Najważniejsze zmiany w wymaganiach ISO 22000:2018

Najważniejsze zmiany w wymaganiach ISO 22000:2018

Ustanowienie i utrzymanie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (FSMS) to strategiczna decyzja dla organizacji, która może przyczynić się do poprawy ogólnej wydajności w zakresie bezpieczeństwa żywności. Potencjalne korzyści dla organizacji wdrażającej FSMS na podstawie ISO 22000:2018 to:

a) umiejętność konsekwentnego dostarczania bezpiecznej żywności oraz produktów i usług spełniających wymagania klienta i obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych;

b) określenie ryzyk powiązanych z celami;

c) umiejętność wykazania zgodności z określonymi wymaganiami systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.

 

W ISO 22000:2018 zastosowano podejście procesowe, które obejmuje cykl PDCA (Planuj-Wykonaj-Sprawdź-Działaj) oraz myślenie oparte na ryzyku. Takie podejście umożliwia organizacji planowanie procesów i ich interakcji. Cykl PDCA zapewnienia, że procesy są odpowiednio zasilane i zarządzane, a możliwości poprawy są ustalane i podejmowane. Myślenie oparte na ryzyku umożliwia organizacji określenie czynników, które mogą spowodować, że jej procesy i system bezpieczeństwa żywności odbiegną od planowanych wyników, oraz wprowadzenie kontroli w celu zapobiegania lub minimalizowania niepożądanych skutków.

 

W niniejszym dokumencie stosuje się następujące sformułowania:

  • „powinienno się, należy” (ang. shall) oznacza wymaganie;
  • “zaleca się” (ang. should) oznacza zalecenie;
  • “dopuszcza się” (ang. may) oznacza dopuszczenie;
  • “może” (ang. can) oznacza możliwość lub zdolność.

 

Nowa norma ISO 22000:2018 jest oparta na aneksie SL, na którym oparte są wszystkie zaktualizowane normy ISO. Ułatwi to organizacjom efektywniejsze działanie poprzez spójny system zintegrowanych norm ISO.

Do tego aneksu zostały już zaktualizowane normy ISO 9001 i ISO 14001 w 2015 roku oraz ISO 45001. Norma ISO 22000:2018 zbudowana na aneksie SL zawiera główne punkty:

1. Zakres normy

2. Powołania normatywne

3. Terminy i definicje

4. Kontekst organizacji

5. Przywództwo

6. Planowanie

7. Wsparcie

8. Funkcjonowanie

9. Ocena funkcjonowania

10. Doskonalenie

 

W nowej wersji ISO 22000:2018 zaktualizowano wiele definicji.

Zmodyfikowano definicje oPRP oraz CCP, ma to na celu ułatwienie prawidłowego ich wyznaczenia.

oPRPCCP
środki kontroli lub kombinacja środków kontrolnychetap w procesie
określone działanielimit krytyczny
pomiary lub oberwacjapomiary
możliwa poprawa

możliwa kontrola procesu lub produktu

 

Wprowadzono definicje rozróżniające żywność (food), paszę (feed) oraz żywność dla zwierząt domowych (animal food, choć w FSSC 22000 określono to terminem pet food).

 

Poprzez wprowadzenie struktury architektury wysokiego poziomu początkowe punkty normy mają wiele wspólnego z ISO 9001. Firmy z łańcucha żywnościowego, które działają wg. wymagań systemu zarządzania jakością tę część wymagań będą miały już opracowaną.

 

Warta uwagi jest aktualizacja normy technicznej ISO/TS 22002-1, która jest podzielona na części, a każda z nich dotyczy innego etapu w łańcuchu żywnościowym. Nowa norma ISO 22000 zaleca odniesienie się do odpowiedniej części ISO/TS 22000-1, która będzie odnosiła się do działalności w danej organizacji.

 

Naniesiono również kilka zmian w obszarze analizy zagrożeń, która zmusza firmy do głębszej identyfikacji konkretnych zagrożeń, nie tylko pochodzących z produktu, ale również mogących pochodzić od człowieka.

 

Nowa wersja ISO 22000:2018 została wydana w czerwcu 2018 roku w języku angielskim. Spodziewamy się przetłumaczonej wersji na język polski w połowie 2019 roku.

 

Okres przejścia będzie trwał 3 lata od wydania nowej wersji. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się ze zmianami już teraz, aby mieli Państwo czas na dokonanie aktualizacji dokumentacji oraz wdrożenia zmian w organizacji. Wiele firm będzie podlegało auditom wg. nowej wersji już 2020 roku, podczas cyklicznych zaplanowanych auditów.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółową prezentacją zmian w nowej normie ISO 22000:2018 zachęcamy do udziału w szkoleniu otwartym lub przesłania zapytania o organizację szkolenia zamkniętego. Szczegóły dostępne TUTAJ

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies