Kluczowe zmiany w BRC Food wersja 8

KLUCZOWE ZMIANY W BRC FOOD WERSJA 8

W 8 wydaniu Globalnej Normy Bezpieczeństwa Żywności BRC Food wprowadzono wiele zmian o charakterze redakcyjnym, zmieniono sformułowania lub układ wymagań w celu łatwiejszego ich zrozumienia i korzystania, a także wprowadzono kilka nowych wymagań, na które należy zwrócić szczególną uwagę. W poniższym artykule zaprezentowana została część zmian, które wprowadzone zostały w najnowszej wersji standardu BRC.

 

Wprowadzone zostało m.in. pojęcie kultury bezpieczeństwa i jakości żywności, które angażuje najwyższe kierownictwo do wprowadzenia i wdrożenia planu rozwoju oraz ciągłego doskonalenia kultury bezpieczeństwa i jakości żywności.

 

Do corocznych przeglądów zarzadzania wprowadzono obowiązek poszukiwania przyczyn źródłowych niezrealizowania celów. Ma to skłonić najwyższe kierownictwo do wyciągnięcia wniosków w zakresie planowania celów na kolejny rok. Dodatkowo, w przeglądzie zarzadzania musi znaleźć się ocena skuteczności systemów w zakresie HACCP, ochrony (Food Defence) i autentyczności żywności (Food Fraud).

 

Dodano również aspekt świadomości pracowników o konieczności zgłaszania wszelkich sytuacji wątpliwych lub zagrażających bezpieczeństwu żywności.

 

Standard podążając z duchem rozwoju technologicznego dodał do wymagań możliwość tworzenia zapisów i przechowywania danych w formie elektronicznej. Jednocześnie firmy muszą spełnić w tym wypadku szereg wymagań.

 

W wersji 8 standardu BRC uszczegółowiono, w celu lepszego zrozumienia, zakresy auditów wewnętrznych, ich regularność wykonywania oraz analizę ich wyników.

 

Zmiany wprowadzone zostały także w wymaganiach dotyczących zarządzania dostawcami surowców i opakowań, w szczególności gdy audit dostawcy przeprowadzany jest przez drugą lub trzecią stronę.

 

W nowej wersji standardu wprowadzono również podejście oparte na ryzyku przy zatwierdzaniu i monitorowaniu dostawców usług dotyczące bezpieczeństwa i jakości produktów, legalności oraz potencjalnego ryzyka w obszarze ochrony i zafałszowań żywności (Food Fraud i Food Defense). Dodatkowo wprowadzono konieczność zatwierdzania i monitorowania zleceniobiorców w analogiczny sposób, jak wprowadzono to przy zarzadzaniu dostawcami surowców i opakowań.

 

Dodano także wymaganie o konieczności posiadania udokumentowanej procedury identyfikowalności przez zakład.

 

Wprowadzono obowiązek przeprowadzania analizy przyczyn źródłowych, w celu uniknięcia ponownego wystąpienia sytuacji, która doprowadziła do wycofania towaru z rynku lub obrotu.

 

Dodano wymóg mówiący o przeprowadzeniu w zakładzie udokumentowanej oceny potencjalnego ryzyka dla produktów w przypadku prób ich celowego zanieczyszczenia lub uszkodzenia (TACCP).

 

Rozszerzono wymaganie dotyczące monitoringu środowiska opartego na ryzyku w odniesieniu do patogenów lub organizmów powodujących psucie się produktów.

 

W aspekcie ochrony przed szkodnikami wskazano, aby częstotliwość inspekcji była ustalana na podstawie udokumentowanej oceny ryzyka.

 

Analizy danych dotyczących wycofania z rynku i obrotu produktów pokazują, że główna przyczyna największej liczby problemów jest związana z etykietowaniem i pakowaniem produktów. Nieprawidłowo oznakowane produkty są zwykle wynikiem błędów popełnionych w systemie. W odpowiedzi na te dane, w standardzie zaktualizowano kilka wymagań dotyczących kontroli etykiet i opakowań.

Utworzono odrębną sekcję 8, dotyczącą stref produkcyjnych wysokiego ryzyka, wysokiej ostrożności produktów chłodzonych i niechłodzonych.

 

Jako 9 punkt sformułowano wymaganie dotyczące produktów będących przedmiotem handlu. W 7 wersji standardu BRC wymagania te były zawarte w module dobrowolnym „traded goods”.

 

Część 9 również pozostanie dobrowolna, a każda organizacja która zechce pokazać klientom, że stosuje dobre praktyki zarządzania dotyczące produktów będących przedmiotem handlu, będzie mogła z nich skorzystać.

 

Strony, które chcą być poddane audytowi w sekcji 9 (wymagania dotyczące produktów podlegających wymianie handlowej) powinny powiadomić o tym jednostkę certyfikującą przed audytem.

 

Zmiany nastąpiły również w protokole auditu. W 7 wersji istniały 2 rodzaje auditów niezapowiedzianych. Pierwszy dotyczył pełnego auditu w formie niezapowiedzianej, zaś drugi był podzielony na dwie części: w formie niezapowiedzianej - audit dobrych praktyk produkcyjnych, a następnie w formie zapowiedzianej - audit dokumentacji i zapisów.

 

Ze względu na brak zainteresowania drugą (dzieloną) wersją auditu niezapowiedzianego został on usunięty ze standardu.

 

Decyzja o podejściu do auditu w programie niezapowiedzianym pozostaje do dobrowolnej decyzji zakładu. Firma musi odpowiednio wcześnie poinformować jednostkę certyfikującą o chęci certyfikacji w programie auditów niezapowiedzianych.

 

Wszystkim naszym klientom przypominamy, że nowy standard będzie stosowany we wszystkich auditach przeprowadzonych od 1 lutego 2019 r.

 

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat zmian wprowadzonych w najnowszym wydaniu standardu BRC Food, zapraszamy do udziału w organizowanych przez ISOQAR szkoleniach. Szczegóły dostępne TUTAJ.

 

Ponadto zapraszamy do udziału w nowej edycji szkoleń w zakresie Food Fraud i Food Defense. Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się TUTAJ.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności