Certyfikacja ISO w branży medycznej - ISOQAR

Certyfikacja ISO w branży medycznej

W dniu 23 stycznia br. pełniący obowiązki Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Marcin Pakulski, podpisał zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 

W celu zwiększenia roli jakości w ocenie ofert, w zarządzeniu zaimplementowano część rekomendacji Zespołu ds. Ustalania Kryteriów Oceny Jakościowej Ofert. Uwzględnione zostały rekomendacje dotyczące m.in. doprecyzowania przepisów dotyczących certyfikatów ISO i certyfikatu akredytacyjnego Ministra Zdrowia oraz wprowadzenia pakietu pytań dotyczących zakażeń szpitalnych i polityki antybiotykowej w celu promowania prawidłowych procedur i dobrych praktyk u świadczeniodawców w tym obszarze.

 

Zarządzenie pozostaje w związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 11 października 2013 r. [...]

 

Placówki medyczne zyskają możliwość otrzymania punktów za posiadanie certyfikatów w zakresie:

  • zarządzania jakością (ISO 9001),
  • zarządzania środowiskowego(ISO 14001),
  • zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy(OHSAS 18001),
  • zarządzania bezpieczeństwem żywności(ISO 22000),
  • zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001) 
  • oraz certyfikatem jakości prowadzonego laboratorium medycznego. 

 

Certyfikat musi obejmować faktyczne miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych.

 

Za posiadanie certyfikatu przewidziana jest punktacja podstawowa oraz dodatkowa w zakresie wysokiego poziomu spełnienia standardów akredytacyjnych oraz wysokie spełnienie standardów akredytacyjnych w dziale Zakażenia Szpitalne.

 

Certyfikat musi być ważny w dniu składania oferty oraz w dniu rozpoczęcia obowiązywania umowy.

 

W związku z powyższym wszystkie podmioty medyczne, które zgłoszą chęć certyfikacji przynajmniej 2 systemów zarządzania jednocześnie otrzymają specjalną ofertę na certyfikację.

 

NFZ zaznacza, że honorowane będą certyfikaty wydawane przez podmioty posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub równożędnego podmiotu zagranicznego uprawnionego do certyfikacji podmiotów lecznictwa w Polsce.

 

Równorzędym podmiotem zagranicznym uprawnionym do certyfikacji podmiotów lecznictwa w Polsce jest jednostka certyfikująca ISOQAR akredytowana przez brytyjską jednostkę akredytującą UKAS. Certyfikaty z akredyacją UKAS są rozpoznawalne nie tylko w Polsce, ale również poza granicami kraju.

 

Promocja jest ważna do końca marca 2014 roku. 

Więcej informacji pod nr tel:  22 649 76 64 lub isoqar@isoqar.pl

 

źródło: www.nfz.gov.pl

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies