Postępowanie z niezgodnościami w FSSC 22000 wersji 4.1

Postępowanie z niezgodnościami w FSSC 22000 wersji 4.1

Zgodnie z nowymi wymaganiami FSSC wersja 4.1 niezgodności podniesione podczas auditu można przyporządkować do jednej z poniższych kategorii:

  • Mała niezgodność
  • Duża niezgodność
  • Krytyczna niezgodność

 

Mała niezgodność zostanie podniesiona, gdy zaistniała rozbieżność nie wpływa na zdolność systemu zarządzania do osiągnięcia zamierzonych rezultatów.

 

1) W przypadku małej niezgodności wydanej podczas auditu firma musi przedstawić proponowany plan działań korygujących w ciągu trzech (3) miesięcy po audicie.

2) Działania korygujące firma powinna zakończyć w ciągu 12 miesięcy od auditu.

3) Auditor wiodący dokona przeglądu planu działań korygujących, zakwestionuje go lub zatwierdzi, jeśli jest on do przyjęcia.

4) Wdrożenie planu działań korygujących zostanie poddane przeglądowi najpóźniej podczas następnego zaplanowanego auditu na miejscu. Auditor wiodący dokona przeglądu planu działań naprawczych i określi jego skuteczność we wdrażaniu.

5) Duża niezgodność zostanie podniesiona (odpowiedzialność za zarządzanie i alokację zasobów) w przypadku nieukończenia zatwierdzonego planu działania podczas następnego zaplanowanego auditu na miejscu.

 

Duża niezgodność zostanie podniesiona, gdy zaistniała rozbieżność wpływa na zdolność systemu zarządzania do osiągnięcia zamierzonych rezultatów.

 

1) W przypadku stwierdzenia dużej niezgodności podczas auditu, klient musi dostarczyć Jednostce Certyfikującej wiarygodne dowody na badanie czynników przyczynowych i ryzyka oraz proponowany plan działań korygujących. Dowody powinny zostać dostarczone w ciągu 14 dni po audicie do Jednostki Certyfikującej.

2) Duża niezgodność powinna zostać zamknięta w ciągu kolejnych 14 dni poprzez wykonanie działań korygujących.

3) Auditor wiodący dokonuje przeglądu planu działań korygujących, w razie potrzeby kwestionuje go i określa jego skuteczność oraz zatwierdza. Auditor wiodący może przeprowadzić audit uzupełniający (dodatkowy) w celu zweryfikowania wdrożenia działań korygujących i zamknięcia dużej niezgodności.

4) Krytyczna niezgodność jest podnoszona w przypadku nieukończenia zatwierdzonego działania korygującego.

Zakończenie działań naprawczych może zająć więcej czasu w zależności od potencjalnej wagi dużej niezgodności i ilości pracy niezbędnej do wyeliminowania przyczynowych czynników.

W takich przypadkach plan działań naprawczych obejmuje wszelkie tymczasowe środki lub kontrole niezbędne do ograniczenia ryzyka do czasu wprowadzenia stałego działania naprawczego. Może być przeprowadzony audit uzupełniający w celu weryfikacji stałego działania naprawczego i zamknięcia głównej niezgodności.

 

Krytyczna niezgodność pojawia się, gdy zidentyfikowano podczas auditu niezgodność, która bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo żywności lub gdy w grę wchodzi integralność i / lub legalności certyfikacji:

 

1) W przypadku krytycznej niezgodności w certyfikowanej lokalizacji, certyfikat zostaje natychmiast zawieszony na maksymalny okres sześciu (6) miesięcy.

2) Jednostka certyfikująca przeprowadza audit dodatkowy w ciągu sześciu (6) miesięcy w celu sprawdzenia zamknięcia krytycznej niezgodności.

3) Certyfikat zostanie wycofany, gdy krytyczna niezgodność nie zostanie skutecznie rozwiązana w ciągu sześciu (6) miesięcy.

4) W przypadku stwierdzenia krytycznej niezgodności na audicie certyfikującym, pełny audit certyfikacyjny musi zostać powtórzony.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności