiotowość prawną, w związku z czym zakres przeprowadzonego audytu energetycznego powinien uwzględniać budynki (części budynków), w których spółdzielnia mieszkaniowa będąca osobą prawną zużywa energię w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa, nie zaś budynki w których energię zużywają jej członkowie, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokalu.

 

 

CZY UCZELNIE MAJĄ OBOWIĄZEK SPORZĄDZENIA AUDYTU ENERGETYCZNEGO?

Uczelnie wyższe - w zakresie podstawowej działalności związanej z kształceniem - nie są zobowiązane do przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

 

 

 

Pełna treść informacji opublikowanych przez URE dostępna jest tutaj.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności