Problemy które mogą pojawić się przy audytach niezapowiedzianych

Problemy które mogą pojawić się przy audytach niezapowiedzianych

Podczas planowania i realizacji audytu niezapowiedzianego, który zgodnie z nowymi wymaganiami GFSI odbywać się będzie raz na 3 lata, mogą pojawić się pewne problemy i trudności. W niniejszym artykule przedstawimy niektóre z nich oraz wskażemy możliwe rozwiązania.

 

Odmowa przeprowadzenia audytu niezapowiedzianego BRC

 

Należy pamiętać, że są sytuacje w których przeprowadzenie audytu nie będzie możliwe, dlatego też zakłady posiadające certyfikat BRC mają możliwość wyznaczenia (z odpowiednim wyprzedzeniem) dni, które nie będą brane pod uwagę przez jednostkę certyfikującą przy planowaniu terminu audytu niezapowiedzianego.

 

W pozostałych przypadkach zakłady zobowiązane do przyjęcia audytora i umożliwienia mu rozpoczęcia audytu w ciągu 30 minut od jego przybycia na miejsce. Odmowa skutkować będzie zawieszeniem certyfikacji zakładu, do czasu wyznaczenia i przeprowadzenia kolejnego audytu. Oczywiście audyt ten również będzie audytem niezapowiedzianym, a zatem firma nie zostanie poinformowana o jego terminie.  Zgodnie z zasadami kolejny audyt niezapowiedziany powinien odbyć się w ciągu 4 miesięcy od poprzedniego.

 

Audyt zostanie przeprowadzony przez tę samą jednostkę certyfikującą, chyba że BRCGS wyrazi zgodę na zmianę.

 

Niedostępność kluczowego personelu na spotkaniu otwierającym, zamykającym lub podczas audytu

 

Zgodnie z wymaganiami standardu BRC, na spotkaniu otwierającym i zamykającym powinien być obecny najwyższy rangą kierownik produkcji lub kierownik operacyjny (tj. osoba odpowiedzialna za „praktyczne” prowadzenie zakładu). W przypadku nieobecności spowodowanej np. urlopem lub innymi zdarzeniami powinien być dostępny wyznaczony zastępca, który przejmie obowiązki. W przypadku standardu BRC Food mówią o tym:

 

 • punkt 1.1.11, który wymaga, aby w spotkaniach otwierających i zamykających uczestniczył najwyższy rangą kierownik produkcji lub kierownik operacyjny.

oraz

 • punkt 1.2.1, który wymaga udokumentowania, kto zastępuje osobę odpowiedzialną w przypadku jej nieobecności.

 

Zatem, jeżeli kluczowy członek personelu, na przykład kierownik techniczny lub kierownik ds. jakości, jest nieobecny w dniu audytu niezapowiedzianego, nie zostanie to potraktowane jako uzasadniony powód uniemożliwiający jego przeprowadzenie.

 

Brak produkcji podczas audytu

 

W ramach planowania audytu zakład ma obowiązek powiadomić swoją jednostkę certyfikującą o określonych dniach lub godzinach, w których nie odbywa się produkcja (patrz sekcje 2.2 i 2.4).

 

Jeśli audyt niezapowiedziany odbywa się w dniu, w którym produkcja miała być prowadzona, ale po przybyciu na miejsce audytor stwierdzi, że jest inaczej lub wytwarzane są jedynie produkty poza zakresem certyfikacji, będzie to miało niewątpliwie wpływ na wynik audytu.

 

Jeżeli audyt niezapowiedziany zaplanowany został jako audyt kilkudniowy dopuszcza się reorganizację jego planu, tak aby pierwszy dzień miał charakter głównie dokumentacyjny, a kolejne koncentrowały się na produkcji i dobrych praktykach produkcyjnych (GMP).

 

W przypadku braku produkcji przez cały czas trwania audytu, nie będzie możliwe jego przeprowadzenie, a co za tym idzie przedłużenie ważności certyfikatu dla zakładu. W tej sytuacji konieczne będzie zorganizowanie kolejnego audytu niezapowiedzianego.

 

Audyty niezapowiedziane kilku standardów GFSI

 

BRCGS zezwala na jednoczesne przeprowadzenie audytu niezapowiedzianego dla kilku standardów (np. BRC oraz IFS). Oczywiście audyt prowadzony będzie wówczas zgodnie z wymaganiami obu standardów (tzw. audyt łączony).

 

Brak przyznania certyfikatu po audycie

 

Jeżeli zakład nie może otrzymać certyfikatu ze względu na liczbę lub poziom zidentyfikowanych podczas audytu niezgodności, będzie wymagany kolejny pełny audyt.

 

Nowy audyt będzie można zorganizować dopiero po usunięciu stwierdzonych niezgodności, jednak nie wcześniej niż 28 dni kalendarzowych od daty poprzedniej oceny.

 

Ponowny audyt może być realizowany w formie audytu zapowiedzianego.

 

Audyt powtórny zostanie przeprowadzony przez tę samą jednostkę certyfikującą, chyba że BRCGS udzieli zgody na jej zmianę.

 

Należy zauważyć, że GFSI nadal wymaga, aby zakład przeprowadzał co najmniej jeden niezapowiedziany audyt co 3 lata i oczekuje się, że częstotliwość ta nie ulegnie zmianie w wyniku nieudanego audytu.

 

Produkcja sezonowa a audyt niezapowiedziany BRC

 

Zakłady pracujące sezonowo również są objęte wymogiem przeprowadzania audytów niezapowiedzianych. W tym przypadku obowiązują jednak dodatkowe zasady:

 • spodziewane terminy produkcji sezonowej muszą być przekazane jednostce certyfikującej i aktualizowane w razie potrzeby,
 • gdy długość sezonu jest krótsza niż 4-miesięczne okno audytowe, maksymalna liczba dni wyłączonych z możliwości przeprowadzenia audytu niezapowiedzianego zostanie zmniejszona proporcjonalnie (tj. jeśli sezon produkcyjny trwa tylko 2 miesiące, czyli jest równy połowie niezapowiedzianego okna audytowego, to maksymalna liczba dni wyłączonych wyniesie 5 dni (połowa normalnego 10-dniowego okresu)).

 

Wyjątkowe okoliczności w przypadku wyjątkowo krótkiego sezonu, małych obiektów i przerywanej pracy

 

Niezwykle małe, przerywane operacje, operacje zależne od warunków zewnętrznych (np. pogody) i inne ekstremalne okoliczności mogą czasami wymagać dodatkowej analizy.

 

Istnieją pewne okoliczności, w których działanie zakładu będzie stanowić wyzwanie w spełnieniu wszystkich wymagań BRCGS079, w szczególności:

 • W przypadku firm sezonowych należy uwzględnić okres sezonu produkcyjnego w czasie 4 miesięcznego okna audytu niezapowiedzianego.
 • Gdy sezon produkcyjny (tj. dla operacji nie odbywających się przez cały rok) trwa krócej niż 4-miesięczne okno audytowe, zakład powinien poinformować jednostkę certyfikującą o okresach w których realizowane są procesy objęte certyfikacją oraz na bieżąco aktualizować te informacje.
 • Tam, gdzie produkcja jest przerywana w ciągu tygodnia (tj. zależna od siły roboczej, dostaw, pór roku, czasu połowu, pogody itp.) zakład musi informować jednostkę certyfikującą co tydzień. Jednostka może zweryfikować dostępność zakładu w ciągu 3 dni.
 • Jeżeli zakład pozostaje bez nadzoru przez dłuższy czas w ciągu dnia roboczego i może to utrudniać prowadzenie audytu (tj. ze względu na bezpieczeństwo, bariery językowe lub inne bariery), jednostka certyfikująca może powiadomić zakład o planowanym audycie niezapowiedzianym z wyprzedzeniem do 24 godzin, aby zagwarantować w ten sposób dostępność na miejscu niezbędnych zasobów.
 • Jeżeli w zakładzie jest niewystarczająca liczba personelu, co uniemożliwiałoby przeprowadzenie skutecznego audytu, na przykład spowodowałby znaczną stratę surowców, produktów lub znaczne ograniczenie zdolności produkcyjnej, jednostka certyfikująca może powiadomić zakład o planowanym audycie z maksymalnie 24-godzinnym wyprzedzeniem, aby zapewnić dostępność niezbędnego personelu.
 • Tam, gdzie istnieje znany, stały wzorzec dostępności do audytu (np. zakład nie prowadzi produkcji w poniedziałki i piątki), należy to z odpowiednim wyprzedzeniem zgłosić jednostce certyfikującej, aby informacja ta mogła zostać uwzględniona przy planowaniu terminu audytu niezapowiedzianego.
 • W przypadku, gdy w organizacji audytu wymagane jest wsparcie ze strony zakładu (tj. uzyskanie wizy lub zorganizowanie transportu) w sytuacji, gdy może to być zapewnione tylko przez zakład, należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić możliwość przeprowadzeni auditu niezapowiedzanego
 • Zakład musi poinformować jednostkę certyfikującą o wszystkich dniach, w których nie będzie możliwości przeprowadzenia audytu, poza wiadomymi w danym kraju dniami wolnymi od pracy oraz poza dniami niedostępności, tak aby nie było problemu z przeprowadzeniem audytu.
 • W przypadku, gdy audyt nie może być przeprowadzony z powodu ważnych problemów operacyjnych, dalsze postępowanie będzie uzgodnione z BRCGS.

 

Wszystkie powyższe przypadki oraz możliwe inne sytuacje, które nie spełniają wymagań audytu niezapowiedzianego wymagają uzyskania zezwolenia od BRCGS.

 

Zmiana certyfikowanego standardu w zakresie GFSI

 

GFSI wymaga, aby zakłady produkcyjne zmieniające certyfikowany standard pozostały przy tym samym harmonogramie audytów niezapowiedzianych (tj. jeden audyt niezapowiedziany co najmniej raz na 3 lata). Dlatego w przypadku, gdy certyfikowany zakład zmieni standard na inny uznawany przez GFSI (np. z BRC na IFS), jednostka certyfikująca będzie musiała znać historię dotychczasowej certyfikacji i odpowiednio zaplanować kolejne audyty.

 

Więcej informacji można uzyskać przy bezpośrednim kontakcie z jednostką certyfikująca lub bezpośrednio z BRCGS: enquiries@brcgs.com

 

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności