IFS Food Safety Check - Kontrola bezpieczeństwa żywności IFS

IFS wprowadza niezapowiedziane kontrole IFS Food Safety Checks

Celem kontroli bezpieczeństwa żywności IFS (IFS Food Safety Check) jest sprawdzenie, czy firma spełnia wymogi IFS dotyczące HACCP, higieny i zwalczania szkodników w codziennych operacjach, a tym samym czy stale gwarantuje bezpieczeństwo i jakość żywności, a także bezpieczeństwo i jakość produktu.

 

Kontrola bezpieczeństwa żywności IFS (IFS Food Safety Check)  jest dobrowolna i określa, czy IFS Food Standard 6.1 (dla zakładów spożywczych) lub IFS Wholesale wersja 2 (dla hurtowni) jest wdrażany w codziennej praktyce. Zapowiedziany audyt IFS Food w połączeniu z niezapowiedzianą kontrolą bezpieczeństwa żywności IFS (IFS Food Safety Check) jest równoważny niezapowiedzianemu audytowi IFS Food.

 

Kontrola bezpieczeństwa żywności IFS (IFS Food Safety Check) jest przeprowadzana jako niezapowiedziany audit i może być wykonana w dowolnym momencie, nawet w przypadku braku zarządu, przedstawiciela ds. zarządzania jakością lub zarządzania zakładem. Warunkiem wstępnym przeprowadzenia kontroli bezpieczeństwa żywności IFS jest to, że firma w czasie kontroli funkcjonuje normalnie (prowadzi produkcję - w przypadku zakładów spożywczych).

 

Kontrola bezpieczeństwa żywności IFS (IFS Food Safety Check) może być przeprowadzona tylko wtedy, gdy firma posiada ważny certyfikat IFS. Okres ważności certyfikatu, przy rejestracji do kontroli, musi wynosić co najmniej 6 miesięcy po to, aby zagwarantować jej niezapowiedziany charakter. Z tego powodu zainteresowane firmy powinny zarejestrować się do kontroli bezpieczeństwa żywności IFS jak najszybciej po wydaniu certyfikatu przez ich jednostkę certyfikującą. W uzasadnionych indywidualnych przypadkach IFS Management GmbH zastrzega sobie prawo do odstąpienia od tej reguły. 

 

Kontrola bezpieczeństwa żywności IFS (IFS Food Safety Check) może być zamówiona tylko bezpośrednio przez firmę posiadającą certyfikat IFS, w której ma zostać ona przeprowadzona. Zamówienie na kontrolę można składać od 1 marca 2019 roku, na stronie internetowej IFS (www.ifs-certification.com). Zamówienie jest wiążące po pełnym wypełnieniu formularza zamówienia online i zaakceptowanieu ogólnych warunków handlowych oraz formy płatności (zaliczka). Umowę między firmą a IFS Management GmbH uznaje się za zawartą z chwilą zapłaty faktury.

 

Kontrola bezpieczeństwa żywności IFS jest przypisana tylko do jednego terminu ważności certyfikatu, a zamówienie odnosi się do jednej kontroli bezpieczeństwa żywności IFS.

 

Koszty kontroli bezpieczeństwa żywności IFS można znaleźć w aktualnym harmonogramie opłat i są one płatne z góry bezpośrednio do IFS Management GmbH. Kontrola przeprowadzana jest przez dwóch audytorów. Wszystkie koszty dodatkowe związane m.in. z podróżą audytorów zostaną zafakturowane po kontroli.

 

Tak jak w przypadku niezapowiedzianego auditu IFS, firma może zablokować 10 dni, w których kontrola bezpieczeństwa nie będzie mogła być przeprowadzona. Te 10 dni operacyjnych można podzielić na maksymalnie 3 okresy i uwzględnić w nich specyficzne dla firmy powody, takie jak planowane wizyty klientów lub święta. Firmy produkujące sezonowo nie mogą przydzielać czasów blokowania gwaratnując tym samym, że kontrola może być przeprowadzona w całym sezonie.

 

We wszystkich pozostałych okresach należy zapewnić warunki umożliwiające przeprowadzenie kontroli bezpieczeństwa żywności IFS oraz zapewnić obecność w firmie przynajmniej jednej poinformowanej osoby kontaktowej. IFS Management GmbH musi być informowany o wszystkich krótkoterminowych zmianach dotyczących okresów zablokowanych, w których kontrola bezpieczeństwa żywności IFS nie może mieć miejsca (np. przestoje w produkcji spowodowane konserwacją / naprawami / siłami wyższymi lub inne realizowane procedury certyfikacyjne). Tego typu informacje należy przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej bezpośrednio do IFS Management GmbH.

 

Kontrola bezpieczeństwa żywności IFS może nie zostać przeprowadzona w 3 przypadkach:

a) audytor nie uzyskuje dostępu, mimo że firma prowadzi bieżącą działalność (firma odmówiła wstępu Auditorowi)

W takim przypadku IFS usuwa znak dotyczący rejestracji firmy do kontroli bezpieczeństwa żywności IFS w bazie danych IFS i przekazuje sprawę do właściwej jednostki certyfikującej oraz do Programu Integralności IFS do dalszych badań i decyzji. Koszty niezrealizowanej kontroli bezpieczeństwa żywności IFS firma ponosi, zgodnie z aktualną tabelą opłat IFS oraz koszty podróży.

b) niezapowiedziany audyt certyfikacyjny lub procedura związana z innym programem odbywa się w tym samym czasie, co Kontrola Bezpieczeństwa Żywności IFS, a firma nie może obsługiwać obu audytów / wizyt. W tej sytuacji firma ponosi połowę opłaty zgodnie z tabelą oraz pełne koszty podróży Auditorów.

c) główne procesy w zakresie certyfikacji nie są realizowane w czasie kontroli bezpieczeństwa żywności IFS z powodu nieprzewidzianych okoliczności. W tym wypadku, podobnie jak poprzednio, firma ponosi połowę opłaty zgodnie z tabelą oraz koszty podróży Auditorów.

 

W przypadkach opisanych w punktach b) i c) zespół IFS zorganizuje kolejną kontrolę bezpieczeństwa żywności IFS w ramach ważności odpowiedniego certyfikatu IFS.

 

O zgłoszeniu firmy do IFS Food Safety Check zostaną poinformowani: jednostka certyfikująca oraz detaliści, którzy zapisali daną firmę w ulubionych w bazie IFS.

 

Po IFS Food Safety Check zakończonym pozytywnym wynikiem firma otrzymuje od IFS Management GmbH list potwierdzający spełnienie wymagań kontroli. Jeśli kontrola bezpieczeństwa żywności zostanie oceniona jako „pozytywna”, ale zostaną wykryte poważne niedociągnięcia, firma otrzyma również list potwierdzający i pisemną informację, że odpowiednie działania naprawcze są wymagane i zostaną sprawdzone przez właściwą jednostkę certyfikującą podczas następnego audytu odnowienia.

 

W przypadku niepowodzenia podczas IFS Food Safety Check, o tym fakcie informowani zostaną: jednostka certyfikująca, która wydała certyfikat IFS oraz detaliści, którzy mają firmę zapisaną na listach w bazie IFS. Dodatkowo raport z IFS Food Safety Check przekazywany jest do analizy przed IFS Integrity Program oraz do jednostki certyfikującej, która może dokonać zawieszenia certyfikatu IFS.

 

Checklista wymagań oraz dodatkowe informacje o IFS Food Safety Check są dostępne na stronie

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności