Certyfikacja ISO 28000

Certyfikacja ISO 28000

Wobec stale rosnącej globalizacji przez ostatnie lata notuje się znaczny wzrost handlu światowego. Tym samym powoduje to zwiększenie potrzeb zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa łańcucha dostaw, który może zostać zagrożony przez oszustwa, piractwo czy terroryzm.

 

Według Alana Brydena, Sekretarza Generalnego ISO, zagrożenia na rynku międzynarodowym, nie znają granic i mogą dotyczyć bezpieczeństwa na wszystkich etapach procesu zaopatrzenia. Według badań roczne globalne straty powstające w trakcie transportu wynoszą od 30 do 50 miliardów dolarów.

 

Wobec powyższego, bezpieczeństwo dostaw staje się fundamentalnym tematem, który pozwala na prawidłowe funkcjonowanie organizacji należących do szeroko pojętego rynku transportowego. Ma to znaczny wpływ na zmniejszenie ryzyka ludzi i towarów w łańcuchu dostaw oraz powoduje wzrost wiarygodności firmy i pozwala na minimalizację kosztów.

 

Odpowiadając na potrzeby handlu globalnego ISO stworzyła serie norm ISO 28000, które wpisują się w obecne problemy i obawy branż związanych z transportem, spedycją oraz logistyką.

 

Te międzynarodowe standardy dotyczą systemów zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw i mogą być stosowane przez organizacje o różnej wielkości, które zajmują się produkcją, usługami, magazynowaniem lub transportem lotniczym, kolejowym, drogowym i morskim, na każdym etapie procesu produkcji lub dostaw. Pozwalają na zapewnie bezpieczeństwa ładunku i osób, przy jednoczesnym ułatwieniu handlu międzynarodowego.

 

System bazuje na strukturze normy ISO 14001 i opiera się na ocenie ryzyka poszczególnych elementów procesów (finansowych, produkcyjnych, przepływu informacji itp.) obejmując swoim zasięgiem przepisy dotyczące:

  • ustanowienia, wdrożenia, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem,
  • zapewnienia zgodności z polityką zarządzania bezpieczeństwem,
  • wykazania zgodności,
  • ubiegania się o certyfikat / rejestrację zgodności przez akredytowaną organizację strony trzeciej, lub
  • dokonania samostanowienia i własnej deklaracji zgodności.

 

Ponadto ISO 28000 zawiera wymagania oraz wytyczne pomocne w osiągnięciu statusu upoważnionego przedsiębiorcy AEO, które odpowiednio wdrożone i przestrzegane będą świadczyć o profesjonalizmie spełniającej je organizacji. Po jego uzyskaniu przedsiębiorstwo może korzystać z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz z uproszczeń przewidzianych w ramach przepisów celnych, co wiąże się z:

  • mniejszą niż inni przedsiębiorcy liczbą kontroli fizycznych i kontroli dokumentów,
  • kontrola będzie przeprowadzana w sposób priorytetowy,
  • uprawnieniem do wcześniejszego powiadomienia o wytypowaniu przesyłki do kontroli,
  • uprawnieniu do składania przewozowej deklaracji skróconej z ograniczonym zakresem danych bezpieczeństwa,
  • możliwości wnioskowania o przeprowadzenie kontroli w innym miejscu niż urząd celny.

 

Podsumowując, seria ISO 28000 ma znacznie ułatwić handel oraz transport towarów przez granice organizacjom, które ją wdrożyły. Pozwoli to na skuteczne stosowanie mechanizmów w łańcuchu dostaw, które dotyczą luk w zabezpieczeniach na poziomie strategicznym i operacyjnym, jak również do ustanowienia planów działań zapobiegawczych.

 

ISOQAR jest gotowy do świadczenia usługi certyfikacji ISO 28000 dla wszystkich zainteresowanych nią przedsiębiorstw.

 

Zadzwoń do nas i zapytaj o certyfikat ISO 28000.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies