ISO 45001 zastąpi System Zarządzania BHP

ISO 45001 zastąpi System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy OHSAS 18001

Standard BS OHSAS 18001 ma zostać zastąpiony przez nową międzynarodową normę ISO 45001 pod koniec 2016 roku.

 

Harmonogram prac nad nową Międzynarodową Normą ISO 45001:

  • Maj 2014r.: wydanie Wstępnego Projektu Normy ISO 45001
  • Czwarty kwartał 2014r.: wydanie Międzynarodowego Projektu Normy ISO 45001 (Draft International Standard)
  • 2015r.: wydanie ostatecznego projektu Międzynarodowej Normy ISO 45001
  • Czwarty kwartał 2016r.: wydanie Międzynarodowej Normy ISO 45001

 

Poniżej, opisaliśmy najważniejsze zaproponowane różnice między obecnym standardem OHSAS 18001 
a nową Międzynarodową Normą ISO 45001:

 

 

1. Ujednolicenie struktury względem systemów ISO 9001, ISO 14001 i innych systemów zarządzania

Najistotniejszą zmianą, względem obecnego standardu OHSAS 18001, jest nowa struktura Międzynarodowej Normy ISO 45001. Będzie ona jednolita we wszystkich standardach z rodziny ISO – nadchodzącej nowej wersji ISO 9001, ISO 14001 i obowiązującej już nowej wersji ISO 22301.

Wraz z rosnącą liczbą organizacji, które wdrażają i certyfikują jednoczenie kilka systemów z rodziny ISO, wzrosło zapotrzebowanie na ujednolicenie struktury tych standardów. Pozwoli to uniknąć potencjalnych błędów i różnych interpretacji pojęć i wymagań znajdujących się w normach ISO 9001, ISO 14001 i innych.

 

 

2. Kontekst Organizacji – Środowisko Organizacji

Kolejnym nowym elementem będzie wymóg, aby certyfikowana organizacja monitorowała wewnętrzne 
i zewnętrzne czynniki/zagrożenia, które mogą mieć wpływ na działalność organizacji i jej BHP.

Do czynników wewnętrznych i zewnętrznych przykładowo zalicza się: pojawienie się nowych technologii 
w danej branży, obowiązujące regulacje prawne, kwestie związane z HR (np. dostępność wykwalifikowanych pracowników) i nagłe niekorzystne warunki pogodowe (np. powódź).

Nowa Międzynarodowa Norma ISO 45001 będzie wymagać monitorowania tych czynników/zagrożeń przez wyznaczone do tego osoby.

 

 

3. Przywództwo

Istniejące i poprzednie wersje Norm ISO odwoływały się do roli Najwyższego Kierownictwa i nakazywały mu ustalenie Polityki i Celów dla systemów obowiązujących w firmie, a także zapewnienie, żeby Pracownicy organizacji byli z nimi zaznajomieni.

Nowa Międzynarodowa Norma ISO 45001 będzie wprowadzała zapisy, które zwiększą nacisk na rolę kierownictwa w systemie zarządzania jakością w firmie, a także wyznaczy uniwersalne wskaźniki, pozwalające mierzyć i oceniać zaangażowanie kadry kierowniczej w utrzymanie systemu.

 

 

4. Terminologia standardu

Z Międzynarodowego Projektu Normy ISO 45001 został usunięty termin ‘działania zapobiegawcze’, jako że cały standard ma na celu zapobieganie zdarzeniom w obszarze BHP i może być traktowany, jako działanie zapobiegawcze samo w sobie.

Ponadto, nowa Norma ISO 45001 będzie starała się wprowadzić jednolitość w obszarze terminologii stosowanej w BHP – np. interpretacja ‘miejsca pracy’, różni się w różnych krajach i różnych branżach. ISO 45001 będzie starało się wyjaśnić te nieścisłości.

Kolejną ważną nowością w normie ISO 45001 będzie wymóg monitorowania zagrożeń/czynników BHP 
w obszarze działalności outsourcingowanej – działalność zlecana podwykonawcom może mieć bardzo duży wpływ na działalność organizacji, dlatego czynniki ryzyka w tym obszarze powinny być identyfikowane 
i monitorowane.

 

Podsumowując: Zastąpienie standardu OHSAS 18001 przez ISO 45001 pozwala na ujednolicenie struktury Systemu Zarządzania, a tym samym ułatwia jednoczesne wdrożenie i certyfikowanie kilku standardów z rodziny ISO.

 

Nowa wersja Normy ISO 45001 da jej użytkownikom pewność, że ich Systemy Zarządzania są zgodne 
z obowiązującym prawem, monitorują wszelkie zagrożenia, które mogą mieć wpływ na działalność organizacji, a dzięki pełnemu i profesjonalnemu wdrożeniu – potencjalnie chronią życie pracowników, zmniejszają ilość wypadków, koszty z nimi związane i podwyższają morale pracowników. 

 

Zadzwoń pod numer +48 22 649 76 64 i zapytaj o to jakie kroki trzeba podjąć, aby uzyskać certyfikat OHSAS 18001, który w 2016 roku ewoluuje w ISO 45001.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności