Zasady Certyfikacji i Rejestracji - Isoqar

Zasady Certyfikacji i Rejestracji

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. ISOQAR Ltd. z siedzibą w Cobra Court, 1 Blackmore Road, Stretford, Manchester, M32 0QY, Wieka Brytania posiada akredytację UKAS, APMG International, BRC, IFS, FSSC. ISOQAR Ltd. jest właścicielem wydawanych certyfikatów i wydaje certyfikaty podmiotom, które są zainteresowane przeprowadzeniem certyfikacji i rejestracji. Na terenie Polski i w innych krajach Centralnej i Wschodniej Europy w jego imieniu działa ISOQAR CEE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „ISOQAR CEE”, co oznacza, że ISOQAR CEE jest podmiotem akredytowanym przez ISOQAR Ltd. i stosuje procedury ISOQAR Ltd. oraz posiada uprawnienia do wykonywania auditów.

 

2. Szczegółowe informacje o wszelkich posiadanych zakresach akredytacji będą udostępniane przez ISOQAR CEE na życzenie Klienta. Ponadto informacje są udostępnione na stronie internetowej ISOQAR Ltd i ISOQAR CEE (www.isoqar.pl).

 

3. W przypadku gdyby konkretny przypadek wykraczał poza zakres obecnej akredytacji ISOQAR CEE, wówczas według własnego uznania ISOQAR CEE zaoferuje certyfikat bez akredytacji do czasu kiedy ISOQAR Ltd. uzyska określoną akredytację.

 

4. Certyfikacja systemu zarządzania nie jest stwierdzeniem ze strony jednostki certyfikującej, gwarantującym, że produkt lub usługa rzeczywiście spełniają określone wymagania.  

 

5. Certyfikacja nie określa poglądu na specyfikację produktu lub usługi. Nie gwarantuje ona zatem dobrego produktu czy usługi. 

 

6. ISOQAR CEE jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością  w pełni niezależną.

 

7. Ustala się, że wszelką korespondencję oraz faktury wysyłane przez ISOQAR CEE pod adres korespondencyjny Klienta wskazany w kwestionariuszu oraz według danych podanych we wniosku przez Klienta uważa się za doręczoną nawet wówczas, gdy korespondencja ta nie zostanie odebrana, chyba, że Klient poinformuje ISOQAR CEE na piśmie o zmianie adresu przed wysłaniem w/w korespondencji i faktur.

 

8. ISOQAR CEE zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia ponownego auditu, jeśli zajdzie taka konieczność. Powyższe może wynikać ze skarg kontrahentów Klienta, UKAS, APMG International, BRC, IFS, FSSC.

 

9. Żadne opłaty wniesione na rzecz ISOQAR CEE, wskazane w niniejszych zasadach certyfikacji i rejestracji, nie podlegają w jakimkolwiek wypadku zwrotowi, w szczególności opłaty za audit przeglądowy potwierdzający użytkowanie certyfikacji i rejestracji, audit dodatkowy i za użytkowanie certyfikacji i rejestracji.

 

10. Klient ma prawo (podając odpowiedni powód) sprzeciwić się udziale danego auditora, jednak musi zrobić to natychmiast, czyli najpóźniej w terminie 48 godzin po otrzymaniu informacji o przydziale auditora lub zespołu auditorów.

 

11. Audit zostanie przeprowadzony obiektywnie zgodnie z polityką bezstronności ISOQAR CEE.

 

12. Niniejsze zasady stanowią integralną część oferty, która obowiązuje między ISOQAR CEE i jego Klientem, po jej akceptacji przez Klienta.

 

II.  KWESTIONARIUSZ, WNIOSEK O CERTYFIKACJĘ, OPŁATA ZA CERTYFIKACJĘ I REJESTRACJĘ

 

1. Klient wstępnie deklaruje swoją wolę przeprowadzenia certyfikacji i rejestracji przez wypełnienie kwestionariusza i przesłanie go do ISOQAR CEE lub podanie danych niezbędnych do wypełnienia kwestionariusza przez personel ISOQAR CEE.

2. Po uzyskaniu danych, za zgodą Klienta, przygotowywana jest oferta na certyfikację i rejestrację oraz użytkowanie certyfikacji i rejestracji.

3. Akceptacja oferty następuje przez wypełnienie formularza Wniosku o certyfikację, podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentacji Klienta oraz przesłanie wniosku pocztą (listem poleconym) oraz e-mailem lub faksem do ISOQAR CEE.

4. Akceptacja oferty powoduje, że Klient zobowiązuje się dotrzymać postanowień wskazanych w ofercie zgodnie z zasadami Kodeksu cywilnego tj. art. 66 i nast. oraz w niniejszych zasadach certyfikacji i rejestracji do upłynięcia daty ważności certyfikatu.

5. W chwili zaakceptowania oferty i przesłania wniosku do ISOQAR CEE, ISOQAR CEE wystawi fakturę proforma. Faktura dotyczy wykonania certyfikacji i rejestracji oraz wystawienia certyfikatu.

6. ISOQAR CEE i Klient przyjmują domniemanie, że każda osoba, która podpisze Wniosek w imieniu Klienta, jest osobą upoważnioną do reprezentacji Klienta zgodnie z właściwym odpisem z Rejestru Przedsiębiorców, ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru, przy czym domniemanie to może zostać obalone przez Klienta tylko wówczas, jeśli w terminie 3 dni od daty otrzymania faktury proforma, ISOQAR CEE otrzyma od Klienta pisemną informację o braku upoważnienia dla osoby podpisanej we Wniosku.

7. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności wynikającej z faktury proforma w terminie w niej wskazanym, przelewem bankowym na rachunek ISOQAR CEE, nie później niż przed rozpoczęciem certyfikacji, chyba, że Klient i ISOQAR CEE ustalą inaczej. 

8. Faktura VAT zostanie wystawiona przez ISOQAR CEE dla Klienta w ciągu siedmiu dni roboczych po otrzymaniu płatności i może zawierać dodatkowe koszty związane z podróżą, wyżywieniem i kosztami hotelu, jeśli zostanie tak ustalone między Klientem, a ISQOAR CEE. Za datę płatności uznaje się dzień wpływu środków na konto ISOQAR CEE.

9. Po spełnieniu powyższych warunków, przeprowadzenie auditu certyfikującego zostanie przydzielone przez ISOQAR CEE odpowiedniemu auditorowi lub zespołowi auditorów, do przeprowadzenia auditu zgodnie z procedurami ISOQAR CEE. 

10. Jeśli Klient ma zawodowy lub inny związek z członkiem zespołu auditowego powinien o tym niezwłocznie powiadomić ISOQAR CEE.

 

III.  CERTYFIKACJA I REJESTRACJA

1. ISOQAR CEE przed wydaniem certyfikatu i jego rejestracji przeprowadzi proces certyfikacji składający się z dwóch etapów.

2. Pierwszy etap polega na sprawdzeniu u Klienta istnienia systemu i dokumentacji systemowej oraz stopnia w jakim system, dokumentacja, procesy i procedury spełniają wymagania prawne, wymagania zawarte standardach, które podlegają auditowi, dyrektywach Unii Europejskiej. 

3. Z końcem etapu pierwszego ISOQAR CEE sporządza raport, który będzie zawierać plan auditu etapu drugiego, datę jego przeprowadzenia oraz wymagania związane z ewentualną koniecznością dalszego doskonalenia systemu zarządzania. Auditor ma prawo zwiększyć lub zmniejszyć liczbę dni auditu drugiego etapu po zakończeniu etapu pierwszego. Poprzez podpisanie raportu z etapu pierwszego Klient zgadza się ze zmianami wpływającymi na współpracę pomiędzy ISOQAR CEE, a Klientem.

4. Drugi etap obejmuje sprawdzenie czy system zarządzania jest wdrożony w życie zgodnie z wymaganiami prawnymi, standardami które podlegają auditowi oraz dyrektywami Unii Europejskiej. Z końcem etapu drugiego auditor podejmuje decyzję, czy rekomendować ISOQAR CEE i ISOQAR Ltd. wydanie certyfikatu. Wszelkie niezgodności wynikające z tego etapu są wskazane w raporcie ISOQAR CEE i muszą być usunięte przed wydaniem certyfikatu. Ponadto auditor w raporcie wskazuje plan i datę następnego auditu przeglądowego potwierdzającego użytkowanie certyfikacji i rejestracji.

5. Wszystkie raporty powinny być podpisane przez Klienta. Przez podpisanie raportu Klient zgadza się z zawartością raportu i wszystkimi wymaganymi działaniami, które musi podjąć aby móc użytkować certyfikację i rejestrację.

6. Jeśli po pierwszym lub drugim etapie konieczne są kolejne wizyty auditora (zespołu auditorów) np.: z powodu stwierdzonych niezgodności, większej liczby pracowników w stosunku do deklarowanej w kwestionariuszu, zmian w zakresie systemu zarządzania, Klient wyraża zgodę na powyższe, jak również na poniesienie dodatkowych opłat związanych z przeprowadzeniem tych auditów dodatkowych, których wysokość ustali ISOQAR CEE w porozumieniu z Klientem. 

7. Auditor ustala z Klientem termin auditu, który jest ustalony i przyjęty przez Klienta w postaci zapisu w raporcie. W przypadku konieczności zmiany terminu auditu przez Klienta, powinien on uzasadnić tę zmianę na piśmie, przy czym ISOQAR CEE zastrzega sobie prawo odmowy zmiany terminu.

 

IV.  WYSTAWIENIE CERTYFIKATU, SPOSÓB KORZYSTANIA Z CERTYFIKATU, WARUNKI I OKRES  JEGO OBOWIĄZYWANIA

 

1. Komitet Certyfikacyjny ISOQAR Ltd. decyduje o wystawieniu lub nie wystawieniu certyfikatu, biorąc pod uwagę rekomendację auditora. W przypadku wystawienia certyfikatu nadaje się certyfikatowi numer rejestracji. 

2. Wydanie certyfikatu Klientowi nastąpi dopiero po uiszczeniu wszystkich opłat, których konieczność uiszczenia wynika z postanowień niniejszych zasad certyfikacji i rejestracji. 

3. Wydany certyfikat pozostaje własnością ISOQAR Ltd.

4. Gdy certyfikat zostanie wystawiony, Klient ma prawo podawać ten fakt do publicznej wiadomości.

5. ISOQAR CEE przekaże odpowiednie znaki certyfikacji i rejestracji (logo UKAS, APMG International, BRC, IFS, FSSC, CE, itp.), które mogą być używane, w odniesieniu wyłącznie do auditowanego zakresu certyfikacji i rejestracji oraz odpowiedniej części normy, dyrektywy UE lub specyfikacji.

6. Zasady wykorzystania znaków certyfikacji i rejestracji zostaną wysłane razem z nimi. Klient zobowiązuje się do ich przestrzegania.

7. ISOQAR CEE będzie podejmował wszelkie rozsądne środki ostrożności, by sprawdzić czy nie dochodzi do niewłaściwego wykorzystania znaków certyfikacji i rejestracji.

8. Jeżeli po wydaniu certyfikatu Klient zmieni cokolwiek, co w sposób znaczący wpływa na rejestrację, ma on obowiązek poinformować o takim fakcie ISOQAR CEE.

9. Dodatkowe opłaty (150 złotych netto) są wymagane w przypadku certyfikatów, które muszą zostać ponownie wydane z powodów takich jak zmiana adresu lub w przypadku niewielkich zmian w zakresie certyfikacji.

10. W przypadku rezygnacji z użytkowania certyfikacji i rejestracji Klient jest zobowiązany do zwrotu certyfikatu.

11. Jeśli Klient utrzymuje system zarządzania na poziomie wymaganym przez odpowiednią normę, oraz przeprowadzane są przynajmniej coroczne audity przeglądowe potwierdzające użytkowanie certyfikacji i rejestracji, a nadto Klient uiszcza wszystkie opłaty należne ISOQAR CEE, certyfikat zachowuje ważność przez okres trzech lat.

12. Klient może przedłużyć obowiązywanie porozumienia i ważność certyfikatów na następny trzy letni okres, przez podpisanie Przeglądu Planu Trzyletniego, który wiąże się z wykonaniem auditu recertyfikującego.

 

V. UŻYTKOWANIE CERTYFIKACJI I REJESTRACJI, OPŁATA ZA UŻYTKOWANIE CERTYFIKACJI I REJESTRACJI

 

1. Po wydaniu Klientowi certyfikatu, w celu zachowania możliwości użytkowania certyfikacji i rejestracji w okresie trzy letnim, co najmniej raz w roku w siedzibie Klienta lub tam, gdzie auditor uzna za konieczne, będą przeprowadzane audity przeglądowe. 

2. Oprócz opłat związanych z certyfikacją i rejestracją certyfikatu na 3 letni okres, Klient ponosi dodatkowe opłaty za przeprowadzenie auditów przeglądowych potwierdzających użytkowanie certyfikacji i rejestracji oraz inne opłaty związane z użytkowaniem certyfikacji i rejestracji wskazane w niniejszych zasadach certyfikacji i rejestracji.

3. Audit przeglądowy musi być wykonany w ciągu pierwszych 9 - 11 miesięcy licząc od daty wydania certyfikatu (data ta jest jednocześnie datą rejestracji certyfikatu).

4. Podczas auditu przeglądowego potwierdzającego użytkowanie certyfikacji i rejestracji auditor sprawdza, czy system funkcjonował zgodnie z wymaganiami prawnymi,  standardami które podlegają auditowi oraz dyrektywami Unii Europejskiej i czy certyfikacja i rejestracja była użytkowana poprawnie na podstawie dowodów z przeszłości: od poprzedniego auditu do bieżącego.

5. Po pozytywnym zakończeniu auditu przeglądowego, Auditor zezwala na kontynuację użytkowania certyfikacji i rejestracji do wyznaczonego terminu kolejnego auditu.

6. Jeśli podczas auditu zidentyfikowane zostaną niezgodności, może dojść do większej liczby auditów, ustalanych według uznania Auditora ISOQAR CEE, na które Klient wyraża niniejszym zgodę.

7. Dodatkowe wizyty spowodowane niezgodnościami będą płatne zgodnie ze standardowymi stawkami ISOQAR CEE obowiązującymi w tym okresie.

8. W przypadku zmian w działalności firmy w szczególności w odniesieniu do liczby pracowników, zmian w procesach biznesowych, produkcyjnych lub usługowych, które spowodują konieczność zmiany w zakresie certyfikacji i rejestracji, ISOQAR CEE przedstawi Klientowi informację na temat opłat z tym związanych, a Klient wyraża na powyższe zgodę.

9. Po uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez Klienta dat(y) auditu, za każdy odwołany przez Klienta dzień pracy personelu, ISOQAR CEE naliczy Klientowi dodatkową opłatę w wysokości 1500 zł netto.

10.  W przypadku rezygnacji z użytkowania certyfikacji i rejestracji w dowolnym momencie Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za użytkowanie certyfikacji i rejestracji w okresie od poprzedniego auditu do wyznaczonego terminu kolejnego auditu.

11. Faktura VAT zostanie wystawiona po zakończeniu auditu i może zawierać dodatkowe koszty związane z podróżą, wyżywieniem i kosztami hotelu, jeśli zostanie tak ustalone między Klientem, a ISOQAR CEE.

12. W przypadku konieczności korzystania z hotelu przez auditorów w trakcie trwania auditu, jeśli zostało tak ustalone między ISQOAR CEE, a Klientem, Klient zobowiązany jest do zorganizowania i bezpośredniego pokrycia kosztów hotelu o przynajmniej średnim standardzie (tj. pokój z łazienką i śniadaniem).

13. Istnieje możliwość rozłożenia opłat na raty, przy czym ISOQAR CEE ma prawo pobierać dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia za każdy audit(y). Klient jest pozbawiony możliwości wnoszenia opłat ratalnych w sytuacji, gdyby którakolwiek z poprzednich płatności nie została uiszczona w terminie.

14. Opłaty za wszelkie czynności związane z auditem będą poddawane przeglądowi co roku i mogą ulegać zwiększeniu, przy czym o zwiększeniu tych opłat i ich przyczynach ISOQAR CEE poinformuje Klienta. W przypadku niemożności zaakceptowania wyższych opłat Klient ma prawo zrezygnować z certyfikacji i rejestracji. W przypadku rezygnacji Klient wyraża zgodę na pokrycie kosztów związanych z użytkowaniem certyfikacji i rejestracji.

15. Koszty podróży są zależne od obliczonej odległości między siedzibą ISOQAR CEE (albo najbliższej filii lub oddziału ISOQAR CEE) oraz siedzibą Klienta lub miejscem przeprowadzenia auditu, o czym decyduje ISOQAR CEE. Stawka za 1km to 1,2 zł netto.

16. W przypadku opóźnień lub zwłoki w płatnościach, do których Klient jest zobowiązany przyjęciem oferty i niniejszymi zasadami certyfikacji i rejestracji, ISOQAR CEE ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki.

VI. ZMIANY ZAKRESU CERTYFIKACJI I REJESTRACJI

1. Rozszerzenie zakresu certyfikatu może przebiegać w taki sam sposób jak certyfikacja i rejestracja. Chęć rozszerzenia zakresu powinna być zgłoszona przez Klienta i ustalona wspólnie z ISOQAR CEE.

 

2.  Audit zostanie przeprowadzony w obszarach, które wcześniej nie były auditowane.

 

3. Jeśli audit zakończy się oceną pozytywną, ISOQAR CEE wystawi nowy certyfikat, określający aktualny, pełny zakres.

 

4. Klient poniesie opłatę za rozszerzenie zakresu oraz wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem certyfikacji i rejestracji oraz ponownym wystawieniem certyfikatu.

VII. ZAWIESZENIE LUB WYCOFANIE CERTYFIKATU ALBO ZNAKU CE

1. Po przeprowadzonym z pozytywnym rezultatem audicie certyfikującym w zakresie zgodności systemu zarządzania Klienta z odpowiednimi normami dotyczącymi auditu, dyrektywami UE lub specyfikacjami, certyfikat albo prawo do korzystania ze znaku CE może być zawieszone albo cofnięte w następujących okolicznościach:

a. Zawieszenie krótkoterminowe z powodu:

(i) stałego nadużywania logo lub znaków certyfikacji i rejestracji,

(ii) nie zastosowania działań korygujących wymaganych w związku
z rozbieżnościami odkrytymi podczas auditu,

(iii)  jakichkolwiek innych naruszeń niniejszych zasad lub postanowień oferty.

b. Cofnięcie certyfikatu z powodu:

(i) braku reakcji na żądania ze strony ISOQAR CEE po zawieszeniu certyfikatu lub kontynuowania posługiwania się znakiem CE,

(ii) nie rozliczenia należności finansowych wobec ISOQAR CEE przez Klienta. Klient nie otrzyma zwrotu jakichkolwiek wcześniejszych wpłat, dokonanych
za audity.

c. Na żądanie Klienta.

d. Jakichkolwiek innych naruszeń niniejszych zasad i warunków certyfikacji i rejestracji lub postanowień oferty.

2. O zawieszeniu lub cofnięciu prawa do korzystania z certyfikatu lub znaku CE decyduje ISOQAR CEE, z wyjątkiem sytuacji w której Klient żąda wycofania certyfikatu.

 

VIII. RECERTYFIKACJA I REJESTRACJA, OPŁATA ZA RECERTYFIKACJĘ I REJESTRACJĘ

1. Plan auditu recertyfikującego jest przedstawiany Klientowi na audicie przeglądowym.

2. Audit recertyfikujący musi być przeprowadzony nie później niż w 33 miesiącu licząc od daty wydania certyfikatu, przed terminem wygaśnięcia trzyletniego okresu obowiązywania certyfikatu (jeden rok w przypadku Certyfikatów BRC Global Standards i IFS)

3. Wszystkie niezgodności muszą być poprawnie zamknięte przed datą wygaśnięcia certyfikatu, aby utrzymać ciągłość certyfikacji i rejestracji.

4. Recertyfikacja po upływie trzech lat może obejmować wyłącznie lokalizacje/zakłady auditowane podczas trzyletniego okresu. 

5. W przypadku przedłużenia certyfikatu na kolejny trzyletni okres, Klient zapłaci za: użytkowanie certyfikacji i rejestracji, ponowną certyfikację i rejestrację, wystawienie certyfikatu, a także za ewentualne zmiany w zakresie certyfikacji według stawek ISOQAR CEE z poprzedniej oferty.

6. Faktura VAT zostanie wystawiona po zakończeniu auditu i może zawierać dodatkowe koszty związane z podróżą, wyżywieniem i kosztami hotelu, jeśli zostanie tak ustalone między Klientem, a ISOQAR CEE.

7. Po pozytywnym zakończeniu auditu recertyfikującego oraz uiszczeniu wszystkich opłat Klientowi przysługiwać będzie nowy certyfikat.

 

IX. SKARGI KLIENTA NA PERSONEL ISOQAR CEE

1. Jeśli Klient chce wnieść skargę na jakiegokolwiek pracownika bądź współpracownika ISOQAR CEE, należy ją wysłać w formie pisemnej na adres siedziby ISOQAR CEE do wiadomości Prezesa Zarządu spółki terminie 14 dni od dnia dokonania naruszenia przez pracownika ISOQAR CEE.

2. Jeśli skarga dotyczy Prezesa Zarządu ISOQAR CEE, wówczas powinna zostać wysłana do Prezesa Zarządu ISOQAR Ltd.

 

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Z uwagi na próbkowanie podczas każdego auditu ani ISOQAR CEE ani żaden z jego pracowników, współpracowników ani przedstawicieli nie gwarantuje dokładności przeprowadzonego auditu, przeglądu, informacji ani udzielonych porad przy czym ISOQAR CEE będzie dokładał wszelkich starań, aby świadczone usługi były przeprowadzane z należytą starannością.

2. ISOQAR CEE, ani żaden z jego pracowników, współpracowników, ani przedstawicieli nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, wydatki, koszty bądź szkody poniesione przez jakąkolwiek firmę, Klienta lub osobę trzecią w związku z działaniem zgodnym z prawem podjętym przez ISOQAR CEE lub jego pracowników, współpracowników lub przedstawicieli.

 

XI.      ODSZKODOWANIE

1. Klient wypłaci ISOQAR CEE i ISOQAR Ltd. odszkodowanie za wszelkie szkody i/lub straty poniesione przez ISOQAR CEE w wyniku niewłaściwego użycia przez Klienta certyfikatu lub znaków (np. logo ISOQAR lub UKAS) udzielonych Klientowi przez ISOQAR CEE zgodnie z niniejszymi zasadami certyfikacji i rejestracji.

 

XII. PROCEDURA ODWOŁAWCZA

1. Jeśli po audicie certyfikującym, przeglądowym, dodatkowym albo audicie recertyfikującym Klient z jakiegokolwiek powodu nie zgadza się z decyzją auditora wiodącego (w tym również z decyzją odnośnie zawieszenia albo wycofania certyfikatu lub znaku CE), ma on prawo wnieść odwołanie do ISOQAR CEE w terminie 14 dni licząc od daty zakończenia auditu. 

2. Wszelkie odwołania będą rozstrzygane w obecności podkomitetu Rady Zarządzającej ISOQAR Ltd.

3. Klient albo ISOQAR CEE (lub auditor) musi przedstawić wszelkie dowody i zarzuty w odwołaniu lub odpowiedzi na odwołanie. Wszelkie dowody i zarzuty składane później będą uznane za niezłożone. 

4. Podkomitet zapozna się z dowodami przedstawionymi przez przedstawiciela Klienta oraz właściwego auditora wiodącego.

5. Decyzja podkomitetu jest ostateczna i wiążąca zarówno dla Klienta oraz ISOQAR CEE.

6. Koszty związane z rozpatrzeniem odwołania zostaną pokryte w całości przez stronę  przegrywającą.

 

XIII.      KOMPETENCJE PERSONELU

 

1.       ISOQAR CEE zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanego personelu dla wszelkich prac związanych z auditem oraz nadzorem, wykorzystując do tego personel własny albo odpowiednio wykwalifikowanych i doświadczonych współpracowników.

2.       Wszyscy przedstawiciele ISOQAR CEE i pracownicy etatowi oraz współpracownicy mają obowiązek podpisania umów o zachowaniu poufności z ISOQAR CEE i stosowania takich umów odnośnie wszelkich informacji poufnych, z jakimi mogą się zetknąć u Klienta.

3.       ISOQAR CEE odpowiada za działania lub zaniechania przedstawicieli, pracowników oraz współpracowników, o których mowa w ust. 2, którzy ujawnią poufne informacje związane
uzyskane w trakcie współpracy z Klientem, o ile przedstawicieli, pracowników
i współpracowników będą wiązały stosowne umowy o zachowaniu poufności.

 

XIV. AUDITY Z UDZIAŁEM DODATKOWYCH AUDITORÓW UKAS, itSMF, BRC ORAZ EKSPERTÓW I/LUB AUDITORÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ

 

Klient na żądanie ISOQAR CEE powinien umożliwić auditorom UKAS, itSMF, BRC oraz ekspertom i/lub auditorom kwalifikującym się, a także przedstawicielom Sector Scheme obserwację pracowników ISOQAR CEE podczas przeprowadzania auditów. Uniemożliwienie współpracy może doprowadzić do odmowy udzielenia certyfikacji i rejestracji i użytkowania certyfikacji
i rejestracji.

XV. ZMIANY ZASAD CERTYFIKACJI I REJESTRACJI

1. ISOQAR CEE posiada prawo do zmiany zasad certyfikacji i rejestracji zawartych w niniejszym dokumencie bez konieczności wysyłania papierowej wersji zasad Klientowi.

 

2. Klient ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń, pytań do nowych zasad certyfikacji i rejestracji lub dokonania rezygnacji w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji od ISOQAR CEE o obowiązywaniu nowych zasad certyfikacji i rejestracji. W przypadku rezygnacji Klient zobowiązany jest pokryć koszty związane z użytkowaniem certyfikacji i rejestracji do daty kolejnego auditu.

 

3. Nie zgłoszenie zastrzeżeń we wskazanym powyżej terminie traktowane jest jako zaakceptowanie nowych zasad certyfikacji i rejestracji.

Skontaktuj się z nami

Regulamin plików cookies