Akredytowana certyfikacja ISO 50001 w ISOQAR

Akredytowana certyfikacja ISO 50001 w ISOQAR

Miło nam poinformować, że jednostka certyfikująca ISOQAR uzyskała akredytację na certyfikację systemu zarządzania energią ISO 50001.

 

Certyfikacja Systemu Zarządzania Energią ISO 50001 (BS EN 16001)

 

Standard ISO 50001:2011 –został stworzony przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO w odniesieniu do systemu zarządzania energią. Określa wymagania dla ustanowienia, wdrożenia, utrzymania oraz doskonalenia systemu zarządzania energią, którego celem jest umożliwienie organizacji zastosowania systematycznego podejścia w osiąganiu ciągłej poprawy efektywności energetycznej, w tym bezpieczeństwa energetycznego, wykorzystania i zużycia energii. Standard ten ma na celu pomóc organizacjom stale zmniejszać zużycie energii a tym samym koszt energii oraz emisji gazów cieplarnianych.

 

ISO 50001 jest odpowiedni dla każdej organizacji bez względu na wielkość, sektor oraz położenie geograficzne. System jest oparty na ISO 9001 (system zarządzania jakością) oraz ISO 14001 (system zarządzania środowiskowego). Wdrażając System zarządzania energią organizacja jest zobowiązana do wykazania, że doskonali swoją wydajność energetyczną. Organizacja ustanawia swoje własne cele i tworzy plan działania, który doprowadzi do osiągnięcia tych celów. Stosując powyższe podejście organizacja ma bardzo duże szanse na dostrzeżenie wymiernych korzyści finansowych. 

 

Struktura normy ISO 50001 wygląda podobnie jak w przypadku innych systemów zarządzania ISO, w szczególności ISO 9001 i ISO 14001. Z uwagi na fakt, że ISO 50001 również opiera się na cyklu PDCA jest możliwe zintegrowanie tych systemów.

 

Istnieje siedem głównych punktów ISO 50001: 

1. Wymagania ogólne:

2. Odpowiedzialność Kierownictwa

3. Polityka energetyczna

4. Plan Działań w zakresie energii

5. Wdrażanie i funkcjonowanie

6. Kontrola wykonania zadań

7. Przegląd zarządzania

 

ISO 50001 określa ramy wymagań, które pomagają organizacjom:

 • opracować politykę dotyczącą bardziej efektywnego wykorzystania energii
 • ustalić cele i zadania do spełnienia polityki
 • wykorzystać dane, to lepszego zrozumienia i podejmowania decyzji dotyczących wykorzystania energii
 • wykonywać pomiary energii
 • oceniać skuteczności polityki
 • ciągle doskonalić systemu zarządzania energią.

 

Certyfikacja ISO 50001

 

Certyfikat ISO 50001 jest potwierdzeniem, że system zarządzania energią spełnia wymagania normy ISO 50001. Certyfikowana organizacja pokazuje publiczne zobowiązanie do zarządzania energią. Daje to klientom, partnerom, pracownikom i kierownictwu większą pewność, że organizacja oszczędza energię. 

 

 

Wśród korzyści związanych z wdrożeniem i certyfikacją systemu zarządzania energią można wyróżnić:

 • zwiększenie wydajności przedsiębiorstwa poprzez wykorzystanie rozwiązań zapewniających efektywne korzystanie z zasobów energetycznych,
 • zmniejszenie kosztów wytwarzania wyrobów,
 • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych,
 • zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi odnoszącymi się do efektywności energetycznej,
 • redukcję niekorzystnego oddziaływania na środowisko,
 • audity wewnętrzne i zewnętrzne umożliwiające sprawne wykrycie obszarów powodujących zwiększone użycie energii,
 • możliwość integracji systemu zarządzania energią z innymi obowiązującymi systemami.

 

 

Zadzwoń pod numer +48 22 649 76 64 i zapytaj o to jakie kroki trzeba podjąć, aby uzyskać certyfikat ISO 50001.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies