Zmiany w BRCGS Food Safety wersja 9

Zmiany w BRCGS Food Safety wersja 9

Publikacja BRC Food Safety wersja 9 planowana jest na 1-go sierpnia 2022 roku. Nowe wymagania będą obowiązywać od 1 lutego 2023 roku.

 

Poniżej opisujemy kierunki zmian w dokumentacji BRC Food. Nie jest to ostateczna wersja standardu, dlatego poniższe informacje mogą jeszcze ulec zmianie w finalnej wersji.

 

Sekcja 1- Zaangażowanie najwyższego kierownictwa

W tej sekcji nadal będzie kładziony duży nacisk na kulturę bezpieczeństwa i jakości żywności. Nadal trzeba będzie wykazać wysokie zaangażowanie najwyższego kierownictwa w poprawę kultury. Plan będzie musiał również podlegać przeglądowi raz w roku.

 

Sekcja 2 – Plan bezpieczeństwa żywności

Wymagania dotyczące źródeł informacji wykorzystywanych do opracowania planu bezpieczeństwa żywności zostały poszerzone o wgląd do istniejących planów HACCP, mapy zakładu pokazującej układ pomieszczeń i rozmieszczenie urządzeń, planu zakładu z wyznaczeniem stref ryzyka, a także schematu instalacji wodno-kanalizacyjnej. Schematy przepływu  procesu produkcji będą musiały być aktualizowane nie tylko raz w roku, ale również za każdym razem, gdy nastąpi zmiana mogąca wpłynąć na bezpieczeństwo żywności. Personel sprawdzający zapisy z monitorowania CCP będzie musiał zostać przeszkolony. Dodano nową klauzulę dotyczącą walidacji, która kładzie większy nacisk na sposób kontroli całego planu HACCP.

 

Sekcja – 3 System zarządzania

Rozszerzono wymagania dotyczące samych audytów wewnętrznych, uszczegóławiając, że muszą obejmować również plan kultury bezpieczeństwa żywności i ogólny system zarządzania. W przypadku niezgodności z inspekcji GMP należy rozpisać plan działań naprawczych, a następnie wykazać pozytywny wpływ i poprawę zdiagnozowanych niezgodności.  Planowane jest zwiększenie kontroli dostawców (surowce, produkcja zlecana na zewnątrz i produkty handlowe). Konsultanci zostali określeni jako usługodawca, który również musi być monitorowany. Wymagana będzie procedura bieżącego monitorowania usług świadczonych przez dostawców. Doprecyzowano też definicję podwykonawcy. Sekcja dotycząca działań korygujących i zapobiegawczych została przeformułowana. Procedura zarządzania produktem niezgodnym będzie musiała obejmować również zwrot produktów do zakładu. Lista potencjalnych incydentów zostanie rozszerzona o sytuacje, w których produkt jest zanieczyszczony, a zatem jest niebezpieczny lub nielegalny. Doprecyzowano schemat systemu zarządzania incydentami, aby upewnić się, że testy obejmują pełny przebieg możliwych niechcianych zdarzeń podczas produkcji, nie tylko wycofanie z obrotu lub rynku. Zapisy z incydentów muszą zawierać wystarczającą ilość szczegółów, aby umożliwić jednostce certyfikującej ocenę problemu, które doprowadziły do wycofania.

 

Sekcja 4 – Standardy dotyczące zakładu

Wymagania dotyczące zarządzania gośćmi, osobami spoza zakładu ujęto w nowej, oddzielnej klauzuli. Zespół odpowiedzialny za ochronę obiektu, będzie musiał zostać przeszkolony. Wprowadzono nowe wymagania mówiące o tym, że firmy będą oceniać strefy ryzyka produkcyjnego stosując definicje zawarte w załączniku nr 2 normy BRC. Strefy ryzyka produktu należy również umieścić na mapie zakładu. W strefach gdzie produkt przebywa w otwartej przestrzeni, dodano wymagania dotyczące kontrolowania czystości  podestów nad liniami produkcyjnymi, kurtyn paskowych itp. Woda wykorzystywana podczas produkcji musi być nadzorowana, a schematy instalacji wodno-kanalizacyjnych muszą zawierać informację o źródle wody. Sekcja dotyczącą informacji o wyposażeniu zakładu została przeformułowana. System konserwacji musi obejmować sprzęt mobilny. Firmy cateringowe powinny wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia alergii u personelu. Procedury odnośnie chemikaliów muszą obejmować zarządzanie ewentualnymi wyciekami oraz usuwanie i zwrot przeterminowanych produktów lub pojemników na chemikalia. Drewno mające kontakt z żywnością (tam, gdzie nie można tego uniknąć) musi być kontrolowane, aby upewnić się, że mimo wszystko produkt nadaje się do użytku. Dodano nową klauzulę dotyczącą nadzorowania długopisów, aby umożliwić przypisanie niezgodności w przypadku pominięcia kontroli ciała obcego, co aktualnie nie jest szczegółowo uwzględnione w normie. Wprowadzono nową klauzulę dotyczącą kontroli sprzętu rentgenowskiego. Doprecyzowano klauzule dotyczące magnesów i optycznego sprzętu do sortowania, uszczegóławiając że dotyczy to testowania gotowego produktu. Dodano nowe wytyczne stwierdzające, że wszystkie inne urządzenia do usuwania ciał obcych muszą być również kontrolowane. Odpady w obszarach „otwartego produktu” muszą być kontrolowane, aby zapobiec zanieczyszczeniu. Produkty dla pracowników i przekazywane na cele charytatywne muszą być możliwe do prześledzenia. Klauzula, która mówi, że firmy świadczące usługi magazynowania i dystrybucji muszą przestrzegać tych samych zasad, została napisana na nowo.

 

Sekcja 5 – Kontrola produktu

Dodatkowym wymaganiem będzie posiadanie udokumentowanej procedury rozwoju produktu. Udokumentowana procedura wymagana będzie również do procesu zatwierdzenia grafiki. Zespół ds. oceny podatności na zafałszowanie będzie musiał zostać przeszkolony. Ocena podatności będzie musiała być aktualizowana za każdym razem, gdy nastąpi istotna zmiana. W przypadku stosowania oświadczeń dotyczących metod produkcji, proces produkcji będzie musiał zostać zwalidowany, aby udowodnić, że oświadczenie nie jest naruszone na żadnym z etapów.

Zaktualizowany został rozdział dotyczący kontroli produktów i badań laboratoryjnych. Aby zapewnić, że: procedura obejmuje metody pobierania próbek, limity muszą spełniać wymogi prawne oraz uwzględniać ograniczoną precyzyjność sprzętu pomiarowego. Wymagane będą procedury badań laboratoryjnych, materiały laboratoryjne oraz próbkowanie z linii produkcyjnej będą musiały być kontrolowane. Testy biegłości muszą spełniać wymogi normy ISO 17025. Wytyczne dotyczące karmy dla zwierząt domowych będą rozszerzone, aby objąć również paszę dla zwierząt i w obu przypadkach kontrole będą musiały być zgodne z lokalnym prawem.

Dodano nową sekcję dotyczącą pierwotnego przetwarzania zwierząt.

 

Sekcja 6 – Kontrola procesu

Do listy wymagań dotyczących kontroli procesu dodano warunki przechowywania. Wymagana będzie weryfikacja specyfikacji procesu itp. przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo żywności Wymagania zwiększyły się o schemat śledzenia produktów ubocznych. Dodatkowo opakowania drukowane mają być uzgadniane. W przypadku kontroli masy netto, wymagana będzie procedura postępowania z odrzuconymi opakowaniami w celu ich kontroli.

 

Sekcja 7 – Personel

Brak istotnych zmian.

 

Sekcja 8 – Zakłady z produkcją opartą na ryzyku

Mapa zakładu będzie musiała określać etapy kontroli procesu, które zapobiegają zanieczyszczeniu produktów patogenami. Tam, gdzie obowiązuje rozdział czasowy w obszarze wysokiej ostrożności, będzie musiała istnieć procedura zarządzania przejścia z niskiego ryzyka do wysokiej ostrożności . Tam, gdzie zastosowano przesuwane ściany, aby zapewnić dostęp do sprzętu, istnieje nowa klauzula w celu ich kontroli. Sprzęt do sprzątania będzie musiał być gotowy do użycia, konserwowany i czysty. Systemy CIP muszą być oddzielone od obszarów produktów.

 

Sekcja 9 – Produkty handlowe

Wprowadzona została nowa klauzula zapewniająca, że sprzedawane produkty są objęte planem bezpieczeństwa produktów.

 

Będziemy informować na bieżąco o kolejnych etapach wprowadzenia BRC Food Safety wersja 9.

 

Szkolenia ze zmian w BRC Food 9

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat zmian wprowadzonych w nowym wydaniu standardu BRC Food 9, zapraszamy do udziału w szkoleniach otwartych i zamkniętych, organizowanych przez Akademię ISOQAR. Aktualna oferta szkoleń dostępna jest na stronie

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności