Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym dla zakładów energochłonnych

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym dla zakładów energochłonnych

Podpisana w zeszłym tygodniu przez prezydenta ustawa nowelizuje ustawę o podatku akcyzowym w części zasad naliczania akcyzy dla zakładów energochłonnych, które wykorzystują węgiel do celów opałowych.

 

Po nowelizacji, zakłady energochłonne wykorzystujące wyroby węglowe do celów opałowych, jeśli nadal będą chciały korzystać ze zwolnienia od akcyzy, będą musiały zaimplementować systemy związane z ochroną środowiska lub zwiększaniem efektywności energetycznej.

 

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym to konsekwencja konieczności dostosowania polskiego prawa do prawa Unii Europejskiej, a konkretnie do katalogu zwolnień od podatku akcyzowego do wymagań dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej.

 

Kancelaria prezydenta informuje, że nowelizacja ma ścisły związek z zastrzeżeniem Komisji Europejskiej w sprawie szerszego – niż przewidziany w art. 17 dyrektywy 2003/96/WE – stosowania przez Polskę zwolnienia od akcyzy wyrobów węglowych.

 

Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym, za system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej, rozumie się:

  • Europejski System Handlu Emisjami zgodny z ustawą z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. poz. 1223) i przepisami wydanymi na podstawie art. 25 ust. 4 i art. 29 ust. 1 tej ustawy;
  • system EMAS, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 178, poz. 1060);
  • uzyskiwanie i umarzanie świadectw efektywności energetycznej, o których mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551, z późn. zm.14) ), przez podmioty obowiązane na podstawie tej ustawy do uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenia w zamian opłaty zastępczej;
  • system zarządzania środowiskowego potwierdzony przez niezależną i uprawnioną w tym zakresie jednostkę akredytującą certyfikatem ISO 14001:2004.

 

Podpisana przez prezydenta nowelizacja wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2017 r. 

 

 

red. gramwzielone.pl

źródło: gramwzielone.pl/trendy/24509/prezydent-podpisal-ustawe-o-akcyzie-dla-zakladow-energochlonnych

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności