ISO 45001 zastąpi OHSAS 18001 oraz PN-N 18001

ISO 45001 zastąpi OHSAS 18001 oraz PN-N 18001

Standard OHSAS 18001 oraz PN-N 18001 zostanie zastąpiony przez nową międzynarodową normę ISO 45001 w październiku 2016 roku.

 

Poniżej, opisaliśmy najważniejsze zaproponowane różnice między obecnym standardem OHSAS 18001 a nową Międzynarodową Normą ISO 45001:

 

 

1. Ujednolicenie struktury względem systemów ISO 9001, ISO 14001 i innych systemów zarządzania

Najistotniejszą zmianą, względem obecnego standardu OHSAS 18001, jest nowa struktura Międzynarodowej Normy ISO 45001. Będzie ona jednolita we wszystkich standardach z rodziny ISO – nadchodzącej nowej wersji ISO 9001, ISO 14001 i obowiązującej już nowej wersji ISO 22301.

Wraz z rosnącą liczbą organizacji, które wdrażają i certyfikują jednoczenie kilka systemów z rodziny ISO, wzrosło zapotrzebowanie na ujednolicenie struktury tych standardów. Pozwoli to uniknąć potencjalnych błędów i różnych interpretacji pojęć i wymagań znajdujących się w normach ISO 9001, ISO 14001 i innych.

 

 

2. Kontekst Organizacji – Środowisko Organizacji

Kolejnym nowym elementem będzie wymóg, aby certyfikowana organizacja monitorowała wewnętrzne 
i zewnętrzne czynniki/zagrożenia, które mogą mieć wpływ na działalność organizacji i jej BHP.

Do czynników wewnętrznych i zewnętrznych przykładowo zalicza się: pojawienie się nowych technologii 
w danej branży, obowiązujące regulacje prawne, kwestie związane z HR (np. dostępność wykwalifikowanych pracowników) i nagłe niekorzystne warunki pogodowe (np. powódź).

Nowa Międzynarodowa Norma ISO 45001 będzie wymagać monitorowania tych czynników/zagrożeń przez wyznaczone do tego osoby.

 

 

3. Przywództwo

Istniejące i poprzednie wersje Norm ISO odwoływały się do roli Najwyższego Kierownictwa i nakazywały mu ustalenie Polityki i Celów dla systemów obowiązujących w firmie, a także zapewnienie, żeby Pracownicy organizacji byli z nimi zaznajomieni.

Nowa Międzynarodowa Norma ISO 45001 będzie wprowadzała zapisy, które zwiększą nacisk na rolę kierownictwa w systemie zarządzania jakością w firmie, a także wyznaczy uniwersalne wskaźniki, pozwalające mierzyć i oceniać zaangażowanie kadry kierowniczej w utrzymanie systemu.

 

 

4. Terminologia standardu

Z Międzynarodowego Projektu Normy ISO 45001 został usunięty termin ‘działania zapobiegawcze’, jako że cały standard ma na celu zapobieganie zdarzeniom w obszarze BHP i może być traktowany, jako działanie zapobiegawcze samo w sobie.

Ponadto, nowa Norma ISO 45001 będzie starała się wprowadzić jednolitość w obszarze terminologii stosowanej w BHP – np. interpretacja ‘miejsca pracy’, różni się w różnych krajach i różnych branżach. ISO 45001 będzie starało się wyjaśnić te nieścisłości.

Kolejną ważną nowością w normie ISO 45001 będzie wymóg monitorowania zagrożeń/czynników BHP 
w obszarze działalności outsourcingowanej – działalność zlecana podwykonawcom może mieć bardzo duży wpływ na działalność organizacji, dlatego czynniki ryzyka w tym obszarze powinny być identyfikowane 
i monitorowane.

 

 

Podsumowując: Zastąpienie standardu OHSAS 18001 przez ISO 45001 pozwala na ujednolicenie struktury Systemu Zarządzania, a tym samym ułatwia jednoczesne wdrożenie i certyfikowanie kilku standardów z rodziny ISO.

 

Nowa wersja Normy ISO 45001 da jej użytkownikom pewność, że ich Systemy Zarządzania są zgodne 
z obowiązującym prawem, monitorują wszelkie zagrożenia, które mogą mieć wpływ na działalność organizacji, a dzięki pełnemu i profesjonalnemu wdrożeniu – potencjalnie chronią życie pracowników, zmniejszają ilość wypadków, koszty z nimi związane i podwyższają morale pracowników. 

 

Zadzwoń pod numer +48 22 649 76 64 i zapytaj o to jakie kroki trzeba podjąć, aby uzyskać certyfikat OHSAS 18001, który w 2016 roku ewoluuje w ISO 45001.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies