Jaką rolę mogą odgrywać normy ISO w realizacji celów Porozumienia Pary

Jaką rolę mogą odgrywać normy ISO w realizacji celów Porozumienia Paryskiego?

Konferencja COP23 miała na celu ustalenie ram umożliwiających pełne wdrożenie Porozumienia Paryskiego oraz zdefiniowanie zakresu wsparcia potrzebnego poszczególnym krajom do osiągnięcia celów związanych z powstrzymaniem zmian klimatu. W wielu krajach, które ratyfikowały umowę, rozpoczął się właśnie etap wdrożenia zadeklarowanych zobowiązań.

 

"Dewastujące wydarzenia klimatyczne, z jakimi musiał się zmierzyć świat, pokazują nam, jak ważne jest teraz podjęcie konkretnych działań w celu ochrony naszej planety i naszego społeczeństwa. Międzynarodowe Standardy opracowane przez ekspertów z całego świata to narzędzia, które mogą mieć praktyczny i pozytywny wpływ na nasze codzienne życie. Standardy ISO dostarczają wskazówek zarówno przedsiębiorstwom, jak i organizacjom z sektora publicznego lub prywatnego wspierających ich wysiłki na rzecz zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko ", mówił sekretarz generalny ISO Sergio Mujica.

 

"Ochrona środowiska i klimatu są od wielu lat mocno zakorzenione w niemieckiej normalizacji. Na poziomie międzynarodowym istnieje również porozumienie, że normalizacja jest ważnym czynnikiem w realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ ", mówił Christoph Winterhalter, prezes zarządu DIN, członek ISO w Niemczech.

"Obecne projekty, które napędzają nas do przodu, koncentrują się w dużej mierze na skutkach zmian klimatu. Obejmuje to podniesienie świadomości komitetów normalizacyjnych na temat konieczności dostosowania się do skutków zmian klimatu i potrzeby standaryzacji wspierającej adaptację do zmian klimatu. Przykładem może być analiza podatności na zagrożenia, która dotyczy wpływu zmian klimatycznych na organizacje, a także kwestia finansowania działań związanych ze zmianą klimatu” (Christoph Winterhalter).

 

ISO opracowuje nowe międzynarodowe standardy ramowe, aby pomóc organizacjom i firmom w realizacji celów klimatycznych wspierających cele Porozumienia Paryskiego. Wspólne wydarzenie ISO-IAF podkreśliło rolę tych nowych norm, a także zharmonizowanego globalnego podejścia do akredytacji, aby ułatwić akceptację weryfikacji między gospodarkami, budować zaufanie i wzmocnić zarządzanie oraz przejrzystość w przyszłych działaniach dostosowawczych.

 

Spotkanie skupiło się na dobrze znanych standardach, takich jak ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe), ISO 14065 (walidacja i weryfikacja gazów cieplarnianych) i ISO 50001 (zarządzanie energią). Normy takie jak te pomagają otworzyć rynki światowe na czystą energię i energooszczędne technologie oraz wspierają programy adaptacji i łagodzenia zmian klimatu.

 

Firmy posiadające certyfikat ISO 14001 i certyfikat ISO 50001 aktywnie wspierają międzynarodowe dążenia do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko i spełnienie zobowiązań Porozumienia Paryskiego.

 

Komitety techniczne prowadzą obecnie prace nad kolejnymi normami ISO, takimi jak ISO 14090 w sprawie ram adaptacji do zmian klimatu, ISO 14080 w sprawie ram dla działań w dziedzinie klimatu oraz ISO 14097, która koncentruje się na finansowaniu działań związanych ze zmianą klimatu.

 

Monitorowanie zmian klimatu, ilościowe określanie emisji gazów cieplarnianych (GHG) i promowanie dobrych praktyk w zakresie zarządzania środowiskowego to tylko niektóre ze sposobów, w jakie międzynarodowe normy ISO pomagają organizacjom w walce ze zmianami klimatu.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies