Jak uzyskać certyfikat IFS Food lub BRC Food? - ISOQAR

Jak uzyskać certyfikat IFS Food lub BRC Food?

Czego spodziewać się podczas audytu certyfikacyjnego systemu bezpieczeństwa żywności?

 

Audyty systemów bezpieczeństwa żywności pozwalają uzyskać certyfikat zgodności ze standardem międzynarodowej organizacji, takiej jak BRC czy IFS. Oto, co firmy produkujące żywność, które po raz pierwszy ubiegają się o certyfikację, muszą wiedzieć o procesie audytu.

 

Uzyskanie certyfikatu standardu bezpieczeństwa żywności staje się coraz bardziej konieczne dla tych firm, które chcą pozyskiwać nowych klientów i prowadzić działalność na skalę międzynarodową. Ponieważ prawo dotyczące produkcji żywności, może różnić się w zależności od kraju, szansą na nawiązanie współpracy z międzynarodowymi sieciami handlowymi i koncernami spożywczymi może być właśnie uzyskanie certyfikatu na zgodność z wymaganiami jednego ze standardów uznawanych przez GFSI. Certyfikacja IFS lub BRC wskazuje istnienie efektywnego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, który spełnia rygory niezależnego, zewnętrznego audytu.  

 

Na czym polega audyt bezpieczeństwa żywności?

 

Podstawowym krokiem do uzyskania certyfikatu międzynarodowego standardu bezpieczeństwa żywności jest poddanie się niezależnemu audytowi przeprowadzonemu przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, taką jak ISOQAR. W procesie trwającym co najmniej dwa dni robocze, audytor, reprezentujący jednostkę certyfikacyjną, dokonuje oceny wdrożonego systemu, zakładu produkcyjnego, procesów produkcyjnych oraz potencjalnych zagrożeń. Wiąże się to z inspekcją zarówno samej linii produkcyjnej, jak i przeprowadzeniem audytu dokumentacji istotnej dla bezpieczeństwa żywności.

 

Na podstawie tej wizyty audytor sporządza raport, w którym opisuje stopień zgodności dokumentacji oraz działań produkcyjnych klienta z wybranym standardem bezpieczeństwa żywności. W przypadku pojawienia się zastrzeżeń lub niezgodności, audytor sporządza listę z tych wymagań, które nie są spełnione i omawia z audytowanym dalsze kroki postępowania. Audytor nie podaje gotowych rozwiązań, to audytowany musi przemyśleć, jakie kroki podjąć, aby rozwiązać kwestie problematyczne wykazane podczas audytu. Najczęściej identyfikowane podczas audytu niezgodności związane są z:

 • brakiem szkoleń z zakresu bezpieczeństwa żywności dla pracowników;
 • brakiem powołania osoby odpowiedzialnej za system bezpieczeństwa żywności;
 • uszkodzeniem lub awarią sprzętu przeznaczonego do kontaktu z żywnością;
 • brakiem osprzętu do kontroli produktów i wykrywania zanieczyszczeń w krytycznych punktach kontroli wzdłuż linii produkcyjnej;
 • brakiem urządzeń monitorujących temperaturę;
 • brakiem lub niewłaściwym nadzorem nad dokumentacją dotyczącą ochrony przed szkodnikami;
 • dokumentacja niespełniająca wymagań najnowszej wersji standardu;
 • brakiem dokumentacji potwierdzającej bezpieczeństwo wszelkich materiałów mających kontakt z żywnością;
 • brakiem cyklicznych audytów wewnętrznych.

 

Po tym, jak producent żywności wdroży niezbędne zmiany w swoim systemie zarządzania bezpieczeństwem żywności, jednostka certyfikująca może przeprowadzić kolejny audyt lub sprawdzić dostarczone jej dowody na podjęte działania korygujące. Po potwierdzeniu zgodności i spełnieniu wymagań standardu, wydawany jest certyfikat.

 

Przebieg auditu na miejscu.

 

Audytor przeprowadza ocenę zgodnie z pięcioma krokami:

 • Przydzielanie ról i powiadomienie uczestników – po przybyciu audytor identyfikuje osoby odpowiedzialne za kontrolowanie przebiegu wizyty i zapewnienie dostępu do informacji, obszarów zakładu, dokumentów itd. Podczas audytu mogą być również obecni dodatkowi obserwatorzy z firmy ubiegającej się o certyfikat. Role te powinny być przydzielone w taki sposób, aby nie miały wpływu na audyt.
 • Spotkanie otwierające – audytor krótko informuje wszystkie zaangażowane osoby o celu wizyty, metodach wykorzystywanych podczas audytu oraz wszelkich warunkach wstępnych, które zapewnią płynne jego przeprowadzenie. Podczas spotkania otwierającego potwierdzany jest również zakres oceny oraz przebieg audytu.
 • Zbieranie informacji – audytor zbiera dowody potwierdzające zgodności dokumentacji oraz skuteczność systemu bezpieczeństwa żywności. W tym celu wykorzystywane są różne metody takie jak: obserwacje, testy losowe, symulacje procesów, wywiady z pracownikami i przegląd dokumentów. Istotnym elementem audytu jest również inspekcja obiektów produkcyjnych oraz obserwacja linii i procesów produkcyjnych. To wszystko pozwala na zebranie obiektywnych dowodów potwierdzających czy wdrożony system spełnia wymagania audytowanego standardu.
 • Ocena zebranych informacji – audytor porównuje zebrane dowody z wymaganiami standardu, aby ocenić, czy zostały one właściwie spełnione. Następnie sporządzany jest raport z audytu zawierający wnioski oraz opisy zidentyfikowanych niezgodności.
 • Spotkanie zamykające – audytor przedstawia podsumowanie swoich obserwacji oraz wstępne wyniki audytu przedstawicielom audytowanego zakładu.

 

Po zakończonym audycie firma otrzymuje szczegółowy raport. Zawiera on dane audytowanego przedsiębiorstwa, pełny przegląd i opis przebiegu audytu, zakres oceny, wynik audytu oraz zidentyfikowane odstępstwa i niezgodności.

 

Wnioski.

Ponieważ globalny rynek produktów spożywczych rozwija się z każdym rokiem, jednostki certyfikujące i przeprowadzane przez nie audyty bezpieczeństwa żywności odgrywają ważną rolę w ochronie zdrowia konsumentów i zaufania przedsiębiorstw na całym świecie.

 

Dla wielu firm z branży spożywczej uzyskanie certyfikatu zgodności z jednym z wybranych standardów bezpieczeństwa żywności, może wydawać się trudnym i czasohłonnym wyzwaniem. Warto jednak pamiętać, że praca włożona w skuteczne wdrożenie systemu umożliwia wprowadzenie swoich produktów na rynki zagraniczne oraz współpracę z wiodącymi, światowymi przedstawicielami branży spożywczej.

 

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat certyfikacji dla branży spożywczej zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

 

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności